Any 1520Propietats:
Almadrà (Alaró, Pere i Andreu Vallès)
Biniarroi (Bernadí Alorda)
Son Bordils (Inca, Roderic Bordils Torrella)
L'Assarell (Pollença, Antonina i Daniel Cifre)
S'Estorell (Joan Miquel Fuster)
Fartaritx (Pollença, Jaume Martorell)
La Maimona (LLucmajor, Jaume Mas)
Pastoritx (Salvador Morell)
Son Ferratge (Joan Pons,Llucmajor)
Beniatzent (Bernat Reus)
Vinya propera al Convent de Jesús (Ciutat Bartomeu Perpinyà, el 22 de març la compra als observants)
Pere d'Iscle té un hort devers la Porta Pintada i la de sant Antoni
Claudi Salvat té un hort devers la Porta Pintada i la de sant Antoni
Jaume de Muntanyans Berard, té un hort devers la Porta Pintada i la de sant Antoni


    Enfrontaments propers al Galatzó entre els Armengol i els Vic. El bàndol dels Alemany era dirigit per Pere Palmer de l'Alqueria,  i Joan Mateu Simó de la Palomera liderava els del Vic. Feien bàndol amb els Vic, Cosme Ferrà, Joan Moner, Jaume Ferrà, els Torrella de Ciutat, Francesc Sabater, fill del notari de Ciutat, Joanot Soldevila de  Ciutat, Antoni Palliser i el seu germà Bartomeu de Calvià, Rafel Gil Palliser de Calvià, Bartomeu Planes d'Esporles, Nadal Valent , Bernat Pujol de la Palomera, Joan Vidal. Formaven part del bàndol dels Alemany, Pere Ferrer Palmer del Port, Baltasar Alemany, batle d'Andratx i el seu germà  Gabriel Alemany, Antoni i Joan Jofre, Gabriel Calafell, Andreu i Bernat Barceló, Miquel Bosch, Pere i Rafel Bonet, Antoni Armant pare i  Antoni Armant fill, Rafel Corso, Nicolau Perpinyà de Son Perpinyà, Francesc Viguet, Arnau i Mateu Moragues, Jaume Rigo i Pere Vic , menor que havia canviat de bàndol.

Any 1520 - Salvador Morell és el propietari de Pastoritx (Valldemossa). Possessió olivarera amb 4 esclaus i tafona.

Bartomeu Grimalt de Felanitx mor apedregat per bandejats.

Antoni i Francesc Lledó són talaiers del Palmer

Joan Navardú, inquisidor,sofreix un atemptat.

Pere Pastor és el batle reial de santa Margarida.

Esteva Sanxo,orguener,és el conservador dels orgues de sant Jaume i sant Miquel.

Pere Suau de Manacor allibera Pericona, esclava de 13 anys després de comprar-la per 85 lliures.

Any 1520 - Ahmed ben al Qadi cap cabileny oposat a Barbarrossa, governa Alger.

Any 1520 - Es produeix una revolta dels menestrals a Girona per a no pagar més impostos.

6 de gener de 1520 - Gregori Genovart, representant del Regne de Mallorca a Barcelona escriu: "Creuse que los flamencs ab lur desordenat viure, porten continuament la infeccio ab sí." El poble barceloní creu que els flamencs que acompanyen el rei són els causants de la pesta.  (AHM , Lletres Missives 11, fol 70)
   
El 12 de gener de 1520 el rei Carlos surt de Valldonzella per a celebrar Corts en el convent de framenors.

    Les corts aproven que per fer front als turcs són necessaris 13.000 ducats anuals per a l'armament de quatre galeres. El finançament d'aquestes es farà amb 7000 ducats del rei, 2500 ducats del Principat perquè disposa de 60.000 focs, 2000 ducats del Regne de València que disposa de 50.000 focs, 1000 ducats del Regne de Sardenya, que disposa de 30.000 focs, i 500 ducats del Regne de Mallorca que té 12.000 focs.
   
El 23 de gener de 1520, dilluns, el rei Carlos surt de Barcelona cap a Saragossa.

   
El 25 de gener de 1520 Pere Suau de Manacor compra l'esclava Pericona per 85 lliures.

   
26 de març de 1520-El lloctinent de virrei Pere Joan Safortesa disposa : que negun pescador o pescadora o venador de peix axi de tunyines com  altre peix de bestina no gos ne presumescha tellar del dit peix sens que primer no hage obtesa licencia del magnifich mostesaff sots pena de très lliures lo qual peix hagen de tenir
en les taules de là pescateria eno amagat.
    "...qualseuol persona qui trobara axi de dia com de nits porchs solts evagabundos perlos carrers e vias delà présent ciutat que aquells tals porchs axi trobats puixa pendre eaportar alhospital gênerai al qual sien aplicats
    per subuenir als pobres deaquell epersos treballs li sien donats perlo regidor del dit hospital quatre sous."
   
Dia 12 d'abril de 1520 Joan Serra, picapedrer, es queixa perquè no li paguen la feina feta a l'església de Manacor.

   
24 d'abril de 1520- La viuda de Francesc Mir, doctor en lleis, diu tenir una Cavalleria, anomenada La Punta, situada en la parròquia d'Arta y Manacor, tenguda baix el feu del Rei de la porció de Nuno Sans, a vintè de lluïsme i a la prestació o servei d'un cavall armat per la defensa del Regne.

24 d'abril de 1520- Carlos V envia al comte de Melito virrei de Catalunya contra els agermanats valencians

28 d'abril de 1520 - Carlos V ordena suprimir la plaça de Lloctinent i Procurador Reial del Rosselló i la Cerdanya
   
Maig de 1520-El rei Carlos surt de la Península cap a Flandes, iniciades les revoltes a Castella i a València .

