rei Jaume III de Mallorca

Imatges de Jaume III de Mallorca (any 1337). En l'escut no hi  ha el castell de la bandera autonòmica actual,i només les quatre barres que simbolitzen el nostre territori.

Any 1337

Any 1337-Constitució del gremi de paraires que adoben pells d’animals. Lleis Palatines de Jaume III.

Any 1337- Es construeix el cor de la Seu en la part central de l'antiga mesquita.

Gener de 1337-Berenguer Tordera compra una vinya vora el torrent de Biniarroi.


13 de gener de 1337-Roger de Rovenach comunica al batle de Sóller, Guillem de Masnou que les dues galeres de genovesos que hi ha al port són naus d'amics i vol que les deixi refrescar.


26 de gener de 1337-Roger de Rovenach ordena al batle de Pollença Seguí Sa Canal que no permeti a la Casa del Temple la venda del seu vi contra la forma establerta en la ordinació reial de 21 de febrer de 1336.


28 de gener de 1337-Roger de Rovenach requereix mitjançat el cònsol a Bugia Antoni Seguer que el rei tunisià alliberi Jaume Cincclaus , habitant de Mallorca capturat a Djerba i que és captiu en contra de l'acord de pau establert.


Febrer de 1337 - Es concedeix llicència a Pere Albert de Montpeller per treure de Mallorca 34 esportes de pega per portar-les a Marsella o a Aigüesmortes.

1 de febrer de 1337-Roger de Rovenach ordena que el genovès gibellí Odorido Starsa Figa, mercader i home de pau i treva fidel al comú de Gènova sia tengut com amic.


10 de febrer de 1337- Roger de Rovenach ordena al batle de santa Maria del Camí que li faci arribar pres i amb bona custòdia  a Pere Feliu per diverses denúncies que hi ha contra ell.


13 de febrer de 1337-Roger de Rovenach ordena a Ser Thomasino sicilià que amb una galera va capturar un lleny a les aigues de Ses Salines patronejat per Bertran de la Sarda, que torni el lleny i les mercaderies que portava i que eren  de Francesc Brondo, Ramonet Salt, Garson Duran,jueu, Bertran de la Sarda i Joan Pere de Santiveri.


14 de febrer de 1337-Rogern de Rovenach ordena als batles forans cercar i capturar Guillem Quadreny, criat, que ha robat tres calzes de plata i una barca d'argent de l'església de Santa Creu.


21 de febrer de 1337-
"Roger de Rovenach an Dalmau Totzo lochtinent en Ivissa avjsant lo que'l Rey del  Garb fa grans apparellaments de navilis y vitualles,diuse que per ofendre les ylles de Mallorca,y per tant que regonega totes les forses y armes de la illa y vege quina provisió hauria menester per un any" (Fol.20-Rúbrica de Lletres Comunes)


27 de febrer de 1337-Roger de Rovenach an Johan Basset batle de Andraig y de la Palomera, que tots lenys que sien en los ports de son Batliu fassa venir de continent al molí de Mallorques per tal com se teñen noves certes de dues galees y una sagetia de genovesos güelfos qui son estades vistes en los mars de Sent Feliu y de cada dia s'espera sien en los nostres. Mana mes avant que trameta els noms de tots aquells patrons a qui haurá fet semblant manament, y que dega posar talayes y escoltes en la forma acustumada. (Fol 24-Rúbrica de Lletres Comunes)


març de 1337-Baralles a Pollença de Bernat March contra Folquet Bodor i Bernat Saig fan intervenir el lloctinent.


4 de març de 1337-Roger Rovenach ordena al lloctinent de Menorca que si es troba a Menorca Nicolau Mascaró d'Inca, sigui capturat i tramès pres a Mallorca.


13 de març de 1337-
Roger de Rovenach an Guillem de Baylera Veguer de la ciutat de Barcelona demanantli que permeta extreure de la dita ciutat cent corases, cent galeas déferre, cent gorgueres, sis milia lances y quinze mil darts que els Jurats de Mallorca han enviât a comprar per forniment de les galees que aqui se armen.


14 de març de 1337
- Roger de Rovenach an Guerau Sa bremona tinent loch de castella de Sentuhiri,que puys en Guil em y en Bernat Borda no estan en lo dit castell los avis que si hi volen estar y habitar seran rebuts; y si no que n'hi pos altres en son loch. I que pus encara hi falta un sirvent y se necessita que sapia letra per so que pusca ajudar al clergue a dir la missa, resta per asso en Guillem des Soler nebot den Guillem de Montpaita prevere i capella del dit castell.
Roger de Rovenach an en Francesch de Cartegas batle de Inca, que com n'.Arnau Claret de dita vila estas detingut en lo carser de la ciutat per ofenses fetes a frare Antoni Solanar y frare Ramon Colom de la Orde de frares menors y a pregaries de fra Pere Arnau Custodi del Convent de Sant Francesch  l'hage deliurat de dit carser, acompany dit Claret ab los Jurats y altres prohomens a demanar perdo a los dits frares.

16 de març de 1337
-
Roger de Rovenach al loctinent de Ivissa, que permeta a Pons Roger carregar en la nau de Bartomeu Riera de Mallorques 100 modins de sal per portar a Alger.

Abril de 1337 - Mohamed Boabdil, enviat del rei de Tunis arriba a Mallorca amb l'objectiu de pactar la pau i rescatar els captius sarraïns.


12 d'abril de 1337 - Berenguer de Palau, ardiaca d’Empordà, firma rebut a Antoni Major, clergue de Torroella, de 10 lliures, fruits de la capellania de Torroella de Montgrí
(ADG, Notularum 1329 - 1508 selectiu, Llibre G-12, full 72v-73)


23 d'abril de 1337 - El bisbe i el capítol confirmen la donació feta per Antoni de Galiana, canonge, a Bernat Sunyer, d’Aro, de la saionia de la pabordia de Juliol de la seu a Aro. (ADG, Notularum 1329 - 1508 selectiu, Llibre G-12, full 76)

28 d'abril del 1337-Guillem Arnau d'Illa ven la cavalleria comprada a Guillem Sacosta al jurisperit ciutadà Andreu des Valers per 500 lliures, preu que pagà a Sacosta.


7 de maig de 1337-Constitució del Gremi de Paraires.

9 de maig de 1337-Promulgació de les Lleis Palatines.

24 de maig del 1337 - Confiscació del ducat de Guiena per Felip VI de França

7 de juny de 1337 -Mor Guillem I , comte d'Hainaut

Juliol de 1337 -Bernat Ros és nomenat mestre de la drassana reial per Jaume III (ARM, RP 25, f 71 r).

15 de juliol de 1337-Mor Ângelo Clareno, fundador dels Germans de la Vida Pobra o Fraticelli.


24 d'agost de 1337-Neix Jaume IV fill de Jaume III i la reina Constança a Perpinyà.

1 d'octubre de 1337-El fuster Berenguer Ostals comença a treballar a la Seu.


novembre de 1337-Arnau Camprodon arribat de Carcassona, torna a treballar a la Seu.


29 de desembre de 1337-Arnau i Berenguer Lombarda denuncien no haver cobrat per les obres fetes en el Castell de Capdepera.


29 de desembre de 1337-Roger de Rovenach ordena als batles que els que tenguin esclaus del Regne de Granada facin la denúncia a la cort en un plaç de 10 dies.Jaume III


endavant