Any 1454- Més d'un trimestre sense ploure. Reparació de la Porta de santa Catalina. Autorització papal per a l'esclavatge.
       

Any 1454 - Eren picapedrers: Guillem Vilasclar,Antoni Sagrera, Huguet Barxa (Palma), Joan Miquel (Palma), Jaume Fàbregues (Palma), Antoni Costa (Palma), Joan Mas (Palma),Antoni Prats (Palma), Jaume Mates (Palma).
       

Any 1454- La viuda del mestre d'aixa Antoni Tarragó té una casa al carrer d'en Coha a Santa Creu.
       

Any 1454- Lluís Prats, draper, és jurat de la Universitat i Regne en representació dels menestrals.
       

Any 1454- El corsari florentí Il Perozzo és atacat i capturat per una galiota i una galera de Barcelona comandades per  Jaume Beltran i a prop de la Dragonera.
       

Any 1454-Martí des Llanes , mercader, té una casa al carrer del forn d'en Candeler.
       

Any 1454- A la gerreria de Bernat Fàbregues d'Inca hi treballen els esclaus, Jaume, rus, mestre gerrer de 30 anys; Jordi, tàtar de 28 anys, ajudant; Martí, xarquès de 55 anys, Andreu, xarquès de 40 anys i els criats Salvador i Marçal que tenien 30 anys.
       

8 de gener de 1454- Nicolau V, papa, escriu al rei Alfons V de Portugal una butlla en la que l'autoritza a l'esclavatge dels negres de Guinea i dels pagans.
       

3 de març de 1454- Els jurats expressen la seva preocupació per la sequera que es produeix des del mes de desembre.
       

20 de març de 1454-El rei Alfons per un reial privilegi determina que els dos defensors i els vint consellers del col·legi de la mercaderia siguin triats pel règim de sac i sort.


9 d'abril de 1454 - Acord de pau entre el duc de Venècia i Francesco Sforza en el que concerten la Lliga Itàlica.       

23 d'abril de 1454-Guillem Vilasclar arregla la porta de santa Catalina.
       

20 de maig de 1454-El rei signa decrets a Nàpols que atenen les demandes dels ciutadans de Palma.
       

20 de maig de 1454- El rei autoritza al col·legi de la mercaderia a cobrar per cada lliure de valor dels gèneres que entrin o surtin de Mallorca; posa al seu càrrec la conservació del moll i la vigilància del pes transportat, i del manteniment de la Llotja.
       

5 de juny de 1454 - Bernadí Costa, de 9 anys, fill del picapedrer Antoni Costa, comença d'aprenent de barber per a cinc anys amb el cirurgià Guillem Sanguesa. (ARM, Prot. C-126, f. 87v.)
       

Juliol de 1454 -Francesc Erill  de Centelles, majordom reial, propietari de la vall de Boí, és imposat pel rei en la governació de Mallorca en perjudici del regent Blanes Vilademany.
        

2 de Juliol de 1454 - Són interceptades dues galeres i dues galiotes pirates per la cal·lavera i la galera de Jaume Beltran de Catalunya en la mar propera a l'illa de Dragonera . En el combat moren 8 homes i 40 resulten ferits, Una de les galeres la patronejava el castellà Martín Guzmán, i l’altra el corsari florentí Pierozzo de Pazzi. La nau de Pierozzo i una galiota van ser capturades, però la galera de Martín Guzmán va poder escapar i una altra galiota va enfonsar-se. Un dia després les embarcacions capturades arribaren a Barcelona.
       

12 de juliol de 1454- Divendres, a XII. Aquest die, venint de Nàpols, arribà en la plaja de Barchinona la galeassa d’en Johan Bertran, ab la qual vengueren mossèn Barthomeu de Reus, sacretari dels senyor rey, mossèn Berenguer Lull e altres, entre·ls quals fonch mossèn Arnau de Vilademany, qui ab la dita galera vench de Mallorques, on havia stat per governador algun temps. (Dietari de la Generalitat).

28 de juliol de 1454 - El ciutadà Guillem Fornari estableix Vinromà (Muro) a Marc i Joan Fornari.(ARM, fol 116)

       

14 d'agost de 1454-Tommasso Caracciolo és empresonat al castell dell'Ovo a Nàpols per conjura contra Alfons el Magnànim.
       

4 de setembre de 1454 - Pereta i el seu fill Antoni Joan ,venen a Jaume Fàbregues,picapedrer de Ciutat, per preu de 100 lliures, una esclava russa de trenta anys de nom Caterina.(ARM, Prot. C-126, f. 121v.).
       

10 de setembre de 1454 - Casament de Reiner I d'Anjou (Renat I) amb Joana Laval.
       

19 de setembre de 1454- Posada en marxa de la taula de canvi a Mallorca.
       

2 d'octubre de 1454-Els jurats retenen la caravel·la de Gracià Amat perquè volen que deixi a Ciutat una part del blat que transporta.    Treball dels Sagrera a la Sala dels Barons del Castell Nou de Nàpols
        21 de novembre de 1454-Joan Sagrera és encarregat d'acabar l'obra de la Gran Sala del Castell Nou de Nàpols juntament amb el seu nebot Jaume Sagrera, després de la mort del seu germà Guillem.
        14 de novembre de 1454- Primerament que alguna dona o donzella de stament de gentils hornens, ciutadans e mercaders, no pusquen daquiavant portar les faldes de les g o n e l l e s pus largues de un palm de Montpeller, sots pena de confiscacio de les gonelles; e que los marits qui permetran que lurs mullers porten ultra lo dita longitut sien encorreguts en pena de deu lliures per cascuna vegada, pagadores del dot de la muller. Empero les mullers e filles de menestrals no puxen rossegar mes de mig palm.
        ítem que alguna dona o donzella no puxa portar cortapisa de marts giballins, sicilians o de la térra o altres, no de arminis, ne de conduyts, ne de algún drap de seda. Empero que puxen portar talls en les dites
        gonelles de qualsevol manera de marts o arminis o seda, e que los dits talls no hagen mes de ampla de cuyr que un dit.
        Ítem que les gonelles de les setmaneres o altres qui sien stades sclaves, e sclaves aximateix, hagen anar radones en manera que no toquen en térra, sots la dita pena pagadora per lo marit sin ha o per lo senyor de la sclava, e que sino pora pagar la dita pena hage star en la preso quinze jorns.
cap a l'any 1445 a Mallorca ixent