Any 1656-Fi de les obres de la Torre d'en Pau. Fundació de Sant Bonaventura de Llucmajor. Intercanvi de captius.

Any 1656- Jaume Sales va a Alger on canvia 18 esclaus musulmans per 12 captíus cristians.

12 de febrer de 1656- Mor Miguel Pérez de los Nueros, bisbe de Mallorca. És enterrat a la Seu.


15 de febrer de 1656 - Neix Ramon Zanglada Fortuny, regidor perpetu (Caballeros de Montesa.... pàg.85)

29 de març de 1656-Testament de Joan Baptista Despuig Despuig. Deixa el seu patrimoni per a la fundació del convent de santa Catalina de Sena condicionat als capítols fundacionals que ell mateix estableix.


5 d'abril de 1656 - Arriba a Mallorca la nova del nomenament per a bisbe de Mallorca de Diego de Escolano.

24 d'abril de 1656-La Torre d'en Pau (Coll d'en Rabassa) és acabada (?) -- tot i que els jurats a que es refereix la mateixa ho eren l'any 1666 i no el 1656 - La placa deia això :

Reinando la S. Magestat de D. Carlos II N. S. y de la reina D.a Mariana de Austria su madre y tutora Sra. Ntra., siendo Virrey y Cap. Genl, de este reino el ilmo. Sr. don Rodrigo de Borja Lemos del hábito de Santiago y Jurados del reino los Magns, Salvador Oleza, Hierónimo Pont y Desmur, Antonio Garriga, Juan Moya, Jaime Mateo Suñer y Jaime Llinás. Capitán de la Compañía de este barrio Juan Bautista Brondo. Edificó esta torre Miguel Roig cantero a sus costas, de orden de su lima, y Magns. Jurados S.° Sra. Protección del glorioso San Alberto a XXIV abril de MDCLVI.


26 de maig de 1656 (o 16 de maig segons el BSAL de 1918 pàgina 183) - Felip II de Cavalleria és l'alcaid del castell de Santueri i de Capdepera.


10 de juny de 1656 - Boda per poders d'Isabel Ordoño Luyando amb  Juan Miguel de Santacilia Santacília, cavaller d'Alcántara en el convent  de san Jerónimo de Madrid. Juan Miguel de Santacília és el propietari d'Alfàbia, Honor, Païssa, Punxuat i de quatre cases a la parròquia de sant Nicolau.

23 de juny de 1656 - El corsari Jaume Canals és elegit conseller del Col·legi de la Mercaderia.


26 de juny de 1656-Diego Escolano Ledesma, madrileny, abans fiscal de la Inquisició a Llerena és designat nou bisbe de Mallorca per Alexandre VII.

13 d'agost de 1656 - Antoni Armengual, de la vila de Sant Joan, de l'anomenat Rafal Figuera, estableix en emfiteusi a Joan Ribot, de la vila de Petra, habitant de Vilafranca, mitja quartera de terra situada al Rafal Figuera, al terme de Sant Joan, que es troba sota domini d'en Sivili Cavalleria, de Sant Martí d'Alenzell. S'estableix un cens anual de 1 ll. i 5 s. de Mallorca i es paga una entrada de 5 s. de Mallorca. (Bernat Josep Ferrer, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, 19-3-18 (B-11))

El mateix dia, el mateix Antoni Armengual, fill de Pere de la vila de Sant Joan dit del Rafal Figuera, estableix en emfiteusi a Antoni Pastor, pagès de Vilafranca, una peça de terra situada al Rafal Figuera al terme de la vila de Sant Joan, sota domini dels cavallers de Sant Joan i l'Alanzell a cens de 14 s. de moneda mallorquina i una entrada de 5 s.
(Bernat Josep Ferrer, notari públic de Mallorca. Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt, 37-6-20 (C-3))

2 de setembre de 1656- Mor el mercader Joan Andreu Conrado, propietari de Sa Teulera.


24 d'octubre de 1656- El Gran i General Consell decideix no atorgar amnistia als condemnats a la pena capital per bandolerisme.

29 d'octubre de 1656-Fundació del convent de Sant Bonaventura de Llucmajor.10 de novembre de 1656 - Boda de Bàrbara Mayol Custurer i Antoni Moragues Vallès d'Almedrà.


13 de novembre de 1656- Joan Despuig, cavaller de Santiago, és enterrat a la Seu.

14 de novembre de 1656- El sabater Miquel Mas compra el dret de llanes i de la formatgeria.

15 de novembre de 1656 - Diego de Escolano pren possessió del bisbat de Mallorca.

endavant