Any 1301

Any 1301- Jaume II estableix que els delictes en camí públic són competència de la jurisdicció reial amb l'excepció dels propis del Pariatge i  dels clergues.

Any 1301- Creació a Càller del consolat català d'ultramar.

Any 1301- Pere Roig i Elisendis venen unes cases i dues jovades de terra a Jaume II per preu de 32 lliures en el coll del Teix (Bunyola).

Any 1301-Stefano Egidi (Esteve Gil) obté la cavalleria de Canet amb la jurisdicció civil i criminal sobre la vall.

Any 1301-Guillem Ramon de Montcada i de Pinós, alcaid dels cristians de Tunis.

gener de 1301- Boda de Caterina de Constantinoble amb Carles de Valois,antic pretendent a la Corona d'Aragó.

1 de gener de 1301- Testament de Pere Saverdera que vol ser enterrat a sant Francesc en el carner que ha edificat a la nova clastra vora el carner d'Esbert Sesmates.

9 de febrer de 1301 - Bernat Marquet de Barcelona nolieja la nau "Sant Nicolau" de la qual és patró Berenguer Goamir, cavaller del Temple, que actua en nom propi i de Berenguer de Cardona  per transportar des de Xipre  a Mallorca i a Barcelona, 6 cavallers i 28 persones del seguici al preu de  270 lliures barceloneses. (Archivio di Stato di Genova  Fondo  Notai antichi (F0374) Unidad de archivología  Cartolare 125 (UA0125) ).

23 de febrer de 1301-Simone de Barra, ciutadà de Gènova, en nom propi i de Raffus Embriacus, Enrico Beginus i Giacomino Borrinus, declara a Bartomeu Riudor (Rivodoro) de Mallorca haver rebut d'ell 1000 besants blancs de Xipre per els quals donarà en canvi i amb garantia 200 dobles d'or pur a Tunis, a Bugia o a qualsevol port on arribi la galera "San Giovanni", en el plaç de 15 dies de l'arribada. (Archivio di Stato di Genova   Fondo Notai antichi (F0374)   Unidad de archivología  Cartolare 125 (UA0125) )

19 de març de 1301- Jaume II de Mallorca fa donació al Monestir de la Real de la casa i lloc de Miramar, amb l'obligació de tenir a dos preveres a Miramar perquè diguessin misses per la seva ànima i, a més, amb el dret a retenir a favor seu tots els falcons que es criessin en aquells llocs.


21 de març de 1301 - Mor Guillaume de Champvent, bisbe de Lausana

23 de març de 1301-Jaume II estableix l'equivalència dels reials de València i de Mallorca i imposa l'impost del morabatí establert en vuit sous reials de Mallorca menuts (un morabatí d’or) cada set anys sobre cada foc o llar que tengués béns valorats en 10 lliures o més. Es cobrava per Pasqua. Si el propietari tenia diversos focs només pagava per un d'ells. Militars i clergues no el pagaven i els propietaris de varis focs només pagaven per un. Els jurats i els síndics de la Universitat i de l'illa de Mallorca es comprometen al pagament. Entre aquests hi havia Ramon Desbrull d'Inca, Bernat Mosqueroles de Sóller, Marimon Feliu de Porreres i Arnau Guitart de Sineu.

27 de març de 1301-Ferrer des Colombers i Blanca venen al rei un troç de terra i garriga a prop de Portopí.

abril de 1301 - Jaume II de Mallorca s'oposa a deixar la representació consolar dels mallorquins sotmesa als cònsols d'Aragó.

abril de 1301- Un lleny provençal comandat per Pere Bigarà captura el dels mallorquins Bernat i Pere Des Coll, pren 25 bales de draps, pertanyents a vuit mercaders narbonesos (AHM, Suplicacions, II, fols. 235 r.-235 v.)

maig de 1301 - Primera pedra de l'església de Selva.

6 d’agost de 1301 Jaume II de Mallorca promulga unes instruccions sobre competències jurídiques (Constitucions Curials de Mallorca). Còdex de Privilegis i Franqueses (90B), f.25-26 v). (Còdex Jurisdiccions e Stils. f 21 v)

6 de setembre de 1301-Arnau d'Illa obté en herència la cavalleria de Santa Margalida.

10 d'octubre de 1301-Mor Elisabet de Mallorca a Alacant. Era filla de Jaume II i esposa de Don Juan Manuel, senyor de Villena.

17 de novembre de 1301-Alemany de Sadava, senyor de la Galera (Bombar),és nomenat castellà de Santueri.endavant