Any 1274 - Caterina de Josa i el seu espós Garcia Aragonès venen a Bernat Bofill tres quartes parts d'Alboreiet (Alboresc), a Manacor.

Any 1274 - Berenguer Sampol té un pati de terra aprop del convent de sant Domènec a Ciutat de Mallorca.

Any 1274 - Arnau d'Alòs i Baldat Rotland tenen taules a la peixateria a Inca, vora la carnisseria.

Any 1274 - Domènec Busquet obté llicència per alçar uns pilars davant el seu obrador proper a santa Eulàlia.

Any 1274 - Berenguer Sa Molella s'estableix a la vall de Canet.

Any 1274 - Ponç de Ripoll té un olivar a Bunyola en el camí de Sóller.

El 12 de gener de 1274 Pere Marcó va establir-se en una adoberia a Ciutat.


20 de gener de 1274 - Ferrer de Lloriac és establert a la meitat d'un molí a la síquia d'en Baster.

Dia 1 de març de 1274 Pere Paracols que té unes cases a la plaça de Ciutat on es ven l'oli és autoritzat a tancar-les amb pilars.


12 de març de 1274-El rei Jaume I manifesta que tots els militars i habitants de la porció real han de contribuir a la reparació de muralles i la defensa de la terra. (ARM Còdi Privilegis f. 25 v i 34; Códi Rossello Nou f. 1)


Dia 14 de març de 1274 el ferrer Pere Calderó és autoritzat a fer una escala de 3 pams d'amplària a l'alfòndec de Sagranada.


Dia 20 de març de 1274 Domingo Benencasa compra el dret reial d'explotació de Sa Quartera a Ciutat per 600 quarteres de forment, i Guillem d'Ullastrosa compra el dret del pes per 85 lliures i mitja.


Dia 27 de març de 1274 - Arnau Benet estableix un pati al carrer de la Mar de Ciutat, a Pere de Ridaura.


Dia 12 d'abril de 1274 Pere d'Angelats compra els drets a les collites de l'Hort del Rei.

6 de maig de 1274 -El lloctinent reial ven al dret reial sobre els forments de Campos, Felanitx i Porreres per 1.330 quarteres.

7 maig 1274 - A França comença el II Concili de Lió .

17 de juliol de 1274 - Berenguer Metge i la seva esposa Maria venen a Ramon Revull un solar a l'alqueria Galera, per 30 sous.

Agost -El lloctinent reial ven al dret reial sobre el vi de Campos, Felanitx i Porreres per 12 lliures..
 
2 d’agost de 1274 - Bernat Alegre, habitant del Pla de Catí, disposa que vol ser enterrat al Temple.


10 de setembre de 1274 - Ferrer Malesalves i la seva muller Elisén venen a Ferrer Daviu una quarta part de l'alqueria Algorefa per 1.500 sous.

18 de setembre de 1274 Berenguer Sampol compra un pati que confronta amb el mur de Sant Domingo de Ciutat.


Octubre de 1274 - El comte d'Empúries crema Figueres.

7 de novembre de 1274-Vora Algorefa (Felanitx) hi tenen cases Pere Aguer, Jaume Roig i Guillem Oliver.

16 de novembre de 1274-Jaume I signa un acord amb el rei del Marroc Ibn Yusuf i aporta al mateix 10 naus i 10 galeres, llenys i barques per a la conquesta de Ceuta.

Any 1274 en el món:

Destrucció de la colònia genovesa de Castel Lombardo a Còrsega per la flota de Charles I d'Anjou.

Pierre de Chaulnes reconstrueix Castel dell'Ovo (Nàpols)

Iñigo Ortiz de Stúñiga ,alferes major de Navarra es passa al servei de Castella.

11 de juliol de 1274 - Neix Robert I, rei d'Escòcia.

21 de juliol de 1274- Mor Enric I el Gros,rei de Navarra i comte de Champagne, i el succeeix la seva filla Joana d'un any, sota la regència de la seva mare, Blanca d'Artois.

15 d'agost de 1274- Mor Robert de Sorbon, fundador de La Sorbonne.

any 1285 a Mallorca Ixent