Any 902-Al Isam al Khawlânî conquesta les Balears i són incorporades al califat omeia de Còrdova. Els rums resisteixen durant 8 anys i 5 mesos a Alaró.

Any 1232-Gastó de Bearn dona a l'ordre del Sepulcre l'alqueria de Bànyols (Alaró).

Any 1232-Propietaris de molins a Alaró: Gilabert de Cruïlles, Pere Hospitaler, Arnau de Santacília, Pere Ramon , Berenguer Pons, Pere de Morella, Martí, Arnau de Togores, Pere de Mora, Guillem Domènec.

Any 1233- Beniarri (Sa Bastida- Alaró ) és donada per Gastó de Bearn en feu a Pere de Vilaragut.

1 de desembre de 1240 - Miquel Vida i la seva esposa Selviana venen a Mateu de Moster i la seva esposa Jordana un camp i una vinya a l'alqueria d'Alaró

17 de novembre de 1247-Aries Yvanies és el castellà d'Alaró.

Any 1248- Sanç de Sadoa, alcaid del castell d'Alaró.

22 de juliol de 1281-Jaume II ven a Guillem de Puigdorfila les alqueries de Masnou, Banyols i Benuir, a Canarrosa, a la parroquia d'Alaró, pel preu de 20.000 sous barcelonesos i amb la condició de posseir-les en feu de la Corona i prestar el servei d'un cavall armat.

Any 1285-Ramon Palaudà és l'alcaid del castell d'Alaró.

25 de novembre de 1285-Alfons II insta a la rendició a l'alcaid del castell d'Alaró Ramon Ballester.

30 de desembre de 1285-Assalt al castell d'Alaró: La guarnició està formada per Ramon Ballester, Guillem Capello "Cabrit", Guillem Bassa, Arnau Ramon, Lleonard Marsello i Albert Perpinyà.

Gener de 1286-Guillem Cabrit i Guillem Bassa moren torrats damunt unes graelles a la Plaça del Lledoner d'Alaró.

El 27 de febrer de 1320 es cobren els serveis fets al castell d'Alaró per Valentí Portaví, que cobra pels claus posats per a penjar els escuts,

Any 1343- Assalit de Galiana alcalde del castell d'Alaró.

4 de juny de 1343 El rei Pere demana a Felip de Boyl de la Escala, senyor de Manises que aconsegueixi l'entrega dels castells de Santueri, Alaró i de Pollença.

8 de juny de 1343-Dissabte. A migdia, Assalit de Galiana rendeix el castell d'Alaró a Felip de Boil. Ferran Sabata i  Bernat Morello amb 15 homes es fan càrrec del castell.

14 de març de 1344- Es realitza l'inventari del castell d'Alaró amb motiu de l'entrada del nou castellà Pelegrí d'Asquerra.A la capella de madona santa Maria a l'inventari hi consta un ou d'esturç. En el castell d'Alaró hi ha dos torns de parar ballestes, dues ballestes, una de torn i l'altra d'estrep en un estoig de fusta a la torre d'armes,i també altres 17 ballestes , de les qual 11 són d'estrep, 2 de torn i 4 de dos peus, 2 escuts i 25 pavesos reials, dues caixes amb 1500 passadors i 31 cinturons de crocs (gafes per a les ballestes), 50 llances noves i 90 dards nous, 57 quarteres de forment, 5 quarteres de ciurons, 10 quarteres de faves, 10 quarteres de myll, 10 quarteres de sal, dues bótes de vinagre, 7 bacons i un quarter de carn salada, entre altres coses.


4 de setembre de 1366 -Inventari del castell d'Alaró amb motiu de l'entrada del nou castellà Simó Guillem.Setze anys després, encara hi ha un ou d'estruç a la capella i a la casa del castellà hi ha 24 ballestes, 4 d'elles trencades i 2 de torn,104 dards enferrats i 8 sense ferro, 11 caixes de passadors ; 24 pavesos amb la senyal reial, 25 escuts vells podrits, 22 crocs, 47 llances, 30 capellines de cuiro amb cares de ferro,7 gorgueres de ferro, 21 cobricaps de pell de lli, 8 cuirasses cobertes de canemàs, 17 cordes d'espart, entre moltes altres coses...

