Any 1552: Campanar de Montuïri. Corsarisme francès. Saqueig musulmà de Valldemossa.


Any 1552 - Lucama (manacor) té 786 ovelles, 50 cabres, 20 porcs, 10 truges, 6 bous, 10 caseres d'abelles.

Any 1552 - El príncep Felip es dirigeix al virrei Gaspar Marrades per tal d'advertir que no és de la seva competència resoldre els conflictes que es puguin produir amb el procurador reial Francesc Burguès, sinó competència reial (ARM RP 56, f. 208v-209)

1 de gener de 1552 - Els jurats de la Ciutat i Regne de Mallorca  són: Pere Benet Sala, Pere Espanyol, Melcior Dureta, Joan Miquel Cabrer, Antoni Solivelles.

El 15 de febrer de 1552 neix Simó Bauçà Sala, fill del paraire calatraví Pere Bauçà i de Gabriela Sala. Amb el temps serà frare predicador i bisbe de Mallorca.

20 de març de 1552 - Acord per a la construcció del campanar de Montuïri.

Abril de 1552-Cinc galeres franceses capturen dues sagèties del Port de Sóller carregades d'oli.

Maig  de 1552 - Es fan les troneres de la murada nova del castell de Santueri.

9 de maig de 1552-Bateig de Jaume d'Olesa Calvó, escriptor, a la Seu.


Juny de 1552- El governador de Menorca surt amb dotze cavalls armats cap a Maó a perseguir als Seguí, bandejats pollencins refugiats a l'illa.

11 d'agost de 1552- Boda de Joana Coll d'Algaida amb Mateu Moragues Julià de Son Moragues (Valldemossa).

14 de setembre de 1552-Antoni Cervera, menor d'edat de la parròquia de Sant Miquel de Porreres, ven a Antoni de Veri, cavaller, un cens anual de 4 lliures que rebia d'una peça de terra situada en el terme de la mateixa parròquia, que es troba sota el domini del Senyor Rei, pel preu de 50 lliures. Antoni Cervera fa també obligació de tot els seus béns.

30 de setembre de 1552-Saqueig de Valldemossa pels pirates musulmans.

1 d'octubre de 1552 - Les tropes de Valldemossa comandades per Ramon Gual Desmur posen un parany als pirates musulmans quan intenten arribar als vaixells amb tot el que han saquejat i aconsegueixen la llibertat de 17 detinguts durant el saqueig i matar 72 pirates.

4 d'octubre de 1552- Finalitza l'obra dels bancs de pedra de l'altar major de sant Domingo, obra de Gabriel Vinyes, Andreu Xepelli i Gabriel Salom.
La quartera de blat de Mallorca valia 50 sous i no s'en trobava.

14 d'octubre de 1552- Els jurats de Ciutat expressen al governador de Menorca la necessitat que té Mallorca de proveír-se de moltons i bestiar en general.. ( ARM AH 696, f. 7: ).

1552, 16 novembre.—Els jurats de Felanitx en plet per la manca de contribució amb Pere Andreu d'Albocàsser de Manacor per les terres i garriges que té en el rafal de les Llebres convenen amb ell que pagarà a Felanitx 40 lliures per tot el temps que no ha pagat, i d'aquí al davant pagaran aquestes terres 3 sous en cada talla.

18 de novembre de 1552 - No es produeixen prou vins:  «Com los vins que en aquest seu regne se solen cullir no abastan per la necessitat y provisió de tot lany y per ço se solia provehir de Binicarlo y com aquest any las veremas de aquest seu regne sien stadas molt mancho que en los altres anys solien esser y per ço havian fetas algunas provisions per a Binicarlo ...

Per ço nos ha convingut supplicar a vostra reyal altesa que dita treta de dit vi no servira sino per necessitats propries de aquest seu regne la qual treta supplicam que placia avostre reyal altesa sie de DC botas lo mancho no obstant que pochs anys son no haiam mester de mil botas en sus y perque com diem en aquest seu regne no abastan los vins quis cullen per la provisió necessaria a causa que de la Germania ensa se son dirruydas y apocadas la maior part de les vinyes teniam y los habitadors dell no gosan tornar a plantarles per la gran despesa que aportan dels delmes. Supplicam per ço a vostre reyal altesa vulla tenir per be concedir franchesa de dits delmes als qui axi novament plantaran vinyas en dit regne al manco per XX anys com ja ditas vinyas novas stiguen quatre o sinch anys sens donar fruyt sufficient y de aquesta manera no solament redundaria en profit dels habitadors de aquest seu regne mes encare de son real patrimoni per la abundantia de vi en lo sdevenidor poria haver...» (Carta dels jurats de Mallorca al príncep regent Felip- ARM AH 696, f. 6v).

26 de desembre de 1552-Miquela, esclava a Massanella de Pere Abrí-Descatlar compra la llibertat per 80 lliures.

De l'any 1555 al 1559 a Mallorca ixent