Any 1338

 Any 1338- Bernat Mercer batle reial de Sant Joan. Alemany Descolombers era el batle reial d'Artà.

Any 1338-Jaume Duran i Joan Vanrell són els jurats d'Inca.

febrer de 1338-Roger de Rovenac, lloctinent reial, prohibeix el joc a Inca.


24 de febrer del 1338 -Ramon de Palaciolo i la seva muller contracten amb Andreu i Saurina de Sant Just la permuta següent: Els Palaciolo els cedeixen quaranta lliures i quatre sous censals sobre patis, cases, hospicis, horts i olivars a Sóller, situats a les porcions de Gasto de Bearn, d'Arnau de Torrella i de Bernat de Santa Eugènia. També els cedeixen dos immobles desocupats, valorats en cent vint-i-cinc lliures: la casa amb pati que fou de Pere Feliu i l'hospici, tafona, forn i estable que havia estat de Bartomeu Ferrer.
Els Sant Just, a canvi, transfereixen cent lliures de renda que reben anualment els drets sobre l'estany, les salines i la caça de l'albufera de Sardenya, prop del castell de Càller, que son pare, Nicolau de Sant Just, obtingué del rei Alfons d'Aragó l'any 1328 i que foren ratificats per Pere IV el 1337.


26 de febrer de 1338-Testament de Bernat Brancàs que vol ser enterrat en el carner a la clastra baix la paret nova que s'edifica per a l'església de les Llagues de sant Francesc.


març de 1338- Arnau Camprodon fa arquets per a la Seu (64) al preu de 18 sous per cada arquet.

21 de març de 1338 - Mor Marsili, senyor de Padova

21 d'abril de 1338- Roger de Rovenach escriu als batles de Pollença, Alcúdia i Uialfàs (Sa Pobla) instant al seu compromís per a la construcció dels fossats i muralles acordats.(Arx. del Regne. Llib. I Lletres Comunes,fol. 51.)

21 d'abril de 1338 -Mor Teodor I de Monferrat

23 d'abril de 1338 - Carta del rei Pere;
Al muyt noble e muy honrado don Jucef, fillyo de Amir de los moros Habulguelit
Ismael, fillyo de Farag, de nacer, rey de Granada, de Malaga, de Almería e de Guadex.
De nos don Pedro, por la gracia de Dios, rey de Aragon et cetera. Salut como a rey que mucho amamos e pora que querriamos que diesse Dios mucha honra e buena ventura.
Rey, facemos vos saber que algunos parientes e amigos de Belenguer Trobat e de Macia Descaner, marineros de Barcelona, nos han dado entender que.l dito Belenguer partió de Mallorca en un leny en el qual, por ganar su vida como a marinero, yva a Haura et quando fueron en las mares de Barberia, allí encontraronse con una sagetía de moros de Almería, la qual sagetía prisó el dito leyn e lo que allí era e cativaron los christianos e desí metieron el dito Belenguer en el vuestro almacen en el qual ha seydo tres o quatro annos acá...
Rey, vos rogamos carament que, por honor nuestra querades aforrar e mandar soltar los ditos Belenguer e Macia assí que puedan tornar entre sus amigos....(ACA, reg. 555, fols 62r., 62v).

24 d'abril de 1338 - Mor Teodor I de Montferrat (n. 1291).

Maig de 1338-Ramon de Sant Martí, capità de Muro, comprova la presència de galeres genoveses a la badia d'Alcúdia.


17 de maig de 1338 - Neix Niccoló II d'Este

4 de juny de 1338-
"De nos en Roger de Rovenach etc, al amat lo batle de Sentanyi...nos es estat proposat per los jurats de Mallorques que vos no lexats levar del bosch den Arnau Torrelles alcuna fusta que ells han feta boscar a obs de les galeres que aras fan en Mallorques...per amor desso vos dehim e us manam expressament que sens altre contradicció lexets traure del dit bosch a aquells qui ordonats hi son la fusta" (AHM Lletres comunes 1338, fol 5 5)

El 25 de juliol de 1338 Pere el Cerimoniós es casa a Alagón (Saragossa) amb Maria de Navarra, filla de la reina de Navarra Joana II i Felip III Evreux.

18 d'agost de 1338-Arnau Santacília, capità de la costa de Santanyí, fa el seguiment a 18 galeres sarraïnes en la mar del sud de Mallorca.

21 d'agost de 1338 - Roger de Rovenac informa als batles de les viles que l'estol naval musulmà es troba a prop de Cabrera i reitera amb urgència la necessitat que aportin els ballesters i remers que havia demanat (ARM, AH (Lletres Comunes) 1,f 147v-149v)

Setembre de 1338- El castellà de Santueri,  Guillem Borda és empresonat per haver cobrat salaris d'un home que no té al castell però més tard és alliberat. El substitueix Guillem Juny.

2 de setembre de 1338 Guillem Borda, castellà de Santueri, és absolt de les acusacions de corrupció.
28 de setembre de 1338-Confiscació d'una coca baionesa de Ramon Figuera, barceloní, que havia arribat al moll de la ciutat de Mallorca procedent de Sardenya, carregada amb deu bales de drap (65 peces) del valencià Andreu Caner, valorades en 509 lliures i 2 sous i mercaderies de Bertran Polinvà, barceloní, estimades en 142 lliures.(A.R.M., A.H. (L.C.) 1, fols. 238 V.-239 r.).


9 d'octubre de 1338-Testament d'Antonina Viverdes, esposa de Pere Delmartí que vol ser enterrada a santa Creu

16 d'octubre de 1338 -El bisbe de Girona reconeix a Pere Gironès, beneficiat de Sant Jaume de Mallorca, que amb consentiment seu ha comprat els fruits de Bernat Pagès, domer de Maçanet, condemnat a 5 anys de presó a Rupià per haver mort Francesc de Llémena, clergue de Maçanet, i que ha rebut 500 sous dels 1.000 que li deu dit Pagès.(ADG Notularum 1329 - 1508 Selectiu -Llibre G-13 Full 97v)

8 de novembre de 1338-Testament de  Francesc Desportell que vol ser enterrat en el carner dels seus en el claustre de sant Francesc.

endavant