Any 1574 a Mallorca (Ixent)

Any 1574-Incentius per al desenvolupament tèxtil. Felipe II contra el sistema d'insaculació vigent.


Circumcisió
Any 1574- Mateu López (Llopis) pinta per l'església del monestir de Santa Elisabet el retaula de la Concepció de Nostra Senyora.


30 de març de 1574- Es rebaixa un terç el dret del segell de tots los velluts, satins, damasos, tafetans, gorguerans, qui·s tixeran ab la present illa venguts que sien los velluters de fora Regne. (ARM, AGC, 39, 76.).

Abril de 1574 - Mateu Llopis menor acaba el retaule de la Concepció i cobra per això 103 lliures.

21 de maig de 1574-Contracte amb Llucià Arbona i Antoni Canals Bertran, sollerics, per fer un retaule destinat a l'església de sant Joan de Deià. (Llibre de l'obra de l'església de Deià).

28 de maig de 1574 - Sentència contra Amet que amb el seu fill Abram ha pres en el camí de Lluc a Gabriel Mayrata de 12 anys, missatge de Lluc, al que han escanyat, robat la roba i llançat a un avenc.

"retent sa justicia conforme inseguint la conclusio en lo real consell feta, mane lo dit Amet esser tret dels carcers reals y posât sobre un carreto y posât ab un pal corregue la Ciutat per los lochs acustumats de aquella y sie aportat anel loch de supplici y en la via sie attenellat ab tanalles fogatjans, talment que lo seu cos sie mascerat; y après en lo loch del supplici sie degollat per lo coll en guiza que muyre y la anima sie seperade del cos y del cos sien fets quatre corters, perço que a ell sie castich y als altres terror y eximpli: y Guart si qui
guardar si ha, car qui tal farà tal cobrera"
21 d'agost de 1574-Jo Joanot Steva Sunyer fas testimoni com mestre Rafel Guitard, pintor, ha rebut de m.° Jaume Nicolau, altre dels obrés de Sta. Eulàlia, tretsa liures, dich XIII liures, y són: asò és XII liures per la pintura de la pastera de St. Joseph, y los vint sous són a bon compte per la figura de St. Hieroni.(Arxiu Parròquial de santa Eulàlia-Llibre de l'Obra, 1573-1577, f.54)

1 d'octubre de 1574 -Jo Steva Steva Sangles, argenter, fas testimoni com mestre Rafel Guitars,pintor, ha rebut de m.° Jaume Nicolau, altre dels obrés de Sta. Eulàlia, tretza
liures, dich xiii liures, so és dotsa liures deu sous a compliment del pintor per deurar la figura de St. Yeroni de Sta. Eulàlia, per deu sous per compte de la pastera de dit Sant.
(A. P. Sta. Eulària. Llibre de la Obra 1573-1577, f.° 54 i 55.)

4 d'octubre de 1574-Arriba a Mallorca el nou bisbe Joan Vich i Manrique.

Any 1574 - Marc Martí és nomenat vicari general.

20 d'octubre de 1574 - Felipe II escriu al lloctinent Urries en relació a la intervenció en la insaculació mitjançat l'eliminació de les persones de "baxa suerte y pocha autoritat" posades en els sacs dels oficis en temps del lloctinent interí Nicolau de Pacs i proposa la seva eliminació a Urries i la posada en marxa d'una nova insaculació.

31 de desembre de 1574- En lo any 1574 fe la oració depresa de Mallorca frare Antoni Pont, doctor en arts y sacra theologia, frare de la Santissima Trinitat.