Any 1461 a Mallorca (Ixent)               
Albufera: Pere Çavila
Son Pastereta (Lloret):Pere Gelabert
Pèrola (Llucmajor): Joan Roig
Molí de la Síquia (Ciutat) : Joan Galiana compra un camp proper al molí (4.12.1461)

Plet forà contra el sistema impositiu.

El gremi de pescadors sol·licita que els esclaus no puguin pescar.

Any 1461-Llista de treballadors de la Ceca ( ARM, AH (LR) 70, ff. 3 V.-5 r.): Primo, per lo offici de ensayador, lo qual se dona per los honorables jurats, en Jaume Mogons, argenter. ítem, per lo offici de secrivà de la dita Seca, en Gaspar Manera. ítem, per lo offici de mestre de balança, en Bartomeu Rovira. ítem, per lo offici de guarda per lo Senyor Rey, en Guillem Torrent, lo qual ia obtenia lo dit offici, en absència del qual, com sia ara absent del present regne, regeix aquell en Joan Fugeda, argenter. ítem, per lo offici de guarda per la ciutat, en Francesc Ortolà, lo qual ia per molt temps ha regit e regeix lo dit offici. ítem, per fonador, en Pasqual Miró. ítem, per entallador, en Joan Fugeda, qui aquell offici ja obtenia. Los obrers són aquets: Bernat Ventayol, maior de dies; Rafel Vilar, Pasqual Miró, Rafel Miró, Bernat Ventayol, menor de dies; Guillem Terrades, Joan Terrades, Jaume Galta, Joan Serra, Nicholau Perpinyà. Los monaders són aquets: Baltasar Manera, Pere Manera, Gabriel Roura, Joan Valero e Joan Fugeda.


Any 1461-Abu Abdallah Mohammed III governa Algèria.

Any 1461 - Promulgació d'unes Noves Ordinacions pel governador Vidal Castellà Doris de Blanes, aprovades pels jurats Salvador Sureda, Gabriel de Verí, Bartomeu Descors, Arnau Mestre, Ramon de Moià i Joan Esteve.

              
Any 1461-Pere Gelabert de Lloret propietari del Rafal de Son Pastereta (Lloret).

              
25 de febrer de 1461- Carles, príncep de Viana és alliberat de la presó pel seu pare i rei.

              
Febrer de 1461- Davant la pressió popular Joan II proclama hereu al seu fill i enemic Carles de Viana.
              Març de 1461- El corsari florentí Scarrincho opera amb dues galeres al voltant de Mallorca.

              
Maig de 1461- Noces de Maria, filla natural del rei, amb Antonio Todeschini Piccolomini,nebot del papa Pius II.

              
22 de juny de 1461- Concòrdia de Vilafranca del Penedés.Carles de Viana governador efectiu de Catalunya. Es prohibeix al rei Joan II entrar a Catalunya sense permís de les Corts.

24 de juliol de 1461 - Joan II nomena veguer de Barcelona a Galceran Burgues, àlies de Santcliment, pare de Francesc Burgues, procurador reial en el Regne de Mallorca.

              
15 d'agost de 1461-Testament de Joan Marcer que vol ser enterrat en el  claustre de sant Francesc en el vas familiar dels Marcer.

              
7 de setembre de 1461- Testament d'Antonina Torrella, esposa de Miquel Marser, que elegeix seputura a l'església de sant Francesc a la capella dels Marsers o de la Mare del fill de Déu.

              
16 de setembre de 1461 -Francesc Burgues Galiana, procurador reial, administra el patrimoni reial a Menorca i Eivissa.

              
23 de setembre de 1461-Mor el príncep Carles de Viana a Barcelona de tuberculosi. Acusen al rei Joan, el seu pare, d'haver-lo emmetzinat.

              
6 d'octubre de 1461-Testament de  Joan Cifre que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el carner del seu pare.


31 d’octubre de 1461- Els jurats de la ciutat i Regne de Mallorca, presenten a l'aprovació del lloctinent els Capítols dels Sabaters i Assaonadors (Antoni Pons -Libre del Mostassaf de Mallorca. C.S.I.C. - Mallorca, pp. 319-320.).

endavant