15 juny 1215

A Anglaterra, Juan Sense Terra signa la Carta Magna


Tarragona:

18 de setembre de 1215 - Arnau de Pere Ramon i la seva esposa Loreta venen a Bernat de Tudela, la seva esposa i els seus una heretat amb cases, casals i horts del terme de Berrúç (Boruç) a Tarragona per preu de 40 sous jaquesos.(AHN, Comanda de Vilalba, carpeta núm. 690, doc. núm. 16.)endavant