Any 1276

Any 1276-Els jurats són: Pere Saavedra, cavaller, Bernat saragossa, Francesc Desclergue, Guillem Valentí, Bernat Vich i Martí de Mayol.

Any 1276- Les funcions administratives del Regne de Mallorca són  assolides pel procurador reial.

Any 1276-Berenguer Arnau d'Illa, governador, i Pere de Caldes, cap de la cancelleria del Regne de Mallorca.

Any 1276-Fundació del Convent de la Santíssima Trinitat de Valldemossa per Ramon Llull.


Any 1276-El col.legi de Miramar és dotat per Jaume II amb 500 florins d'or anuals.


9 de gener de 1276- Umbert de Togores hereda les cavalleries d'Aiamans i Lloseta.

1276 Mor Gregori X, papa (n. 1210).


Dia 11 de març de 1276 Jaume II és designat rei de Mallorca pel seu pare Jaume I  (serà coronat a Santa Eulàlia el 12 de setembre).


10 de maig de 1276-Berenguer A. de Ínsola ven a David Mocatil, jueu, tot el dret sobre el gra de Sineu i Petra al preu de 1.390 quarteres (97.300 kgs.) meitat en blat, meitat en ordi i el de Montuïri, Llucmajor i Felanitx per 1.320 quarteres (92.400 kgs.).


14 de juny de 1276

A Fuzhou (al sud de la Xina), els supervivents de la dinastia Song (a l'exili per l'avanç mongol) coronen al jove príncep Zhao Shi com a emperador de la Xina.

29 de juny de 1276 - Mestre Joan, paborde de la Seu de Mallorca deixa en testament 50 sous per a les obres i àbsis de l'església de Sant Joan de Porreres i al seu fill Bernat, l'alqueria de Porreres, un rafal al mateix lloc i dos a Portocolom.


12 de juliol de 1276- Abdica el rei Jaume I i aconsella a Pere l'expulsió dels musulmans perquè el Papa renuncïi al delme

27 de juliol de 1276  - Mor Jaume I a València i és sepultat a Poblet.

16 d'agost de 1276 - Bernat Abraham de Campos compra els drets reials del vi dels termes de Campos, Felanitx i Porreres per preu de setze lliures i mitja.

Jaume II de Mallorca
12 de setembre de 1276- Jaume II, als 33 anys, és coronat  rei de Mallorca a l'església de Santa Eulàlia, i jura i confirma  els privilegis i franqueses concedits als habitants pel seu pare el rei Jaume I.(Còdex dels Reis, ARM-Còdex 1, f 63v-64v).
El mateix dia concedeix als cristians que contractin prestecs amb els jueus el dret a no haver de prestar jurament i que no es faci inquisició especial contra algú sense citació, poguent procedir això sí contra el que sigui culpable de crim. (Còdex dels Reis f.64v-65).

13 d'octubre de 1276-Fundació del Monestir de  la Santíssima Trinitat o de Miramar a Valldemossa.


17 d'octubre de 1276 (16 de setembre de 1276) -Joan XXI confirma la fundació del col.legi missional a Miramar (Deià) per Ramon Llull.


16 de novembre de 1276-Pere IV coronat rei d'Aragó a Saragossa.

 
29 de setembre de 1276- El rei Pere conquesta Montesa.