Any 1249

         
Any 1249- A Tunísia governa Abou-Abd-Allah-El-Mostancir, fill d' Aboü-Zakaria. És el "Gran Miromomelí", espòs de Na Rocaia, reina suposadament segrestrada a Pollença i convertida a l'islam i segon governant hàfsida..

         
Any 1249- Jaume I decideix el funcionament institucional de l'illa de Mallorca com un únic municipi regit per la Universitat.

         
Any 1249-Institució del mercat els dissabtes.

         
Any 1249-Jaume I atorga el privilegi que totes les causes civils o penals siguin resoltes a Mallorca.

         
Any 1249-Jaume I admet l'accés dels jueus als gremis.

         
Any 1249-Jaume I prohibeix exportar cavalls de Mallorca.

         
Any 1249- Primera església de Consolació a Sant Joan (Mallorca).         
4 de febrer de 1249 - En els Països Baixos, una marea ciclònica supera les dunes costaneres a Callantsoog (Den Helder), inundant els llogarets del nord d'Holanda, Frisia i Groningen.

9 de març de 1249 - Mor Sigfrid III von Eppstein, arquebisbe de Magúncia


26 de maig de 1249 - Enzo de Suàbia, Rei de Torres, és derrotat a Fossalta pels güelfs de Bolonya

11 de juny de 1249 -Mor Adelheid van Schaarbeek, santa

5 de juliol de 1249- Privilegi de llibertat als servs cristians que arribin a Mallorca.


5 de juliol de 1249 - Jaume I concedeix als mallorquín els privilegi de no poder ser obligats a sortir de l'illa, de no haver d'enviar procuradors fora Mallorca per qualsevol tipus de plet.
         
5 de juliol de 1249- "Atorgam encara e establim que mercat sia e sia fet per tots temps en la ciutat de Malorques cada dissapte".."Atorgam encara a vos e als vostres per tots temps, que no siats tenguts de pagar a juheus per usures sino quatre diners per lliura de diners el mes"

         
6 de juliol de 1249-Jaume I cedeix als jurats els drets de les taxes per a la reforma, dragatge i neteja de Portopí.

         
7 de juliol de 1249-Jaume I concedeix l'estatut de franquesa : "otorgam a vos tots universes e sengles prohomens e a la universitat de Malorques, presens e esdevenidors, per tot temps, que lega a vos haver per tot temps VI jurats, habitadors empero de la ciutat de Malorques e del regne; e lega a aquels jurats governar e aministrar e reger tota la yla a feeltat e a profit nostre e confinat profit de la universitat. Los quals jurats pusquen eleger, haver, apelar conselers cada ayn aytans e aquels ques volran; e de totes coses que en aquel ayn aquels jurats faran a utilitat nostra e a regiment de la ciutat e de la yla e dels habitadors deyla, de lur offici, ab consel de lurs conselers qui ensems ab los dits conselers apelats seran, serem nos pagats, e nols encolparem aquen de re, ne lurs consalers, ne neguns los quals de consel hagen demanats sobre alcun fet lo qual hagen fet e ordenat de paraula o de fet, dementre que aquels jurats e lurs conselers en aqueles coses que ordenaran o aministrar lur convendra fassen iustament. Establensque cadaun en la festa de la nativitat de nostre Senyor aquels jurats que per temps hi seran stats, ab lo batle nostre ensems present e consintent e ab consel de lurs conselers, elegen VI jurats, habitadors de la ciutat e de la yla, los quals pus profitables e melors veuran e conex"

          ".... establim e atorgam a vos tots universes pobladors e habitadors de la ciutat e de tota la yla del règne de Malorques, axi nostres com de richs homens, de bisbes e de prélats, e de quals queus placia ordens, e daltra qual queus placia senyoria, e als vostres, e als lurs succesors per tots temps, que per alcuns plets civils o crimináls  no siats trets ne siats tenguts de trametre procurador ni alcun altre missatge en negun loch fora la yla de Malorques "
         
7 de juliol de 1249- Jaume I estableix des de València la constitució dels sis jurats que han d'administrar Mallorca i  disposat, en una breu clàusula afegida al final, que un d'ells ha de ser cavaller. D'aquesta manera s'imposa una distribució normal dels sis jurats en un cavaller, dos ciutadans, dos mercaders i un menestral.

Els primers jurats són P.Ferrari, Berenguer de Pinós, Valentí Torres, Bernat Espanyol, F. de Santmartí, R de Clergues, A. de Lleida (Llibre d'Actes de Cartes Reials- Arxiu de Protocols del NotariaT).

 endavant