Any 1598

Any 1598 - Els corredors de coll financen la figura de sant Joan Baptista per a l'església de santa Eulàlia. (aquesta figura va estar a la capella de sant Lluís Gonçaga i va ser reformada l'any 1812) (Bsal de 1918).


Any1598 - Prohibit per deshonestitat el ball de la zarabanda.

Any 1598 - Són penitenciades per bruixeria: Marianna Bonnín,Anna Novella, Caterina Llabrés, Francina Jaume,  Mariana Estevan, Antonina Mercera de Campos, Mariana Salas de Madrid

6 de gener de 1598 - Miquel Ferrer és l'orguener de Felanitx, feina per la qual la vila paga 10 lliures anuals.

10 de gener de 1598-Jeroni Garau, prevere i canonge de la Seu de Mallorca, ven i restitueix a n'Elisabet d'Olesa i Tornamira, vídua d'en Domènec d'Olesa, donzell de Mallorca, en nom d'en Francesc d'Olesa i de Vinagrella, clergue, fill i hereu d'en Rafael d'Olesa, el censal de 17 l. 2 s. 11 dn. de Mallorca de pensió anual que es rebia de la universitat de Mallorca i que li havia venut el dit Rafael d'Olesa, pel preu de 285 l. 15 s. i 5 dn. de Mallorca. Jeroni Garau rep també la quantitat de 11 l. 14 s. i 2 dn. de Mallorca per la pensió corrent del censal.

El 20 de gener de 1598 es funda el convent d'observants de Sant Bonaventura de Llucmajor.

24 de febrer de 1598 - El Consell de Felanitx accepta aportar les 50 lliures a un fill de Joan Gaspar que es compromet a comprar l'estany amb l'obejectiu d'arreglar l'orgue.


31 de gener de 1698 - Els peraires i els teixidors de llana fan oficis per l'ànima de Felip II. Els primers a Santa Creu i els segons en el convent del Carme.

2 de març de 1598- Tomàs Torrella hereda la cavalleria de santa Margalida.

17 de març de 1598 - Mor Elianor d'Armadans Palou, viuda de Joanot de Berard Riera Gual de Berard i és enterrada en el convent de sant Francesc.

El 20 de març de 1598 ,dilluns de rams, moren Jordi Sant Joan i Joan Rossinyol en un combat a la plaça de la Seu contra els Anglada que es refugien a Sant Domingo. Un dels Rossinyol, Nicolau, havia parlat malament d'Isabel Anglada, qüestió que va provocar l'enfrontament.

Abril de 1598 - Finalització de les obres de fortificació de l'església d'Andratx.

12 de maig de 1598 - Dimarts de Cinquagesma. El nou batle de Felanitx és Bernat Alou, i els jurats són Miquel Pujals, Antoni Prohens, major, Sebastià Bennàsser i Antoni Adrover, Caselles.

28 de maig de 1598-Enterren Tadeu Valentí en el vas dels Valentí de la capella del sagrari de sant Francesc.

31 de maig de 1598 - Felanitx no augmenta el sou al mestre de gramàtica de la vila, Joan Roig.

22 de juliol de 1598- El Consell de Felanitx acorda amb càrrec a lka Vila que a la casa de la botiga de Sant Salvador es faci un armari còmode amb portes i clau per guardar-hi les municions de pólvora, ploms i metxa.

14 d'agost de 1598 - Felip II signa un privilegi que disposa la fortificació dels ports d'Alcúdia .

14 d'agost de 1598 —Enterren Cosme Camps que han tret mort d'un pou a Felanitx.

3 de setembre de 1598 - Pere Barceló Romaguera és encarregat de la botiga de Felanitx.

8 de setembre de 1598 - Bateig a sant Jaume d'Uniça Fuster Net que seria mare del comte Mal, Pere Ramon Saforteza, comte de Formiguera.

11 d'octubre de 1598-Julio Grisso, genovès, mestre de fer obra de terra blanca, ha mudat son domicili en Mallorca ab tota sa casa, muller, infants y familia, y en ella ha fundat dit art que may hi era stat.

29 d'octubre de 1598-Un total de 184 persones de tots els estaments inicien un procés contra el Virrei per no haver respectat els privilegis del Regne amb motiu del funeral de Felipe II, quan va voler fer seure als jurats a l'esquerra de l'altar major, quan la seva posició d'acord amb les franqueses era d'estar situats a la dreta de l'altar major. Els jurats disconformes no assisteixen al funeral. Els jurats que dirigeixen la carta de protesta són: Pere Lluís de Berard, Genís Font, Miquel Joan Cabrer, Antoni Cifre i Agustí Crespí. 

5 de novembre de 1598- El regent i canonge Gregori Safortesa Tagamanent i el veguer " Peracanyes" Olesa embarquen per a sol·licitar l'ajut reial contra el virrei Ferran Sanoguera.

12 de novembre de 1598 - Climent VIII oficia la boda de Margarida d'Àustria amb Felipe III representat per l'arxiduc Albert.

20 de novembre de 1598- Filla de segona categoria. Extret del testament d'Alfons de Torrella de Coanegra que demostra el caràcter del subjecte:

"Mes avant dex a Anna Clara, filla mia bastarda, cinch centes lliures per son viure, de vida sua solament casta, y age de estar a lo que ma muller li dirà y aconsellerà; si donchs si dita Agna volgués esser monja, en tal cas les y dona a totas ses voluntáts, y si acàs ella nos contenta de dit llegat y volgués per qual seuol cause o reo demenar coza alguna a mon ereu, lo que no crech, revoca dit llegat y no li sia donada coza ninguna". (Llibre: "M. 1173", de protocols. A.H.M.)

22 de novembre de 1598 — El Consell de Felanitx ordena que totes les pastadores de la vila duguen el pa a casa del botiguer el qual el vendrà.

30 de desembre de 1598- Enterrament de la donzella Joana de Pacs al vas familiar a Sant Francesc.

endavant

L'any 1598 en el món:

"Paisatge fantàstic"- Paul Bril

11 d'abril de 1598 - Neix Guillem duc de Saxònia-Weimar

13 d'abril de 1598 - Edicte de Nantes signat per Henri IV assegura als protestants la llibertat de cult
19 d'abril de 1598 - Neix Alexandre, fill d'Henri IV i Gabrielle d'Estrées
2 de maig de 1598 - Pau de Vervins:Felipe II reconeix Enric IV de Borbó com a rei de França i es renova pacte de Cateau-Cambrésis
6 de maig de 1598 - Felipe II abdica dels Països.Baixos
16 de juny de 1598 - Tropes angleses dirigides per George Clifford saquegen Puerto Rico
16 de juny de 1598 - Forces angleses dirigides pel comte de Cumberland assalten San Juan de Puerto Rico
12 d'agost de 1598 - Prohibició al capità general d'Orà i Mazalquivir de revisar els llibres de comptes d'Artilleria
13 de setembre de 1598 - Mor Felipe II a l'Escorial
15 d'octubre de 1598 - Tropes espanyoles ocupen Rhinberg
15 d'octubre de 1598 - Mor Wilhelm V  duc de Baviera
12 de novembre de 1598 - Climent VIII oficia la boda de l'arxiduc Albert amb Isabel Clara Eugènia rep.pel duc de Sessa