Any 1247

Any 1247-Autoritzada l'emisió de moneda pròpia a València.

         
Any 1247- Joan de Galiana diu que ha rebut certa quantitat del seu servent Bernat, batiat, i li lliura terra i un parell de bous en la seva alquería Mesquida de Campos.

         
Any 1247-Jaume I prohibeix a les prostitutes que es posin als cantons del convent de Predicadors (Sant Domingo).

         
Any 1247-Arnau i Bartomeu Rex (Reig) de Lleida es divideixen l'alqueria Bacatix-Puig de Reig.Petra

         
Any 1247-Guillem Baster obté la concessió d'explotació de les aigües de Canet.

         
El 7 de gener de 1247 Pere Ferriol va vendre unes cases a Ciutat a Bonifaci Corbera per 130 sous.

         
22 de gener de 1247 - El bisbe de Barcelona estableix Arnau Togores i la seva esposa Joana tota la Ferden Alquila o la Parellada a canvi d'un pagament de 2.000 sosus i de delme i tasca anual.


12 de febrer del 1247 - Mor Ermessenda de Luxemburg (n. 1186)
         
El 13 de febrer de 1247 Gener Mas ven la sarraïna Maria a Pere Colomer per 110 sous.

         
14 de febrer de 1247- A Osca, Jaume I celebra una permuta amb Lope Ximèn de Lusia, qui rep del rei el castell i vila de Lusia i li cedeix la vall de Mallorca anomenada Mora i una alqueria a Manacor.

            
El 16 de febrer de 1247 Pere de Sa Clusa ven el sarraí Alí per 140 sous malguresos a Bernat Castellar.
         
El 27 de febrer de 1247 el sarraí Ibrahim Aben Abdellà és redimit per Pere de Torrella.

         
Dia 1 de març de 1247- Ferrer Amades compra un hort a Catí.

         
Dia 12 de març de 1247 Perico de Santmartí es contracta de sabater amb Guillem Oliveres per 12 diners al dia.

         
Dia 15 de març de 1247 Pere Pereres es contracta de sabater amb Guillem d'Oliveres per 6 diners al dia, menjar i vi.

         
21 de març de 1247- Un privilegi d'Innocenci IV, papa, permet als mallorquins negociar amb els sarraïns i vendre'ls queviures, excepte cavalls, mules, armes, ferro i efectes navals.

         
23 de març de 1247- Bul·la d'Innocenci IV perquè els predicadors publiquin el procés contra l'emperador Frederic.

         
2 d'abril de 1247-Jaume I concedeix que es pugui fer una Quartera a Ciutat per 1200 sous malguresos. "la dita quartera e quarteres deure edificar en lo loch hon era acustumat de tenir e ara se te mercat en la ciutat de Malorques, en lo qual loch lo senyor P. infant de Portegal, Iavors senyor del règne de Malorques, havia edificada e bastida quartera e quarteres, e en Blascho batle havia posada ja la quartera o les quarteres"


2 de maig de 1247 - Mor Ricard de Bures, gran mestre templer

         
8 de maig de 1247- El reial moneda comuna del Regne." ..feem batre moneda sots lo saludable senyal de la creu sobre flor e el nom del règne de Valencia posada, e encara de la nostra noble ymage e nom figurada, per tal que sia a tots crestians e juheus e sarrayns en les damunt dites ciutats e règnes habitants, e encara a tots altres de qualsque parts aqui vinens, vna e comuna forma de moneda, de la qual tota sola en lurs emerçaments compres e vendes e quals queus placia altres covinençes e contrats, sens tota temor usen ".

30 de maig de 1247- Guillem de Vilardida ven a Bernat Tió la tercera part de Aletcor (Alacor), terme o parròquia d'Andratx, sota la jurisdicció del Bisbe de Barcelona. Es ven per 650 sous malguresos .Firma Arnau de Togores, procurador del Bisbe de Barcelona. (Prot. 343, f. 184)

10 de juny de 1247 -Mor Rodrigo Jiménez de Rada, eclesiàstic i historiador.

13 de juny de 1247 -Simó de Marí obté el Vall de Nuabus per compra a l'Orde de Calatrava.
         
4 de juliol de 1247- Bernat de Togores hereda les cavalleries d'Aiamans i Lloseta.

         
7 d'octubre de 1247 Jacob de Bargagi es contracta com assalariat de Joan de Sant Martí a Andratx per 30 sous, calçat i roba.

         
31 d'octubre de 1247 - Privilegi reial per a l'accés a l'ofici de notari després de passar la prova de suficiència davant dos lletrats a la cúria del veguer i tenir més de 25 anys. (ARM Llibre dels provilegis dels reis f.32)

         
6 de novembre de 1247-Arnau Font exporta 140 quarteres de blat a Bugia.

         
17 de novembre de 1247-Aries Yvanies és el castellà d'Alaró.

         
29 de novembre de 1247-Eiximèn de Filera obté llicència per a cercar or i plata a Balagay (Valldemossa)

         
14 de desembre de 1247-Pere Mariner, Mateu Corona i Berenguer Torrefacta obtenen llicència de cors contra un lleny sarraí.endavant