Any 1269

Inauguració de l'àbsis de la Seu.

Dia 11 de gener de 1269 Pere Vidal s'estableix a Bunyola, en un lloc d'oliveres i figueral.

1 de febrer de 1269 -Soriana, viuda de Miquel Marquès ven a Pere Burguera el rafal Olivar situat a l'alqueria Galera, per 6 lliures.

El 6 de febrer de 1269 Lancio i Domingo Cardicer s'estableixen a prop de la Drassana.

7 de març de 1269- El bisbe Pere de Morella ordena el seguiment de la Quaresma durant la qual no es podrà menjar "carn ne tampoch cosa que de carn sia, aixi com es ous, formatge o let e algunes coses que son de carn", excepte els diumenges.

Dia 9 de març de 1269 - Romia Escuder té establert un solar a Atzoc.

26 de març de 1269-Mor Alfons d'Aragó, fill de Jaume de Mallorca.

19 d'abril de 1269 - Guillem Sala compra els rafals Azale (Palma) i Alcubiyaquir a sant Llorenç (Son Sardina)

22 d'abril de 1269 -Mor Glicerio de Persona, senyor de Soleto (Apúlia)

7 de maig 1269, Ramon de Ciscar accepta la participació en persona i amb 3 cavallers en el passatge ultramarí del rei, comprometent-se a estar a Barcelona el primer dia d'agost pròxim, posant com fiador a un altre cavaller. Tot això en canvi de que el monarca li proporcioni el passatge franc i vitualles , una indemnització en cas de pèrdua de cavalls, i després de confessar haver rebut del rei 4.000 ss. j. pel viatge i l'equipament seu i de la seva comitiva. Igual que ell es comprometen i són pagats altres 26 cavallers catalans que formarien part dels dirigents reclutats per a la croada de 1269: CO.DO.IN, vol VI, pàg. 172-175.


8 de maig de 1269 -Mor Oberto II Pallavicino,condottiero favorable a l'emperador

10 de maig de 1269- Guillem d'Agramunt té un obrador que confronta amb Sa Riera en el cap del Pont Inferior.

18 juny 1269 - Neix Leonor, princesa anglesa

21 de juliol de 1269-Jaume I a Mallorca.

23 de juliol de 1269-Jaume I manifesta que els honors reials han de contribuir a totes les aportacions al comú de la ciutat ("comuni vicinali o vicinatico"), i que  els habitants de totes les possessions senyorials han de tributar, per tot allò que posseeixin, a la reparació de les muralles de la ciutat i per a vigilància i armaments realitzats per mar i per terra per a la defensa del regne. (ARM Còdi del Sindicat de Fora XIV, f. 133 i Còdi del Sindicat de Fora XV, f. 151). També fa tributar als eclesiàstics per a les despeses de defensa i la construcció de muralles.

24 de juliol de 1269-Normes contributives del Regne.

26 d'agost de 1269  -Jaume I reconeix a la priora del monestir de Sixena que li ha lliurat al seu fill, l'infant Jaume, les cartes i escriptures que es guardaven en aquest monestir relatives a les terres de Mallorca, Montpeller, el Rosselló i el Conflent de les que el seu fill n'és hereu (Registre 3572, Pergamí 201 de l'Arxiu de la Biblioteca de Catalunya).

4 de setembre de 1269-Jaume I fracassa en la seva empresa cap a Terra Santa.  L’expedició  és desfeta per un temporal.

11 de setembre de 1269 - Bernat Figuera compra terra i cases de Canet.   

11 de setembre de 1269 - Ramon Colom compra una taula de peixater a Ciutat.

14 de setembre de 1269 - Mateu Ramon, la seva esposa Bruna i la seva filla Llorença venen a Guerau Bramona la meitat de l'alqueria
Beniforaca,(Felanitx), per preu de 55 lliures.

28 de setembre de 1269 - Ramon Ribes , la seva esposa, Ermessén i el seu fill Pere venen a Ramón Calderó i Berenguer Calderó unes cases i corral a l'alqueria Bombar (Felanitx) per 45 sous.

29 de setembre de 1269 - Pere de Muredine consagra l'altar major de la Seu.

31de setembre de 1269 - Guillem Catany i la seva muller Maria venen a Pere Soler la meitat de l'alqueria Tres Meales per 120 lliures.

3 d'octubre de 1269- Pere Rossela compra la meitat d'un rafal al Pla de Catí (Sant Jordi).

17 d'octubre de 1269 El jueu Atsus Almalatxa, fill de Maimó tenia unes cases davant l'església de Sant Bartomeu.

29 d'octubre de 1269 Pere Fuster i la seva esposa Saura viuen al cantó vora la Pescateria de Ciutat.

20 de novembre de 1269-Guillem de Faus s'estableix al rafal de Huaxararich a Ciutat vora el camí de Puigpunyent.


endavant