Any 1434- Guillem Pons, picapedrer d'Alaró treballa a l'església de sant Jaume.

6 d'agost de 1442- El vicari d'Alaró ordena pagar a Miquel Alcanyís per un retaule de sant Sebastià.

Abril de 1488-Mor Pere Abrí des Catlar, castellà d'Alaró.

9 d'octubre de 1520-Nicolau de Pacs estableix en emfiteusi a Francina, muller d'Antoni Oliver d'Alaró un molí draper i un hort al camí que va a Inca.

13 d'octubre de 1601 - Un home d'Alaró amenaça amb un pedrenyal l'oïdor de la Reial Audiència Ramon de Verí.

29 de març de 1622- Processó rogativa fins al castell d'Alaró per demanar que plogui.

31 d'agost de 1641-Mor assassinat Nicolau Seguí, alaroner.

19 de maig de 1643 - Moren quatre bandolers a Alaró en combat contra els comissaris.

9 de març de 1652-Notes del Dr. Marti Cifre sobre el començament de la pesta a la vila d'Alaró.

9 d'agost de 1666- El bandoler Antoni Guardiola d'Alaró cau presoner de Joan Fuster i Salas a Bunyola.

10 de gener de 1673 - Mor l'honor Joanot Vidal d'Orient que és enterrat a l'església parroquial d'Alaró.

Any 1696- Els jurats de Sa Pobla acorden la construcció d'una nova església segons el projecte dels germans Isern, picapedrers d'Alaró.

30 de gener de 1701 - Els germans Canals Vallés obtenen les escrivanies d'Alaró, Algaida i santa Maria.

Any 1750-Segons l'Arxiduc Lluis Salvador, els habitants de Mallorca són 119.619. Artà:2407 habitants, Calvià: 1.040, Andratx:2.580, Algaida:1.994, Alaró:2.323....

25 d'agost de 1762 - Mor Mateu Muntaner Cabot de l'Olivaret i és enterrat a l'església parroquial d'Alaró.

Any 1825- En el carrer de la Font de Na Xona (Vallori)  de Paalma hi havia l'Hostal d'Alaró.

4 de novembre de 1851- Mor Francisco López Lobo, rector d'Alaró durant 54 anys.

Any 1857-La població activa agrària d'Alaró i Consell és de 1.014 persones.

Novembre de 1900- Constitució d'una associació de treballadors del camp a Alaró vinculada als socialistes.

12 d'agost de 1936 Els feixistes assassinen Cristòfol Guardiola Bennàssar i Miquel Fiol Martí, sabaters comunistes d'Alaró.

Any 1955 - Palma té 145.142 habitants; Alaró, 3.729; Alcúdia 3.335; Algaida 3.847; Andratx 4.033; Artà 5.407; Banyalbufar 646; Binissalem 4.094, Búger 1.034...

20 d'octubre de 1976- Cauen 99,8 litres de pluja per m2 a Mines Isern (Alaró).

21 d'abril de 1981 Plouen 175,5 litres m2 a S´Hort Nou (Alaró),88 a Sa Vinyota (Binissalem).

1 de setembre de 1983-Plouen 164 litres per m2 a S´Hort Nou (Alaró).

Setembre de 1992 -En el Ple ordinari celebrat el mes de setembre, es varen distribuir els 5 milions pressupostats enguany per retribuir als membres electius de la corporació municipal. El grup que governa l'Ajuntament aconseguí treure endavant la seva proposta que consistia en: -pel Batle 140.000 ptes. al mes. -pels cinc regidors del P.S.O.E. 40.000 pts./mes. -pel portaveu del P.P. 25.000 pts./ mes -pels quatre regidors del P.P. 12.500 pts./mes.

13 de setembre de 2005- Vicenç Grande compra la possessió de Bànyols a Alaró.

16 de juny de 2007 - Joan Simonet (PP),nou batle d'Alaró amb minoria simple.