Any 1389-Projecte del Portal del Mirador. Reparació de muralles. Els sards ja són lliures. Contra els drets de reunió.

Any 1389-Antoni Boscà arregla els merlets del mur del castell reial de Bellver.

Any 1389 - Per encàrrec del rei Joan es remeten catifes a Barcelona en el lleny de Ferrer de Fàbregues per preu de 64 lliures pagades a Mardufai Bonhalib. També es paguen 9 lliures al mateix, preu de 3 parells de gallines d'Índies.


                                                   detall del portal del Mirador
Any 1389- Detall del Portal del Mirador de la Seu.15 de febrer de 1389 - El rei Joan autoritza l’armament de quatre galeres pèr al comerç cap al Mar del Nord, dues a Barcelona i altres dues a Ciutat de Mallorca, i atorga als seus armadors i tripulants el privilegi de l'armada reial.( ACA, C, reg. 2015, fs. 8 r.-10 r.)

Març de 1389-Pere Morell alça les bastides per a la construcció del Portal del Mirador de la Seu.

8 de març de 1389 - Mor Arnold d'Horne, príncep-bisbe d'Utrecht i de Lieja.
               
13 de març de 1389- Que son nules les obligacions paccionals de servir a sos amos dins cert temps fetes per alguns sards e sardes en contra de la ordinació real de lur deliuransa.


24 de març de 1389 - L'exèrcit cristià que dirigeix el cavaller Juan Ramírez de Guzmán conquesta als musulmans la vila d'Ardales (Màlaga).

               
9 d'abril de 1389- Que tot hom vaja a la processò, y qu' es fassen alimares e altres alegríes per
el naxement del primogenit d'Aragó. Fol. 48. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.
               
11 d'abril de 1389-Que ningú d'aqui avant pusca anar ne navegar ne trametra robes o mercaderies a las parts del rey de Tremicen, ne de sos filis, ne dels sotsmesos de la lur senyoria, com axí sia manat per letra reyal dada en Monsó a 20 de mars prop passat.

               
30 d'abril de 1389- L'arquebisbe franciscà de Florència Bartolomeo Oleari fa cremar a la foguera a Fra Michele Calci, franciscà espiritual.

               
26 de maig de 1389 -Ramon Perellós és nomenat capità general del Rosselló per a la defensa del territori, amenaçat per les tropes del comte d'Armanyac.


15 juny 1389- En els voltants de Kosovo Polje, les forces sèrbies i otomanes lliuren una batalla amb victòria decisiva de l'emergent Imperi Otomà.

15 juny 1389

Mor Murad I, soldà otomà (n. 1326) apunyalat per Milos Obilic,  que s'havia fet passar per desertor

Mor Lazar de Sèrbia, príncep serbi, sant de l'Església ortodoxa (n. 1329) a la batalla de Kosovo Polje.

               
20 de juny de 1389-Convocatòria perquè els sards  que habiten Mallorca tornin a Sardenya.


20 juny 1389

Neix Joan de Lancaster, regent francès
               
8 de juliol de 1389- Que la quartera de cals no 's vena sino a xiiij diners, e la mesura de guix sino a x diners.

               
7 d'agost de 1389- Que algú no gos tallar algun arbre de olivera ne d'ullastre ne olzines o pins verts o sechs, ne fer lenya en la possessiô den Pasqual Marti, ciutedà de Mallorques, situada en la parroquia de Bunyola, contigua a la alqueria de moss. Johan de Mora cavaller. Fol. 57. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

18 d'agost de 1389 - Per a l'obra de la Seu el bisbe aporta 10 lliures que provenen de la sanció a un prevere.
               
1 d'octubre de 1389- Que los sards sien de tot en tot deliurats de servitut.Fol. 59. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

               
16 d'octubre de 1389- Que los venecians que son en Mallorques per la pau de que 's feu crida a 8 de mars del any 1386 sien desguiats passats dos mesos primers vinents, e los absents passats très mesos.

               
25 d'octubre de 1389-El rei prohibeix el dret de reunió i altres drets:

   Ara oiats, que mana a tothom, generalment lo honorable mossèn Francesch Sagarriga, cavaller, conseller del senyor Rey e Governador del Regne de Mallorques e assò per manament del dit senyor Rey a ell fet ab letra sua, dada en la vila de Monsó a XXV dies del mes de octobre proppassat, que null hom ne neguna persona de qualsevol ley, stament o condició sia, sots pena de cors e d'ahaver, no gos ne dega fer ajusts ab altre qualsevol, ne emsemps fer congragacions ne fer caxes o tays, bosses comunes (ARM, Pregons 1385-1392, 63).
               
26 d'octubre de 1389 - Ramon Escales , procurador del bisbe de Barcelona ret homenatge al rei Joan I per les possessions a Mallorca.

               
18 de novembre de 1389- Diuen y suplican alguns venecians que el temps concedit per sortir de la illa en la crida anterior no es bastant, com ells tenguen fetes compres y ventes que no vencen fins passat aquest termini. Fol. 62. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

               
23 de novembre de 1389 -Els ciutadans Ramon de Llupià, Guillem de Bas i Jaume Canyelles perden el plet que els obliga a pagar les despeses dels talaiers de Calvià.


endavant