Any 1208


           Any 1208- Abü Yahya Muhammad ibn Ali ibn Abi Imran al-Tinmalali, almohade, valí independent de Mayûrqa.

           10 de gener de 1208 - Roger Bernat II de Foix es casa amb Ermessenda de Castellbó

           15 de gener de 1208- Mor assassinat a Tolosa, Pere de Castelnau, llegat pontifici

           27 de gener de 1208-El rei Pere és a Calatayud.


           2 de febrer de 1208-Neix a Montpeller Jaume I el Conqueridor.

           24 de febrer de 1208 - Francesc d'Assís diu haver escoltat directament a Jesucrist ordenant-li que comencés la seva missió.


           10 de març de 1208 - Innocenci III proclama la guerra santa contra els càtars.

           13 de març de 1208 - Mor Pere II, abat de l'abadia de Cava

           17 de març de 1208- El rei Pere és a Alcanyís.


        


            Concepció de Jaume I.

            Veritat és que el dit senyor rei En Pere prengué per muller e per reina l’alta madona Maria de Montpeller,per la gran noblesa que havia de llinatge, e per ço com se’n creixia de Montpeller e de la baronia, la qual haviaen franc alou.

            E per temps avant, lo dit senyor rei En Pere, qui era jove quan la pres, per escalfament que hagué d’altres gentils dones, estigué que no tornà amb la dita dona Maria, ans venia algunes vegades a Montpeller queno s’acostava a ella, de què eren molt dolents e despagats tots los sotmeses e senyaladament los prohòmens de Montpeller.

            ... una vegada s’esdevingué que el dit senyor rei En Pere venc a Montpeller, e s’enamorà d’una gentil dona ..., e per ella bornava e anava amb armes e la treia a taulat, e feia tant que a tothom ho donava a conèixer.

            E els cònsols e els prohòmens de Montpeller que saberen açò, feren venir el cavaller qui era privat del dit senyor rei en aitals afers, e li dixeren:

            –Nós sabem que vós sou privat del senyor rei de l’amor que ha a aital dona, e que vós percaçats que ell l’haja. Nós vos preguem que li digueu que haveu aconseguit que ell haurà aquella dona e que vindrà a ell tot secretament en la sua cambra, mes que no hi haja llum, per ço que per ningú no sia vista. E d’açò haurà ell gran plaer. E con ell serà gitat e tothom haurà despatxada la cort, vós vindreu a nós ací, en el lloc del consolat de Montpeller, e nós serem, los dotze cònsols, e haurem, entre cavallers e ciutadans, altres dotze dels mellors de Montpeller e de la baronia; e haurem madona Maria de Montpeller, reina, que amb nós, ensemsamb dotze dones honrades, de les pus honrades de Montpeller, e amb dotze donzelles, anirà amb nós. E sí vindran amb nós dos notaris, los mellors de Montpeller, e l’oficial del bisbe e dos canonges e quatre bons hòmens de religió.

            E cascun home e cascuna dona e donzella portarà un ciri en la mà, lo qual encendrà com la dita dona Maria entrarà en la cambra del senyor rei. E a la porta de la dita cambra tots estaran reunits fins que sia prop de l’alba, que vós obrireu la cambra. E con oberta serà, nós amb los ciris en la mà entrarem en la cambra del senyor rei. E havem fe en Déu e en madona santa Maria que en aquella nit la reina engendrarà, de què Déu e tot lo món en serà pagat e el seu regne en serà proveït.

            Així que el diumenge a la nit, quan tothom estigué posat dins del llit al palau, los dits vint-i-quatre hòmens bons e abats e priors e l’oficial del bisbe e hòmens d’orde e les dotze donzelles amb los ciris en la mà entraren en lo palau, e els dos notaris; e vingueren fins a la cambra del senyor rei a la porta. E aquí entrà madona la reina. E ells estigueren defora agenollats en oracions tots ensems. E lo rei e la reina foren en llur deport. ...

            E així estigueren aquella nit mateixa totes les esglésies de Montpeller obertes, e tot lo poble que hi estava pregant a Déu. ...

            E con fou alba, los prohòmens tots e hòmens d’orde e dones, cascun amb son ciri encès en la mà, entraren en la cambra on lo rei era en son llit amb la reina. E meravella’s, e saltà immediatament sobre el llit e pres l’espasa en la mà. E tots s’agenollaren e digueren plorant:

            –Senyor, mercè sia ... que vegeu qui us jau de prop.

            E la reina s’incorporà; e el rei la conegué.

            Ramon Muntaner


24 de maig de 1208

Mor Guiu de Montpeller


21 de juny de 1208

Mor Felip duc de Sùabia, rei d'Alemànya, duc de Toscana
 

 Novembre de 1208- Mor Sanxa, mare del rei Pere, a Taraçona.
endavant