Any 1241

         
Any 1241- Barceló Candaler  i la seva  dona reconeixen que el seu sarraí Mafumet havia estat composat per 80 sous malguresos; li lliuren un parell de bous perquè conreï la alquería Goralgair lliurant-los la meitat dels fruits.

Any 1241 -Arnau Domènec ven Addaia (Alaró) a Guillem Trilla
         
Any 1241-Nicolau Bonet estableix l'alqueria Albocara ( Santanyí ) a Feliu Torrelles de Montgrí i al seu fill Esteve.
         
El 19 de gener de 1241 Nuno Sanç mor a Elna, Rosselló, sense hereus.
         
8 de febrer de 1241 - Bernat Sastre és establert a un obrador al costat de l'església de sant Miquel que confronta amb els obradors de Guillem Bou i de Ramon de Meians. (ARM ECR 342, fol 17 r)
         
El 15 de febrer de 1241, Àries Yvanyes dóna durant quatre esplets a Martí Sanç de Navarra, dos rafals: Alcoma i Abenxanx, en el terme de Sixneu, amb quatre parells de bous, tres relles i arades (ARM ECR 342 f. 17v).
         
15 de febrer de 1241- Guillem Figuera ven en nom del seu germà, alou franch, a Guillem Calvo la meitat d'una casa al carrer den Barbelet per 6  lliures malgureses. Not: Bernat ARCES.(Fons Estanislau de Kotska Aguiló-BSAL).
         
25 de febrer de 1241- Arnau Castaller ven a Bernat de Santa Cira un obrador i un hort, en la zona dels voltants de les drassanes que fou de Nunó Sanç i que confrontaven amb el forn d'en Bonafè.

6 de març de 1241- Privilegi pel qual les viles i castells sevillans de Lora i Setefilla són donats a l'Ordre Militar de l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem.

18 de març de 1241 - Cracòvia es rebel·la contra els mongols.
         
Dia 20 de març de 1241 -  Berenguer Moragues compra dos molins de Pollença al comanador del Temple Fra Dalmau Fonollar.

28 de març de 1241 - Mor Valdemar II rei de Dinamarca

7 d'abril de 1241 - Mor Hermann Joseph de Steinfeld, abat de Hoven

9 d'abril de 1241- Forces mongoles derroten a les forces poloneses d'Enric II i alemanyes a la batalla de Liegnitz (Polònia). Mor Enric II


Dia 9 d'abril de 1241 el papa Gregori IX emet la Butlla "Dominus regni Maioricarum".

11 abril 1241 - Batu Kan (Subotai) venç a Béla IV d'Hongria en la Batalla de Mohi.
         
15 d'abril de 1241- Jo Llorens Gomis he rabut de vos senyer Hugo Rollan dos sous per el gast de perseguir moragots montanyesos. (Albarans copiats d'un lllbre antic qu' he vist y poseyeix D. Josep Orlandis.—V. de A. Penya.).

25 d'abril de 1241 - Orăştie i Cenad, ciutats de Romania són destruïdes durant la invasió dels mongols.

26 de maig de 1241 - Mor Roger Bernat II de Foix

6 de juny de 1241 - Mor Haeise di Chester, I comtessa de Lincoln

         
4 de novembre de 1241-Domènec Abenmor Arrom compra una casa sarraïna a Berenguer de Llorac a Ciutat,al camí d'Inca.
         
9 de novembre de 1241 - El bisbe de Mallorca dona a Guillem de Torrella i a la seva esposa la mesquita anomenada de sant Salvador a Ciutat. (RT doc.85).

16 de novembre de 1241 - Ferrer Cabot fa donació entre vius a Joan Tintorer d'una partida de cases i farraginal a l'alqueria Fidi, tenguda en nom del Bisbe de Barcelona en el terme d'Andratx, salvats drets de dit Bisbe. (Prot. 342, f. 47 v.)

15 de desembre de 1241- Guillem de Valldaura i muller Beatriu reconeixen que Pere Colom ha donat al procurador del Bisbe de Barcelona 80 sous malguresos per lluïsme de l'alqueria Beniacaf, terme de Puigpunyent, i li han venuda per 340 sous malguresos. (Prot. 342, f. 133 v.)

endavant