Any 1231: Primer convent de santa Margalida. Fundació de l'Hospital de santa Magdalena. Tractat de Capdepera. Fundació del convent de predicadors de sant Domingo. Institució del veguer de Mallorca.

                                            

Any 1231-Mor a l'exili a València, 'Umar b. Ahmad al-'Amiri, qadi dels resistents mallorquins a la muntanya  contra l'ocupació catalana.

Any 1231- Els jueus de Sineu són propietaris de 368 quarterades.

Any 1231-Fundació del primer convent de Santa Margalida a Ciutat, on s'instal·len monges agustines provinents de santa Maria de Jonqueres. Estava situat a les costes de la Plaça del Mercat, en una casa del conqueridor Guillem de Cabanelles,bisbe de Girona.


7 de gener de 1231-Donació feta per Bernat de Mogoda i Pere Ferrer de Sabadell, en nom del bisbe, de dos albergs sarraïnescs a Guillem de Riudamenya i la seva esposa Arsenda, sots cens d'un besant d'argent, amb la condició de què hi havia d'habitar i coure els pans de la casa en el forn del bisbe.


10 de gener de 1231- Nunó Sanç fa donació de Porreres a Guillem de Porreres.


15 gener, 1231 - Regina filla de Samuel i esposa d'Abraham, ven a Maimo Mimo, jueu de Mallorca, el seu dret sobre una casa del call. (ARM. Pergamins. RP. S. XIII. 5)


Febrer de 1231-Sancho IV i Jaume I signen un tractat d'herència mútua a Tudela.


El 14 de febrer de 1231 fracassa una revolta musulmana. Ibn Sayri, oncle matern d'Abú Yahia, que és vençut i mort pels cristians.

Després que ibn Sayrî assolís el martiri, que Al·lâh tengui misericòrdia d’ell, la situació es trastornà per complet i la resta dels musulmans que quedaven perderen el vincle d’unió comuna i es refugiaren en alguns dels cims de la muntanya, en un estat d’absoluta inquietud i aflicció. Envià Al.lâh tots els núvols que s’acostaren o que s’allunyaren farcits de pluja i neu. En moriren prop de tres mil i els rûm els derrotaren, i així es complí el destí ineludible. Es vengueren els presoners per un preu irrisori, s’amagà per a ells l’estel de la felicitat i començà a lluir l’astre de l’adversitat. Se’ls féu sucumbir i foren anorreats, empresonats i engrillonats. La història del que patiren es convertí en lliçó per a tots i llur desventura omplí els cors de recança.(p. 135)
(“Kitab Tarih Mayûrqa” d’ Ibn ‘Amira al-Mahzumi)

14 de febrer de 1231- Mor Abū Muhammad al-Garnatī, últim cadí i imam de Mayūrqa.


1 de març de 1231 -Donació d'una casa, un hort i un forn a Ferrer de Sagranada, situats
infra menia civitatis prenominate in parte nostra. El forn és  affrontat ex una parte videlicet de ponente in cequia et in via publica,de oriente in aliis domibus vestris quas tu pro nobis tenes ratione donationes, et de circio in via publica.


17 de març de 1231 - Neix Shijō, emperador japonès (m. 1242).


21 de març de 1231-
  Que confermam totes les franqueses e privilegis de Malorques, quals que quals a vos sa énrera donam.
II-Que totes possessions quels habitadors del règne de Malorques halen en la sua senyoria sien franches e lliures e quities de tota host e de cavalcada e de lur reenço.

1 d'abril de 1231- Un forn que hi ha dins del recinte palatí de l'Almudaina és donat a Iachesio Sanci. ("Corpus Documental Balear (I)". 68-69: Doc. 58.)


6 d'abril de 1231 - Mor William Marshal, comte de Pembroke

Maig de 1231-Mor Abú Alí Umar ben Ahmed ben Umar al Amirí a la presa cristiana del castell de Pollença.

Maig de 1231-Xuaip, cap de la resistència musulmana a Mallorca es rendeix amb mil resistents més. Però 2.000 continuen resistint.
"...dels sarrai'ns de la illa que s'eren alcats a la muntanya haguem per catius e per fer a nostra voluntat, e donam a aquells qui en volien d'ells, que els poblassin per la terra en manera de catius."

13 de maig de 1231- Mor Leonor de Portugal, aristòcrata portuguesa i reina consort danesa.


Juny de 1231-Fundació del convent dels predicadors de Sant Domingo.(Ara desaparegut. Era a l’actual Parlament).Hug IV d'Empúries funda l’Hospital de Santa Maria Magdalena.


11 de juny de 1231 - Fundació d'Harderwijk

13 de juny de 1231 - Mor Antoni de Pàdua (Fernando Martins)


17 de juny de 1231-Tractat de Capdepera. Jaume I pacta amb Muhammad Abu Abd Allah de Menorca. Jaume I cada any rebrà 900 almuts d'ordi, 100 almuts de blat, 100 bous i vaques,300 cabres , 200 xots,i 2 quintars de mantega.


