Any 1334

Any 1334-Alfons II imposa la sisa de la carn i el vi per a recaptar fons per a la guerra contra els musulmans.
 

Any 1334- Pere Arnau, soci del comerciant de draps Jaume de Canelles resideix a Almeria.

11 de març de 1334 - Un privilegi dispensa als pagesos del delme del raïm quan es ven com a fruit per menjar. (ADB, Mensa episcopal, Mallorca, Títol 17. foli 29 v).

12 d'abril de 1334 -La República Florentina nomena Giotto de Bondone mestre en cap del Duomo i de les fortificacions.


25 de maig de 1334 - Neix Suko, emperador japonès

25 de juliol de 1334-carta de la reina Sança al capítol general franciscà d'Asis: "Sabeu, germans, com el Senyor m'ha feta néixer en aquest món de tal progenie i tany com fou N'Esclaramonda, reina de Mallorques, de santa memòria, filla vertadera de sant Francesc i mare meva; com volgué que mon germà major renunciés el regne per amor de Jesucrist i es fes fill del beat Francesc, entrant en el seu Orde, anomenant-se Fra Jaume de Mallorca, caríssim germà meu; com volgué que fos jo de la descendència de la beata Isabel, la qual fou també vertadera i devota filla de sant Francesc i mare del seu Orde, la qual fou germana de la mare de mon pare En Jaume, de bona memòria, rei de Mallorca; i com m'ha fet Déu tenir per marit l'i·ustríssim senyor meu En Robert, rei de Jerusalem i Sicília, fill de la reina d'aquests reialmes i d'Hongria, de feliç recordança, filla ensems de sant Francesc, la qual hagué un fill en el beat Lluis, que per amor de Jesucrist es feu framenor...":

 

Agost de 1334, la dona Maria, muller de Pere Julià, paraire ciutadà, deixà  en el seu testament 6 diners a Sant Jordi del Pla de Catí.

Setembre de 1334 - Mercaders mallorquins denuncien que Jaume Manfrè, malgrat la guerra contra Granada i Gènova, ha comprat una coca a Mallorca amb la intenció de vendre-la  a granadins i genovesos.

29 d'octubre de 1334 - Jaume Manfré és absolt de les acusacions formulades per mercaders mallorquins en relació a la coca comprada, de la que són copartíceps els mallorquins Jaume Bòria i Bernat Anselm.

4 de desembre de 1334-Mor Joan XXII, papa servil als interessos del rei de França, repressor dels franciscans espirituals.


endavant