Any 1453-Captura del menestral rebel Pere Mascaró. Un esclau de 21 anys val 50 lliures.

         Nota crítica: La revolta dels forans liderats per Simó Ballester "Tort" no aconseguí els suport de la majoria dels menestrals de Ciutat, suport que hagués pogut capgirar la situació en el seu benefici. Així i tot  una part dels menestrals dirigits pel rebel Pere Mascaró practicaren la unitat amb els forans encara que la seva coherència es  pagà amb la mort. Però pitjor va ser la suposada victòria de la majoria dels menestrals ciutadans perquè seria efímera i obligaria a una nova revolta 70 anys després que seria ofegada en sang i que suposaria l'enfonsament de la Mallorca del treball en favor de la Mallorca dels cacics militaristes submissos a la monarquia.
       

Any 1453-Guillem Fleixes té un alberg en la travessa d'en Socorrat a la parròquia de sant Miquel.
       

Any 1453- Executat Mateu Falquès,a Sineu,revoltat de Banyalbufar.
       

Any 1453- Consagració de Santa Maria del Pi a Barcelona.
       

8 de gener de 1453-Testament de Pere Julià que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc vora el vas dels Martí.
       

Febrer de 1453-Pere Batle, hortolà del monestir de Santa Clara, fa donació entre vius a Francesc Axeló, cavaller, la meitat d'una possessió al Pla de Catí, porció reial. Axeló ja disposa de l'altra meitat.
       

El 3 de febrer de 1453 el paraire rebel Pere Mascaró, menestral solidari amb la revolta forana és capturat i empresonat.
       

4 de febrer 1453 - El cavaller Gabriel de Lloscos, tutor testamentari de Jaume Joan de Lloscos, fill i hereu de Llàtzer de Lloscos,compra Bunyolí per 3.250 lliures.
       

20 de febrer de 1453 - El Gran i General Consell eximeix de tributs sobre el blat i altres articles a Pere de Santmartí per haver capturat al rebel  Pere Mascaró.
        

Març de 1453-Un exèrcit otomà de 120.000 soldats es concentra davant Constantinoble.
       

29 de maig de 1453-Caiguda de Constantinoble en poder dels turcs.


12 de juny de 1453 - Jordi Llull , descendent de Ramon Llull, sol·licita al rei no ser menystingut com un pagès i demana l'atribució de noblesa, cosa que el rei atorga.       

20 de juny de 1453 - Caterina, vídua del mariner Miquel Lladó lloga a Ferrer de Galiana una esclava per fer de dida al preu de 22 lliures l'any.(ARM, Prot. P-2528, 55v )
       

5 de juliol de 1453 -  El jurats exposen als consellers de Barcelona la impossibilitat de pagar els censals: "que á nosaltres es massa greu com les dites pensions nos poden pagar .E la causa per la qual los dits pagaments han cessât e cessan es la gran destruccio daquesta ciutat e Regna per los grans insults concitacions obsidions de la ciutat, rebellio, e altres crims perpétrats per los homens de las parts fforanes del dit Règne qui han portats la dita Ciutat e Regna segons es notori a total perdicio e destruccio, per subiugar los quals e reduhir lo dit Regna en mans del molt alt Senyor Rey e de sos officiais, lo dit Senyor hic ha hauda trametra gent darmes de Ytalia la qual encara hic sta fins que per lo dit senyor sia prouehit en lo dit assoçec e repos del dit Regna, per sustentació e repos de la qual gent darmes de manament e prouisio dels magniffichs loctinent reyals e regents la Gouernacio del dit Règne son distribuides e erogades les peccunias de la dita vniuersitat e consignacio, de las quals se solian pagar los dits censals, com en altra manera no sia stat possible sustentar la dita gent darmes, per miga e potencia de la qual precedent lo diuinal adiutori es stat lo dit Règne reduhit en mans del dit Senyor rey" (Arxiu Municipal de Barcelona- Cartes 1453)
       

24 de juliol de 1453-El rei concedeix a Guillem Sagrera una pensió de 75 lliures anuals sobre les rendes del molí reial de Ciutat, que haurà de satisfer el procurador reial a la seva família.

6 de setembre de 1453 - L'abat de la Real insta als obrers de santa Eulalia al pagament de 170 lliures a Guillem Sagrera      

13 de setembre de 1453-Contracte matrimonial de Francesquina Espanyol Pacs amb Gaspar Genovard Sala. Francesquina aporta una dot de 1250 lliures.
       

2 de novembre de 1453-Gabriel Vallseca, bruixoler, i la seva muller Floreta, venen a Jordi Brondo, ciutadà, un esclau anomenat Joan, de nació de russos i de vint-i-vuit anys d'edat, pel preu de 50 lliures. (ARM, Prot. F-23, 128v.).
       

20 de novembre de 1453 - Caterina, vídua del mariner Miquel Lladó lloga a Miquel Maxella una esclava per fer de dida al preu de 24 lliures l'any. (ARM, Prot. P-2528, 105v ).

cap a l'any 1445 a Mallorca ixent