   
8 de maig de 1520 - Al voltant de 200 habitants de Cambrils es dirigeixen  a Barcelona, on, amb el suport popular  dels barcelonins provoquen una revolta agermanada.(AHCB,Cartes Comunes, anys 1516-1520, fol.136-137).

12 de maig de 1520 - Barcelona: "És tanta la conmoció dels pobles i encara dels infants i fadrins, que quiscun dia s'apleguen en gran nombre i armats. sens temor alguna del governador o nostra ni d'altres oficials de la Ciutat, que és forçat a nosaltres, ab voluntat del dit governador, crear en sus vint capdeguaites i emprar los caps dels oficis i altra gent de la Ciutat que, ab llurs armes, acompanyen al dit governador i a nosaltres i altres oficials"
(AHCB,Cartes Comunes, anys 1516-1520, fol.139).


15 de maig de 1520 (amazigh) - Bases per a l'administració del mercat de la Plaça de les Cols establertes per els jurats i l'obreria de santa Eulàlia, que disposa d'una porxada.
   
26 de maig de 1520 - Joan Ot Safortesa jura el càrrec de veguer.

   
8 de juny de 1520- Pere de Sant Joan ven a Mateu de Sant Joan de Bunyola el delme i tasca de l'any , de la cavalleria d'Orient per 40 quarteres de blat.

   
13 de juny de 1520-El picapedrer Macià Vilasclar ven al blanquer Guillem Carbonell una casa i un hort en el carreró del Fornet al lloc conegut per Torre de l'Amor.(A.R.M., Prot. R-323, ff. 35r-36r.).

   
10 d'agost de 1520 - El rector Perot Pons, canonge, beneeix el retaule de sant Cristòfol de l'església parroquial de Sineu.

   
17 d'agost de 1520 - Testament de Joan Tous, agricultor llibert (ARM, Prot. B-202, f. 19v-20).

    
21 d’agost de 1520- Benedicció de la cinquena clau de l’església de Sineu.

28 d'agost de 1520 - Un temporal de vent enderroca  troç de mur del castell i vuit arcades dels Tints. Fa sonar la campana de n'Eloi i les maçoles.


31 d'agost de 1520 - Carta dels consellers a Diego de Mendoza: "Tenim per cert que si no fos seguit lo temps de pestilencia en aquesta Ciutat (Barcelona) foren los pobles d'ella en les mateixes revolucions dels altres".
(AHCB,Cartes Comunes, anys 1516-1520, fol.156).
   
7 de setembre de 1520-El paraire Antoni Roca dona al monestir de Santa Elisabet un camp situat prop de l'hort d'en Salavert amb una era prop lo camí real.

   
12 de setembre de 1520 Beatriu Lloscos, prostituta, posa la seva filla Isabel al servei de l’argenter Jaume Bonet.

   
El 17 de setembre de 1520 es dona concés a Joanot Colom, viudo, per casar amb Margarita, donzella, filla d'Antoni Arbona de Sóller.

20 de setembre de 1520 - Mor Selim I soldà otomà.
   
29 de setembre de 1520 - Mostra pública de força  i aldarulls del bàndol dels Vic a Andratx en l'anada  a la Palomera i en la tornada, residència del seu dirigent Joan Mateu Simó. Després d'anana cap a Puigpunyent pel Coll d'en Esteva fan un robatori de gallines i un gall a Jaume Rigo de Puigpunyent, del bàndol dels Alemany.

   
1 d'octubre de 1520-Combat de la Granada entre els bàndols dels Alemany i dels Vic/Simó a Puigpunyent. Mor en el combat Joan Vidal del bàndol dels Vic i Bartomeu Pallisser també del bàndol dels Vic perd els dos braços. Els Alemany vencen als Vic i prenen les seves armes.


   
9 d'octubre de 1520-Nicolau de Pacs estableix en emfiteusi a Francina, muller d'Antoni Oliver d'Alaró un molí draper i un hort al camí que va  a Inca.


Octubre de 1520- El fuster Bartomeu Pol i el pintor Bartolomé Martínes pacten per 96 lliures  fer un retaule per a la capella de sant Martí de la Seu amb les figures de sant Miquel, sant Josep i sant Vicenç Ferrer.

Octubre de 1520- El rei des d' Aquisgrà escriu al virrei Miquel de Gurrea, que «havemos entendido ha muchos años que en eneste dicho nuestro Reyno de Mallorcas no se ha fecho nueva habilitacion e insaculacion de jurados, clavarios e otros officiales del dicho Reyno y Ciudat como se acostumbra fazer y parece claramente que en las bolsas del regimiento e insaculaciones deste dicho Reyno hay algunas personas que ...son fechas inhabiles e insuficientes para los officios en los quales estan insaculados y ... otras personas son fechas habiles y sufficientes y deven ser asumidas a otros officios de mas qualidat» i ordenar que d’acord amb les franqueses i amb la intervenció dels jurats i dels oficials i persones aptes «abrays las bolsas del regimiento deste dicho reyno ... y fagays nueva insaculacion e habilitacion en los saguos e bolsas evacuadas habilitando insaculando e poniendo en las dichas bolsas las personas sufficientes e ydoneas al dicho regimiento y que vos parecerá se devan insacular y habilitar ... quitando otras y assumiendo aquellas enlas bolsas y officios».

13 de Novembre de 1520 - Adrià d'Utrecht posa sota la seva protecció al Tribunal de la Inquisició a Mallorca després de l'atemptat contra l'inquisidor Navardú.(AHN, Inquisició, llibre 317, f.118)

Desembre de 1520 -Reunions de menestrals a la casa del paraire Joan Crespí.

any 1505 a Mallorca ixent