Any 1322

Any 1322-Francesc Font intenta aplicar la seva jurisdicció a  la vila de Sóller instal·lant una forca en el centre de la vila, però els oficials reals acompanyats de 47 homes a cavall ho impedeixen.

Any 1322-Ramon Muntaner aconsella al rei amb un "Sermó" inclòs al capítol 272 de la Crònica, sobre la conquesta de Sardenya.


Any 1322-Bernat Sa Coma cedeix un solar per fer-hi una hostatgeria per als pelegrins de Lluc.


Any 1322- El rei Sanç disposa que els batles forans "pusquen de tots fets civils composicions degudes fer, e de tots bans."

3 de gener de 1322 - Mor Philippe V, rei de França (n 1293).

El 26 de febrer de 1322 - Joan XXII, papa, alerta en una carta contra els terciaris franciscans sospitosos de ser beguins.

22 de març del 1322 - Mor Tomàs Plantagenet, comte de Lancaster


28 d'abril de 1322 -Pere Fuster paga una multa de 500 sous pels seus viatges comercials a Alexandria amb el vaixell de Simó d'Orta. (ACA reg 221, f 230 r).

19 de maig de 1322- Joan XXII invalida la boda de Carles V de França amb Blanca de Borgonya

25 de maig de 1322- Testament de Pere Ravell que vol ser enterrat en el carner del seu pare a la clastra del convent de les Llagues de sant Francesc.

29 de juny de 1322- Guilleuma, vídua de Bartomeu Ferrer, i la seva filla Saura, muller de Bernat de Puigverd,estableixen a favor de Francesc Domènec unes cases situades prop de la capella de Sant Antoni de Viana de Ciutat. Cens: 5 morabatins i mig (Biblioteca de Catalunya. Perg. 415, Reg. 21192)

12 de juliol del 1322- Ramon de Palaciolo fa donació a la vila de Sóller d'un troç de terra amb sortida a la via pública situat entre la síquia de l'alqueria del Comte i la part posterior de les cases i patis anteriors, per construir-hi l'hospital de pobres i un cementiri.

28 de juliol de 1322 - Ramon de Castelló paga una sanció de 300 sous pels seus viatges comercials

3 d'agost de 1322- Els jurats elegeixen Berenguer Vidal de Castelló com a regent de l'hospital de Sóller.

3 de setembre de 1322 El rei Sanç prohibeix treure blat d’Alcúdia.

4 de setembre de 1322-Adquisició de Bunyola per el rei Sanç a canvi de Petra i Sant Joan.

21 de setembre de 1322 - Boda de Charles IV le Bel i Marie de Luxembourg, filla de l'emperedor Enric VII.

23 de setembre de 1322-Jaume Colomar estableix en un alberg del moll, fora muralla, al boter Guillem Bonaventura.

1 de novembre de 1322 - El rei Sanç fa donació de Canet a Maruesa sa Guàrdia, filla de Ponç sa Guàrdia.

2 de novembre de 1322 - El bisbe confirma a Felip d’Era la cura de Sant Iscle d’Empordà, conferida per Felip de Mallorca, tresorer de Tours.(ADG Notularum 1294 - 1328 Llibre G-3 Full 184)

24 de desembre de 1322-El rei Sanç nomena successor al seu nebot Jaume.


26 de desembre de 1322- Joan XXII emet una butlla que concedeix cinc anys d'indulgència als illencs que armin cors contra els moros (ARM, Còdex Privilegis, 122).

endavant