6 de juliol de 1231-Algebelí (Muro) és concedida en alou a Guillem Bovis per Jaume I.


11 de juliol de 1231- Jaume I dona un palau als jueus,al lloc que després va ser Santo Domingo. El privilegi ocupa des de la Porta Ferrisa fins a la Porta Medina, des de les casa de Ramon Berenguer, fins a la porta que mira la Riera, incloent l'ús de l'aigua de la sèquia sense la intromissió de cap persona per l'ús de la mateixa.
"Igualment donem, concedim i lliurem com patrimoni franc i lliure a vosaltres, tots els nostres fidels jueus que ara habiteu a Mallorca i als altres jueus, presents i futurs, i a tots els vostres successors una alquería que es diu Raalatim i que ocupa quatre jovades; i una alquería que es diu Raal Abenbasso de tres jovades; i una alquería que es diu raal Docax de cinc jovades; i una alquería que es diu Raal Vualid de quatre jovades i una alquería que es diu Raal Naya de quatre jovades. I totes aquestes alquerías estan en el terme d'Inca. "
 
"Igualment a vosaltres i als vostres us donem, concedim i lliurem per a sempre com patrimoni franc i lliure una alquería dita Benonavex que ocupa una extensió de cinc jovades; i una alquería dita Benozalfim de vuit jovades; i una alquería dita Bord Alevea de cinc jovades i una alquería dita Benuabdarrof de cinc jovades. Aquestes alquerías estan en el terme de Xisneu; i una alquería dita Raal Alamar de cinc jovades; i una alquería cridada Benoxoneff de cinc jovates i una alquería cridada Raal Sammaa de cinc jovades; i una dita Raal Benucalvel de deu jovades. I totes aquestes alquerías i rafals estan en el terme de Petra. I una alquería dita Raal Costantia de cinc jovades. I una alquería que es diu Alnoma de vuit jovades; i una alquería dita Alcudia de cinc jovades; i una alquería dita Hyanar de sis jovades. I totes aquestes alquerías estan en el terme de Montueri. "

11 de juliol de 1231 - Donació als jueus d'un alfóndec de Ciutat que podran habitar com cementeri (Fontes Rerum Balearium, núm 1. Palma, 1977, Doc. 74). El cementeri jueu s'instal·là a l'espai actual dels antics rentadors de santa Catalina vora els molíns del Jonquet.


22 de juliol de 1231 - El rei només permet als senyors i magnats tenir competències jurisdiccionals civils dins els seus termes. Poden també decidir en relació als delictes lleus o de baixa justícia criminal amb exclusió de l'aplicació de penes corporals. Aquesta decisió reial és pactada amb els bisbes de Girona i de Barcelona ,els comtes d'Empúries i del Rosselló, el vescomte de Bearn i els magnats Bernat de Santaeugènia, Gilabert de Cruilles, Ramon Berenguer d'Ager i Guillem de Montcada.

22 de juliol de 1231-
Creació del veguer de Mallorca que ha de rebre el 10% de les taxes judicials en concepte d'honoraris per a l'administració de justícia. Que cada hu habitador de la ciutat, de qualque partida sia o senyoria, sia tengut de respondre en poder del veguer de totes questions, salvant de posessions.

9 d’agost de 1231 Ramon Guitard obté de Llop Eiximenis una alqueria a Valldemossa.

El 20 de setembre de 1231, el lloctinent reial dóna a Berenguer de Santa Coloma i Mateu Cella el rafal Benigalip (Lloret) i el rafal Axabet, de 8 jovades i situats en el terme de Montuïri.

2 d’octubre de 1231 - El Reial Patrimoni paga a Guillem Comes, batle de Manacor, les despeses d'una cacera de porcs senglars.

18 d'octubre de 1231- Ramon Torró concedeix a Guillem de Pons una alqueria a Coanegra.

21 de novembre de 1231-Assalit de Gudal és el nou lloctinent de Mallorca.

24 de novembre de 1231-Bernat de Mogoda rep 20 jovades de terra a Aliofran (Sineu)


25 de novembre de 1231 - Berenguera, muller de Magnetus, acorda i promet a Pere de Copons que no sortirà de Barcelona cap a Mallorca fins que el seu marit no torni a Barcelona i confirmi la Venda que els cònjuges li han fet de dues parts del mas del seu pare; si ella se'n va abans a Mallorca, li retornarà 106 s. malgoresos que Copons havia pagat a un creditor del seu marit i 50 s. barcelonins que li havia prestat a ella mateixa; nomena fidejussor Guillem Bos (Biblioteca de Catalunya. Perg. 44, Reg. 20222)

23 de desembre de 1231-Alamany de Sadoa dona a Ramon Tonsi i altres l'alqueria Vilaxamen (Esporles).


endavant