Agost de 1240- Ramon de Cardona i muller Ramona venen a Eimeric, la meitat de l'alqueria Alienjassa Zoboach, situada en el Prat de Catí.

4 de setembre de 1252- S’estableixen a S’Alanjassa, a Rull de Catí, Pere Figuera, Domingo Albomar i Ferrera Madrinyac. Confronten amb les terres de Pere Terrades i Berenguer Palauet.

Dia 5 de març de 1253 Maria, Ramon i Bernat de Sabadell venen part de Rull de Catí (Alanjassa) a Pere Figuera.

13 de setembre de 1315-Concòrdia entre el rei Sanç i el bisbe de Mallorca, Guillem de Vilanova, sobre la jurisdicció en causes criminals.El rei cedeix al bisbe l'alqueria Alanjassa amb totes les seves dependències a més dels delmes sobre l'alqueria i assigna al bisbe 80 lliures anuals que ha de rebre sobre la lleuda de la Ciutat de Mallorca.

13 de maig de 1429- El governador ordena "a tot hom e tota persona de qualsevol ley, condició o stament sie, no gosen pasturar nagunes pastures ne teyar o fer teyar lenyas negunes ne cullir jonchs ne cassar ne fer cassar de carnestoltes fins a Sent Miquell casses nagunes axí de pèl com de ploma en lo rafal del honrat en Galceran Fuster, ciutadà de Mallorca, lo qual ha e possehex en lo pla de la Ciutat asats prop la Alenjasse, sots pena de XXV lbrs." (ARM AH 423 f. 85.).

Any2005- Es preveuen invertir 785.000 euros en la construcció d'una rotonda a s'Aranjassa