Any 1251

any 1251-Jaume I promet no donar càrrecs públics als jueus.

any 1251- Mor a Tunísia  Ibn Amira Al-Mahzumi, historiador del període de dominació almohade a Mallorca.

15 de gener de 1251-El rei Jaume I confirma la deixa feta pel bisbe Guillem de Cabanelles a la Seu de Girona, d'unes possessions situades a Mallorca.

19 de març del 1251 - Mor Andrea Gallerani, fundador dels Frares de la Misericòrdia

21 de març de 1251-Mor l'infant Ferran, fill de Jaume I.


31 de març de 1251- Mor Guglielmo di Modena, bisbe i cardenal

5 de maig de 1251- Miquel Nunis s'estableix al rafal Garrovel d'Artà.

23 de maig de 1251 - Mor Bertold d'Andechs-Merania, patriarca d'Aquileia

26 de maig de 1251 -Jaume I exposa la divisió dels regnes a les Corts a Barcelona.

20 d'agost de 1251- Jaume I disposa que els forans davant qualsevol  problema judicial han de respondre davant les cúries de Ciutat.

En l'aspecte formal, Jaume I disposa: "déclaram per tots temps, que tots los batles dels barons e dels nobles qui hagen honors en la ciutat de Malorques e en la sua jurisdiccio, tota hora quey sien posats e constituits juren publicament sobre sants evangelis de Deu que serven en totes coses les franquees de Malorques que nos havem dades e atorgades, axi con los batles nostres les juren dobseruar."

8 de setembre de 1251-Jaume I ordena el trasllat de Castelló a la Plana on és actualment

5 de novembre de 1251- Garcia Fauzes deixa 20 sous per al pagament de la campana de Santa Maria de Felanitx. 

endavant