Any 1596: Forçats a pagar el tall i a un jornal per tal d'alçar el campanar a Sa Pobla.


L'any 1596 finalitza la construcció del bastió d'en Moranta.

Any 1596- El gremi de paraires acorda la construcció d'una saboneria.

L'any 1596 es construeix la torre de defensa de Tuent sota la direcció de l'enginyer Joan Binimelis.

Any 1596-Els monjos de La Real elegeixen abat a Fra Joan Ballester, però l'abat de Poblet tria Onofre Baccio.

18 de gener de 1596-Francesc d'Olesa, donzell de Mallorca dit de Vinagrella, fill i hereu del difunt Rafel d'Olesa, fa donació a Pau Sureda, del dret de lluïr i quitar un censal de 12 ll. 14 s. 5 d. que rebia anualment de la Universitat de Mallorca.

sant Francesc de Paula - Frares Mínims

10 de març de 1596 - Col·locació de la primera pedra de la nova església de sant Francesc de Paula (marcada amb el 229) a la costa de la Seu.

20 de març de 1596 -Sentència del Consell d’Aragó que reconeix l’obligatorietat dels mercaders barcelonins de pagar les imposicions del regne de Mallorca.

10 de maig de 1596- Oliver Gual-Desmur i Térmens pren possessió de l'heretat de Miramar (Valldemossa).

4 de juny de 1596-Mor Joanot Peretó que va ser batle reial de Manacor.

3 de juliol de 1596-Els paraires de Manacor i de Pollença es separen del gremi de Palma.

3 de juliol de 1596-El rector de Petra Joan Torrents insta a la confraria del Roser que paguin les 12 lliures que duen a l'imaginaire Cosme Gener.

25 de juliol de 1596 - Aquest dia 8 frares mínims tornen al convent de la Soledat extramurs que havien abandonat per motius de salut l'octubre de 1586. Joan Castanyer és el seu vicari corrector.

25 de juliol de 1596 -"Vuy que contam a 25 del mes de juliol del any 1596 lo honorable balle Anthoni Mayans una y absens ab tots los sis consellers de la parrachia de Calvià per determinatió de conseil conforme se acustuma en ditta parróchia donaren ple poder y sindicat anel sanyer en Joan Simó dit de la Cova perque anas en la Ciutat per obeir els manaments del senyor Visrey a circa dels arcabussos havia se senyoria tatxat pendre la ditta parrdchia obligant ell y obligant en son nom a tota la parrochia si sera menester per a pagar dits arcabussos. Lo balle de Calvià y Consellers". (ARM Audiència lligall XXII, 1.918).

12 de setembre de 1596-Els fusters d'Inca es segreguen del gremi de Palma.

28 de setembre de 1596-Dictis die et anno convocats y ajuntats los honors en Raffell Serra, Guillem Fornari y Miguel Farragut, tres dels jurats, y consellers los honors Salvador Serra Barbera y Demiá Palou y Salvador Ferragut y Cristòfoll Serra de Gayeta y Joan Palou y Joan Amer y Rafell Serra y Guillem Fornari, an els quals fonch proposat per lo jurat en Rafell Serra que donen orde per a fer dinés per a fer huna torra a la isglésia conforme ja sta determinat per tot lo consell que fassa hun tall de sinquanta lliures y que aquells diners no hajen a servir per altre cosa sinó per la obra de la torra.
Més avant fonch proposat per lo jurat en Serra que si seran de perer que puguen forsar de fer anar ha fer feyna a la torre a cada cap de casa hun jornal, y fonch conclus y determinat per tot lo consell que puguen forsar a cada cap de casa de fer un jornal y qui noy voldrà anar que li puguen logar hun home a ses costes.—Testes Jeroni Jener, Joan Mir. (Arxiu Municipal de Sa Pobla-Llibre de Consells (1593-1598))


4 d'octubre de 1596 -Mals en el convent de sant Bartomeu d'Inca que s'afegeixen als causats pels llamps en anys anteriors: "lo gran vent que fai y temporal lo dia de Sant Francesch propessat los arruynà gran part de dit monestir, en que los derrocà molts selles y rompe molts cayrats y casi totes les taulades, per los quals infortunis esta dit monestir casi del tot arruynat"

4 de desembre de 1596-Neix Bàrbara Andreu Malferit (Sor Clara Andreu) a Palma al carrer de la Bosseria.

23 de desembre de 1596 - Per al rescat de Joan Colom,  el seu pare Joanot Colom "Calobra" de Sóller ofereix fins a 300 escuts al genovès Esteva Fàbrega per anar a Alger (ARM, P, R-71, f-56).

Any 1597