Any 1286:
         
Gener de 1286-Guillem Cabrit i Guillem Bassa moren torrats damunt unes graelles a la Plaça del Lledoner d'Alaró.

         
Any 1286- Alfons III estableix que la fiança no pot ser major de 200 morabatins si el patrimoni és menor de 500.

         
4 de gener de 1286-Pere Sabadell, barber s'estableix en un obrador a Bunyola.

         
13 de gener de 1286 - El rei Alfons III d'Aragó es constitueix en patró del convent de Miramar i es compromet a la finalització de l'edifici i al seu proveïment.

         
4 de març de 1286- El rei Alfons limita els drets dels jueus: " a la supplicatió nostra per en G. (Guiem) Tunjr e en Bnt. de Verj e en Pere Ebri, sindichs e missatgers a nos tremesos per la Ciutat e Vniuersitat
de Mallorques, atorgam he establim que nigun juheu ni juhia no gos, per si o per altre enterposada persona, comprar algunes honors o possesions ho alcuns censáls hon se convengues aquels juheus aver senyoria alguna o servitut sobre alguns cristians com no sia atorgat que per rao de compra o de stabliment o daltre qualquins placia comte los dits juheus haien senyoria alguna o servitut sobre alcuns xpians (cristians)"

8 de març de 1286 - Neix Joan III, aristòcrata bretó

19 de març de 1286 -Mor Alexandre III d'Escòcia
         
28 de març de 1286 - Alfons III d'Aragó ordena a Jaume Castellà que aporti 133 lliures i 13 sous al convent de framenors de Miramar (Valldemossa).


6 maig 1286

S'acorda el "Tractat de Marbella" (Màlaga), mitjançant el qual s'aconsegueix la pau entre meriníes i nazaríes, i es restitueixen al monarca nassarita de Granada totes les possessions a Màlaga, entre elles Estepona, Marbella, Fuengirola i Coin .


         
18 de maig de 1286-Honori IV mana a Joan Cholet, Cardenal prevere de Santa Cecilia, que ajudi a Ponç, bisbe de Mallorca, després que Alfons, fill de Pere rei d'Aragó expropiés els seus béns.

         
Juny de 1286 - La Universitat de la Ciutat i regne de Mallorca ofereix 100.000 sous a Alfons III per a la conquesta de Menorca.

         
22 de juny de 1286 - El rei escriu a la Universitat de Mallorca perquè disposi diners dels que ofereix per a la campanya de Menorca per a la construcció de galeres. També demana 3000 homes d'armes per a l'expedició. (ACA 66 i 67)

         
28 d'agost de 1286-El rei autoritza als jueus de Mallorca a tenir una carnisseria pròpia.

         
19 de setembre de 1286 - Alfons III a canvi dels efectius de cavalleria que els ciutadans balears estan obligats a aportar per a la defensa de les illes decideix l'aportació de quatre galeres. (ARM. Còdex Rosselló Vell, fol. 168 v.).

         
5 de setembre de 1286 -El lloctinent reial Esbert de Mediona ordena la subhasta de l'alqueria del difunt Guillem Bassa a Marratxí per tal de satisfer els deutes pendents del finat. (ARM P1, Actes del Pariatge, f.76r-78v).

         
16 de setembre de 1286- El rei Alfons III jura la inseparatibilitat de Mallorca respecte de la corona.

         
Octubre de 1286 - Els representants del Regne de Mallorca a les Corts d'Osca ofereixen al rei per a la conquesta de Menorca, 10 galeres armades i 5 vaixells grossos (Campaner, Cronicón Mayoricense. Palma. 1881, p. 24).

3 d'octubre de 1286- El rei escriu als cònsols de Mallorca perquè la Universitat disposi de 3000 homes armats per a la conquesa de Menorca.

20 de desembre de 1286- El rei ordena als batles i prohoms d'Andratx,La Palomera,Sóller,Pollença,Llucmajor, Santueri, Artà i Eivissa que no permetir la sortida de cap embarcació sense permis del batle de Mallorca, i la captura de qualsevol embarcació menorquina. (ACA, reg.70 f. 33 v)
cap a l'any 1290 a Mallorca ixent