Any 1597

Any 1597-Boda de Marc Antoni Cotoner Santmartí Vallobar Bordils amb Joana Olesa de Vinagrella Campfullós, que visqueren en el carrer de sant Jaume en la casa pairal dels Cotoner.

Gener de 1597 - Gabriel Mesquida és condemnat a galeres pels seus crims.

El 10 de març de 1597 un total de 181 forans treballaven a les muralles de Ciutat. El mateix dia s'aproven els capítols dels teixidors de Manacor.

4 de juny de 1597 - Albercutx (Pollença) té 400 ovelles i 50 cabres, Formentor té 310 ovelles i 181 cabres,i  Marina (Pollença) té 116 ovelles i 50 anyells, segons l'inventari de béns de Bernat d'Olesa (ARM, P, S-133. s-f).

7 de juny de 1597- Carta de l'inquisidor al Consell en la que es sol·licita la revisió de la pena de desterrament imposada per 5 anys al mestre de cant de Pollença Joan Llofriu, perquè és necessarri per a la parròquia i a canvi s'apliqui que no pugui sortir del terme de Pollença (Llibre 330, f 68 v)

16 de juny de 1597- A la torre de Cap Enderrocat, un dels dos talaiers era Joan Vidal i disposava de:

dos mosquets lo hu de posta y lo altre de murada ab sos aparals y dos liures y mitja de pólvora....,30 ballas dels dits mosquets...hun faster per fer los fochs...,dos lansons que diu dit Vidal son seus

als 17 de juny 1597 a huna hora de dia som arribat de Capucorp a la torra del Cap Blanch del terma de Luchmajor a la qual som pujat y e trobat per guarda Jaume Salom y Mateu son fill homo lo hu de 60 anys y lo altra de 20 anys
ítem he trobat tan solament un faster per fer los fochs
ítem un arcabus y dos lansons que diu es seu.


E lo matex dia a 4 horas som arribat a la torra de la Astarella del terma de Luchmajor a la qual som pujat y e trobat per guarda Miquel Mas del dit loch y son fill Hieroni que noy era y diu no tenan obligació de estar los
dos sino de nits, son de edat lo hu de 60 anys y lo altra de 22
ítem e trobat una pesa de artillaria que pesava 7 0 8 quintars ab se
culera y plata forma tot senser y bo
ítem e trobat 16 lliuras de pólvora y 12 balas de la pesa
ítem lo atacador y hun mosquet de murada ab sos aparells
ítem 18 balas y 3 canas de metxa de dit mosquet
ítem hun faster per fer los fochs

E lo matex dia s om arribat a la torra dita la Rabita del terma de Campos a la qual som pujat y e trobat per guarda Guillen Abram homo de 62 anys y son fill Mateu de 26 anys los quals no tenan ninguna manera de armas sino un coltell y una balesta que es de las ditas guardas.

E als 18 juny 1597 som arribat a la Avall de Son Carlar a 3 horas de dia a la torra del Cap de las Salinas del terma de Santanyí y som pujat anaquella y e trobat per guarda Bernat Roig homo de 45 anys y son companyo noy era y diu que no tenan obligatio de residir a la torra los dos sino de nits
Y en dita torra noya niguna manera de armes sino las suas que son dos coltells y dos lanzas y lo faster per fer los fochs.

E lo matex dia som arribat a la torra de Calafiguera del terma de Santanyí y som pujat alt y e trobat Cosme Farrer homo de 35 anys y son companyo noy era y diu dit Farrer no tenan obligació de estar sino de dia lo hu y de nits los dos per pacta ab lo capità y Jurats
ítem e trobat un armaril de ferro ab sos sarnidos y un arcabus que diu es dels Jurats de Santanyí sens ningune manera de monitions.

(Benet Verger-BSAL 1947-1952)


19 de juny de 1597- Els talaiers de la torre de Porto Colom eren Joan Darder i Gabriel Soler. Hi tenien un arcabús i set lliures de pòlvora.

