Any 1712- Es posen barreres al fossar de Selva i es sembren moreres.
   
Gener de 1712 - Els jurats de la Ciutat i Regne inicien l'obra del nou retaule de la capella de sant Sebastià de la Seu segons el projecte de Francisco de Herrera.

   
2 de gener de 1712 - Juan Sureda Villalonga cap dels botiflers mallorquins rep l'ordre d'expulsió cap a Barcelona per mandat del virrei Zavellà de mans de Miquel Fullana Rabassa, de la Reial Audiència.

   
4 de gener de 1712-Gabriel Fuster es compromet al pagament de 20 lliures anuals al clergue Joan Gelabert per tal que celebri els diumenges i festes i expliqui la doctrina a Son Creus.

   
5 de gener de 1712-Els habitants de Caimari es comprometen a pagar 20 lliures anuals a Bernat Domingo per a la celebració de diumenges i festes i predicació de la doctrina.

   
7 de gener de 1712- Els habitants dels llocs propers a Son Cànaves (Llombards), propietat d'Antoni Verí es comprometen a donar a Joan Baptista Noguera 13 quarteres de blat a canvi de la celebració religiosa de diuemenges i festius a Son Cànaves.

   
8 de gener de 1712-Llorenç Vidal, propietari de Son Vidal (Orient) aporta 20 lliures anuals per tal que Pere Homar, clergue, es pugui ordenar i celebrar actes religiosos a l'oratori.

   
11 de gener de 1712- Nicolau Truyols Dameto, propietari de Son Albertí (Llucmajor) aporta amb 24 terratinents més 13 quarteres, 1 barcella i 3 almuds de blat anual a Miquel Agustí per tal que pugui ordenar-se i celebrar les funcions religioses a Son Albertí.

   
13 de gener de 1712- Els residents a Ariany es comprometen a pagar a Joan Jordà 15 quarteres de blat anual amb la condició de residir al lloc, celebrar les funcions religioses a l'oratori i predicar la doctrina.

   
20 de gener de 1712- El cap dels botiflers mallorquins, Juan Sureda Villalonga surt del port de Sóller  expulsat cap a Barcelona on s'allotja en una casa seva del carrer de santa Anna.

   
28 de febrer de 1712 - Detenció i empresonament del botifler mallorquí Juan Sureda Villalonga a Barcelona.

   
13 de març de 1712-Mor l'armador i capità corsari Joan Ballester Soler, que és enterrat en el convent del Carme.

   
24 de març de 1712-Troben mort amb una ferida de bala al ventre al jove de 17 anys, Antoni Noguera, Barbarrossa en el carreró davant el portal negre de la rectoria de Llucmajor , i és col·locat el cadàver en un llençol de bri i estopa en el llit de la Mare de Déu. Vesteix camisa de bri i estopa i un gipó vermell de cordella molt usat. Va descalç de cames i peus. Tal com és costum se l'ha cridat tres vegades en nom del rei per tal de veure si era mort.


La defensa d'Andratx (París-Baleares): Hi ha un cap a cada barri. El de la Coma Major (Calenta) és Guillem Covas, "Poloni";" una altra partida està manada per GuillemPujol, "De Son Moner"; una altra, per Guillem Porsell, "d'Andritxol". Figuren també en el moviment, Bernat Palmer, "De Son Miquel"; Pere Joan Palmer, "De Son Benet"; Baltasar Alemany, "Tela", Guillem Covas, "De Sa Plana"; Antoni Alemany, "De S'Alqueria"; Antoni Juan, "De Son Prim"; i gairebé tots els homes majors d'edat. Les forces locals estan a l'ordre de Matías Pujol "Guida", i l'organització de la illa, sota el comando general del noble Don Salvador Truyols, en aquell temps amo de la finca de Son Mas. A favor de Felipe d'Anjou està la noble família de Fortuny de Ruesta, propietari de la finca "Són Fortuny", amb uns pocs parcials.

En les eleccions de 1712 resulten triats a Andratx: L'honor Guillem Ensenyat, "De Son Nadal"; Baltasar Alemany "Tela" i Pedro Alemany, "De son Tió".
   
22 d'abril de 1712 -  Mor Mateu Moragues Estadé, propietari de Son Moragues (Valldemossa) i és enterrat en el sepulcre familiar a sant Domingo.

   
23 d'abril de 1712 - Arribada a Mallorca del nou bisbe Atanasio de Esterripa Trana-jáuregui.

   
24 de maig de 1712- Fundació de la Congregació de l'Oratori a Palma. El seu primer prepósit  va ser el  Gabriel Tellades, de Campos, i l'acompanyaren Antoni Barceló, oncle del cèlebre capità Antoni i Jaume Canyelles. El primer Oratori va ubicar-se a la part de llevant de l'actual plaça major.

   
2 de juny de 1712 - Arriben al Port de Sóller els teatins Vicente Pablo Sobrecasas i Juan Espinosa per tal de fer-se càrrec de l'herència de Joan Puigdorfila en el carrer del Sitjar que permeti instal·lar els teatins a Mallorca.

   
8 de juny de 1712-Els teatins s'estableixen al carrer del Sitjar, però per motius de competència entre religiosos troben oposició al seu exercici.

   
22 de juliol de 1712- Meteu Joan cobra 300 lliures a compte del total de 1700 que suma l'import del retaule de sant Sebastià que ha de fer a la Seu.                                                               

   
18 de setembre de 1712- Jo debaix firmat Jaume Blanquer he rebut del senyor Miguel Matali pre. y capiller de Nostra Senyora del Confalo de la parroquial de Sta. Eulàlia  desèt lliures, sis sous, dich 17 ll. 6 s., y son a compliment per haver pintat St. Lloatxim y Sta. Anna a las portes del quadro de dita capella per
preu de 11 lliures y lo restant per la bandera. (Llibre del baci de N.ª Sra. del Confalo 1712-1713 f.° 22 v.°)
   
28 d'octubre de 1712-Benedicció de l'altar major i sis capelles de Sant Nicolau.


31 d'octubre de 1712

Matías Flexes, alies "Matinada', torrer de la torre dita la Rabassada, ha denunciat haver tirats quatre tirs amb la pessa de la dita torre,
en les ocasions infrascrites.

Primo, als 31 d'octubre 1712, tirà tres tirs amb la pessa a una sagetia que havia donat fondo davant dita torre i no volgué donar llengua per moltes vegades que los cridà, i a forsa de tirar-los sen anaren, judicam eren contraris.

segueix