Any 1242

         
Any 1242- Ramon de Torrelles, bisbe, estableix a Arnau de Corbera una desena part d'Huialfàs.
         
Any 1242- Nunó Sanç dóna a Guillem Soler unes cases d'Hug de Provençal prop de Sa Bassa (Manacor)
         
Any 1242-Bernat Pussa col·loca la seva filla Ermesinda amb la jueva Estela per a què aprengués l'ofici de sedera.

Any 1242 -Salomó Massot és l'alcaid d'Agnastag (Escorca).

Gener de 1242 -Garcia Salses dóna a l'orde de Calatrava de Mallorca,  l'alqueria Beniahara (Felanitx) per un període de dotze anys, entregant la meitat de tots els fruis i 500 sous malguresos.
         
10 de febrer de 1242- "Ex tua insinuatione percipimus"-Breu papal en relació als sacerdots que viuen en concubinat.

2 d'abril de 1242 - Pere de Granollers ven a Arnau Coma part de l'alqueria Benilaamex , prop del castell de Santueri,  que havia comprada a Marc de Taust.  per 100 sous malguresos.

5 d'abril de 1242 - Alexander Nevsky, heroi nacional i sant rus, venç als Cavallers Teutònics.

5 d'abril de 1242 - Bernat Olzet, procurador reial, estableix a Berenguer Nicolau un rafal entre les alqueries Albocacer, Benimarti, Algorefa i Benigimba, a tasca dels blats, vi, llí i canyom.


5 d'abril de 1242 - Bernat Olzet, procurador reial, estableix a Pere Soler un rafal proper a l'alqueria Benifeyt i Tres Malles, a cens i a tasca.
         
1 de maig de 1242 -Ferrer de Sant Just s'estableix a Ciutat a un antic alberg sarraí que és al costat de les cases de Gamundí de Sant Boi i l'hort de Bernat Coc.

7 de maig de 1242 - Bernat Olzet, procurador reial, estableix a mestre Joan, canonge de Mallorca un rafal on hi ha un aljub, a l'alqueria Areiguas, en les muntanyes de Santueri, prop de Porto Colom.

15 de maig del 1242 - Mor Muizz-ud-din Bahram, soldà de Delhi
         
17 de maig de 1242- Guillem de Cossa ven a Sóller una casa que era dels sarraïns.
         
17 de maig de 1242- Ambrós Bosta compra a Ciutat un casal al costat de l'honor de Bartomeu Balaguer.
         
Juliol de 1242- Pere de Miralles i la seva dona Guillema lloguen a Salomón, jueu de Sigilmassa, i als seus, unes cases, des de la pròxima festa de Sant Joan Baptista a un any, per 18 sous malguresos. La forma de pagament serà en dues vegades.

8 de juliol de 1242- Ramon del Clergue lliura 113 lliures melgureses esmerçades en draps i 350 besants d'argent per al negoci amb Yspanya que ha de fer en la nau de Jacobo Negero.

12 agosto, 1242 - Salomó Abenjucef Tinlimisceni, jueu, acorda amb el seu esclau sarraí Ali Abensuleiman la seva  llibertat  per un impòrt de 150 sous. Avala l'acord Salomó Massot de Escorca, alcaid d'Agnastag.
         
8 de setembre de 1242 El canonge Arnau Andreu compra unes cases a l’Almudaina al costat de l’hort de Ferrer de Sant Martí.

5 d'octubre de 1242 - Rarnon Macip i la seva esposa Maria venen per preu de 100 sous malguresos a Joan d'Eso un rafal a Felanitx.

10 d’octubre de 1242 -  Nuno Sanç estableix a Bernat Saboner l’alqueria Teulada a la vall de la Nou (Manacor) (ECR 342, f. 183v).

30 d'octubre de 1242 - Bernat Olzet, procurador de Ferrer Olzet estableix a Arnau Ripoll, Vives Fontanelles i altres, l'alqueria anomenada Fanczarach a Felanitx, a delme i tasca de tots els fruits i 1.100 sous malguresos d'entrada.

12 de novembre de 1242  - Pere Gilabert reconeix a Bonaymench haver rebut 12 lliures i 6 sous melguresos per 100 quarteres d'ordi i 3,5 quintars de dàtils que ha de transportar a Gènova, en el lleny de Guillem Bitulone. Una quarta part dels beneficis seran seus i  la tercera part correspondrà a Bitulone. (ARM, Escrivania Cartes Reials 342, 122.)
         
El 15 de novembre de 1242, Guillem de Torrella, tutor de Saurina, filla d’Arnau Palau, per decret del Rei Pere de Mallorca i del bisbe Ramon, ven a Àries Yvanyes cavaller, en alou franc, l’alqueria  Sa Bastida i el Puig, jurisdicció del bisbe de Mallorca. Més l’alqueria Pinyella jurisdicció de l’infant, totes en el terme de Sineu. Més la meitat de l’alqueria Murtich en el mateix terme, amb cases, camps, arbres i terres. Preu 400 morabatins alfonsins (ARM Capbreu Magnats núm. 1.145 f. 29).

18 de novembre de 1242 - Bernat Olzet, procurador de Ferrer d'Olzet, batle reial, estableix a Mestre Joan, canonge de Mallorca, un solar per construir cases o obrador davant l'església de Santa Eulàlia a cens de 2 masmodins d'or fi i  bon pes a més d' un obrador en el carrer de la Ferreria i un hort a la Vila d'avall.
         
30 de desembre de 1242-Jaume I conquesta Alzira.

endavant