25 de juny de 1597-E lo matex dia a dos horas apasar a la tarda som arribat anal Castel de Polensa anal qual som entrat y e trobat tant solament una dona vella la qual diu te 80 anys y am dit que son marit quis diu Joan Faragut y son fill eran a sagar y e procurat que vinguesen lo qual es homo de 83 anys com diu el matex y son fill de 30 anys y an dit que el no te salari nigu de estar en dit Castel y que la de guardar del modo que li apar y que el a de fer feyna de que ja tinch avisat a V. Sa.ilma.
ítem e trobat en dit Castel una pesa de artilleria de bronso que pesarà 7 o 8 quintars ab ses cararetas bonàs y atacador
ítem dos armaris de bronso ab sos sarnidos y mollos per fer balas
ítem una pesa de artillaria de ferro colat lo qual no pot servir
ítem 10 lliuras de pólvora y 4 balas de la pesa de bronso.

1 de juliol de 1597 - Benet Verger amb companyia de Pere Sanç , va a la torre de sant Elm d'Andratx enviat del virrei Sanoguera i en ella troba els guardians Andreu Mulet i Pere Simó, una peça d'artilleria de bronze en bon estat  amb 20 lliures de pòlvora i sis bales; també va a la torre de na Rabassada d'Andratx on troba els guardians Pere Jofre i el seu fill. En aquesta hi ha una peça d'artilleria en bon estat, dos mosquets, dos arcabussos,dotze lliures de pòlvora i 10 bales de la peça, 10 més de mosquets i altres 10 d'arcabussos; també visita Na Guinovera, torre del cap de llebeig de la Dragonera, guardada per Francesc Socias i Julià Perpinyà. Hi troba una peça d'artilleria de bronze en bon estat, dos mosquets, dos arcabussos, 50 lliures de pòlvora, 14 bales d'artilleria i 24 dels mosquets, una aixada, un fester per fer foc i una alfàbia per tenir aigua. A la mateixa Dragonera visita la torre Pòpia on hi troba l'alcaïd Bernat Jovera i Guillem Jofre, que són els guardians. També disposa d'una peça d'artilleria de bronze en bon estat, tres mosquets de forqueta i un de posta, tres arcabussos, 24 lliures de pòlvora, 16 bales de la peça, 10 lliures de bales de prom dels mosquets i arcabussos, una destral i un fester, tres alfàbies, dos barrils de portar aigua, una romana, una serra, un uixol,martell, tenalles i barrina.

Per acabar visita el castell del Port d'Andratx i troba als guardians Miquel Freixa i Bartomeu Pau, els dos d'Andratx. En el castell hi ha dues peces d'artilleria de bronze en bon estat, dos mosquets de murada i altres dos de forqueta amb 40 bales, quatre arcabussos amb 100 bales, una ballesta amb dos tirs, cinc piques, una aixada i un fester per fer foc, setanta lliures de pòlvora en un barril i 26 bales d'artilleria.

2 de juliol de 1597 - Benet Verger amb companyia de Pere Sanç , va a la torre d'Andritxol enviat del virrei Sanoguera i en ella troba els guardians Joan Jofre i Jan Jofre "Rei", una peça d'artilleria de ferro en bon estat amb 18 lliures de pòlvora i cinc bales;dos mosquets amb una lliura de pòlvora  i un fester per fer focs.


10 de juliol de 1597 - El virrei demana doblers al rei per a les fortificacions projectades, i el Consell de Guerra, mancat de recursos, vol fer ús dels del Reial Patrimoni a la qual cosa s'oposa el Consell d'Aragó.

24 d'octubre de 1597-El príncep Felip (III) confirma els privilegis atorgats a l'Estudi General.

9 de novembre de 1597- Boda de Bernat Cotoner Cavalleria amb Magdalena Rosinyol Gual.

8 de desembre de 1597 - El bisbe Joan Vic Manrique fa donació d'una estàtua d'argent de sant Vicenç Ferrer  amb les seves armes, a la Seu.

18 de desembre de 1597 - Mor Bàrbara Blomberg a Cantàbria, amant de Carlos I i mare de Juan de Àustria.

Any 1598