Any 1309

         
Any 1309- A Tunísia governa Abou-Bekr-Es-Chehid, net d' Aboü-Zakaria, i després Abou-El-Baka, fill d' Aboü-Zakaria.

         
Any 1309- Pere Burgues compra per 1000 lliures l'heretat de Santa Eulàlia.

         
Any 1309-Construcció del castell de Bellver. Restauració de la torre de l’Àngel de l’Almudaina i construcció de l’Hospital de Sant Antoni de Pàdua. Bonaventura Perpinyà pinta el Palau reial de Sineu.

Any 1309 - M.Rotllan i Pere Raboster treballen en el coll del Teix en les casetes que seran del rei Sanç.


         
5 de maig de 1309-Mor Carles II, rei de Nàpols i comte de Provença. El succeeix Robert d'Anjou, casat amb Sança de Nàpols.

         
18 de maig de 1309 - Jaume II concedeix 25 lliures anuals a Berenguer de Tornamira per la disposició d'un cavall armat per a la defensa de l'illa. (ARM RP 25 fol.3).

20 de maig de 1309 - Dissabte- Francesc Cavaller pinta els envans de la capella de l'Almudaina.(Llibre d'obra del castell de l'Almudaina)
         
1 de juny de 1309 - Jaume II concedeix als jurats i prohomes de Mallorca la facultat d'establir un subsidi veïnal.(Pergamins de Jaume II num.18)

6 de juny de 1309 - Una expedició que anava contra Ferrandiz torna amb una nau veneciana segrestrada.

8 juny 1309 - Mor a Granada Abu l-Abbas al-Azafi, poeta nascut a Ceuta.

9 de juny de 1309 -Neix Robert I del Palatinat

1 de juliol de 1309- El rei ordena recaptar a Mallorca, per a despeses i obres d'utilitat comuna com són la conducció d'aigües i la reparació de síquies, una "contribució o col·lecta" denominada "subsidi veïnal" per un total net de 6000 lliures, a distribuir  en proporció de la situació i l'estat de cada habitant capaç de contribuir.

16 de juliol de 1309 - A canvi de 18.000 sous reials de Mallorca, Jaume II renuncia a l'exacció del dret del carnatge en la porció que va ser de Nunyo Sanç. (Pergamins Jaume II, num 19)

Estiu de 1309 - Corsaris mallorquins capturen a l’entrada del port d’Alcoll, el lleny de Pere Borrell, provinent d’Alacant i el condueixen a Mallorca. La retenció duranr quatre mesos fa que perdi la fruita que transportava i posa en mans del rei d'Aragó la reclamació.(AHM, LR, III, fols. 10 v.-11 r.)
         
16 de juliol de 1309-Mitjançant una compensació de 900 lliures que li fan els jurats, Jaume II  suprimeix l'impost sobre la carn que obté en els seus territoris de l'antiga porció de Nuno Sanç, i que  es repeteix amb les contribucions que els jurats imposen de forma general a Mallorca sobre aquell article de consum.

21 d'agost de 1309 -"pagam an Francesch Cavaller per lo portxo de la alcuba de madona la regina que es de sobre lo palau, que pinta a preu fet....6 lliures 10 sous".(ARM RP 1189 Llibre de l'Almudaina 1309, f.56-57)
         
En l'any de MCCCIX disapte XX jorns de setembra de menament d'En Miquel Rotlan e d'En Pere Figuere procuradors de les rendes del Senyor Rey comensam de pagar la manobra e les altres cozes del Palau de Sineu (ARM, RP 1.104 , 2).

8 de novembre de 1309 - Pagaments als pintors Francesc Cavaller, Perpinyà, Antoni, Abrahim i Pere Valentí pels seus dies de feina en el castell de Bellver (AHM Llibre de Bellver, any 1309, RP 1192 f 21, 22,23 i 24).

22 de novembre de 1309 - Pagaments als pintors Francesc Cavaller, Ramon i Pere Valentí pels seus dies de feina en el castell de Bellver (AHM Llibre de Bellver, any 1309, RP 1192 f 21, 22,23 i 24).

6 de desembre de 1309 - Pagaments als pintors Francesc Cavaller i dos fadrins seus, Ramon, Martí Mayol i Pere Valentí pels seus dies de feina en el castell de Bellver (AHM Llibre de Bellver, any 1309, RP 1192 f 21, 22,23 i 24).

13 de desembre de 1309 - Pagaments als pintors Francesc Cavaller, dos fadrins seus, Llorenç Percassol, Ramon, Marti Mayol i Pere Valentí pels seus dies de feina en el castell de Bellver (AHM Llibre de Bellver, any 1309, RP 1192 f 21, 22,23 i 24).
         
23 de desembre de 1309- Privilegi de Jaume II que autoritza la compra de béns del patrimoni reial. Amb aquest privilegi es confirma la compra del mateix any de Santa Eulàlia per Pere Burgues, heretat comprada a l'Hospital de sant Andreu.


endavant