Any 1339: Just com ara, els que més tenen, menys paguen.

Any 1339- Els cavallers aconsegueixen del rei no haver de contribuir en les càrregues universals del Regne sempre que no estiguin relacionades amb la defensa i fortificació.

Any 1339-Carta nàutica  d’Angelí Dulcert.


Any 1339- Francesc Arnau d'Illa és el propietari de Son Serra de Marina.


Any 1339 - Guillem Oliver és el propietari de  l'alqueria Algorefa, amb el camp de les Llebres (Felanitx)

Any 1339 - Jaume Pisa i Jaumeta, la seva esposa venen a Joan Puigventós, ciutadà, dos rafals que confronten  amb Filella,  Galera, Binifarda i altres llocs . (P-593)

Any 1339- Guillem Ribes, batle d' Esporles. Repeteix en el càrrec els anys 1343, 1345 i 1347.


Any 1339-Jaume III eximeix de tortura a l'estament militar salvant els delictes de lesa majestat o falsificació de moneda.


Gener de 1339 - Alemany de Sadoa és el senyor de la cavalleria de Galera.

Gener de 1339 —Guillem Sunyer, Guillem Pi i Romeu Manresa són encarregats de recollir el resum de les collites que ha de fer la gent de Felanitx.

Gener de 1339- Una causa entre Guillem Valenti, fill de Felip, senyor jurisdiccional de Felanitx, i el procurador reial, que qüestiona la propietat del forn que En Valenti ha llogat a En Tordera es resol de manera que s'ha coure tot el pa per vendre  en el forn de dit Valentí.

Gener de 1339- Els felanitxers Berenguer Sunyer i Guillem Oliver van en l'armada promoguda  contra els sarraïns.

Gener de 1339- Amb la intenció de millorar la capacitat d'abastiment  d'aigua de la font de la vila es fan obres a Felanitx.

12 de gener de 1339 - Els jueus que viuen a Felanitx es queixen que els habitants de la vila, als quals han concedit crèdits, no paguen allò que acordaren i que es riuen d'ells.


30 de gener de 1339 -Roger de Rovenac adverteix al lloctinent de Menorca de l'arribada de 10 galeres armades a Catalunya.


febrer de 1339 - Confiscació de les mercaderies de Jaume Feliu, mercader valencià, venudes a Joan Ris per 14 lliures i 8 sous.

Febrer de 1339 — Bernat Soler de Felanitx i el seu fill Guillem venen a Guillem Miquel, jurista i ciutadà, un clos de terra, una era i un colomer, vora el carni que va a Ciutat; per preu de 45 lliures. (P-593)
 
El 10 de febrer de 1339 Isabel de Mallorca, filla de Jaume II i de Constança és promesa a Gastó de Foix amb una dotació de 35.000 lliures.


El 24 de febrer de 1339 Joan de Puigventós compra dos rafals a Felanitx.


Abril de 1339-Arnau de Camprodon acaba la feina dels capitells de la Seu.

15 d'abril de 1339 - Tractat de pau per 10 anys entre els ambaixadors de Mallorca i el rei del Garb  Abu-l-Hacen signat a Tlemcen (document 37 ,Llatí 9261- Biblioteca Nacional de França) sense el consentiment del rei Pere.

27 d'abril de 1339 — El governador comunica a Alemany de Sadoa i altres cavallers de Mallorca que la mostra de cavalls armats que s'havia de fer a Sineu s'ha perllonganda fins dia primer de juny.

Maig de 1339, la dona Caterina, muller de Pere de Sant Celedoni de Muro, deixà 6 diners a sant Jordi del Pla de Catí.

6 de maig de 1339- Carta de Roger de Rovenac, al rei de Granada, pregant-li posi en llibertat a Antoni Ferrer, ciutadà de Mallorca, capturat pels seus i conduït a Almería. (ARM, AH LC I, fol. 286 r.)

15 de maig de 1339 - Guillem Borda cessa en el càrrec de castellà de Santueri per exercir el mateix càrrec a Pollença. En el seu lloc és nomenat castellà Ponç de Pareres. (Lletres Comunes)

20 de maig de 1339- Signatura de la pau del Regne de Mallorca amb els marínides.(ARM LR 10 f 16 r-17 r)

26 de maig de 1339 -Mor Aldona, princesa de Lituània

Juliol de 1339-Les relíquies de Santa Eulàlia passen a la Seu.

5 de juliol de 1339 - Institució dels dipositaris reials, nomenats pel governador,  per a la custòdia dels cabals públics.

9 d'agost de 1339-Bernat Comafreda de la diòcesi de Vic firma un contracte d’aprenentatge de tres anys amb el picapedrer de Muro Pere Pasqual per aprendre l’ofici. (ARM Prot. Not. M-74 f. 7v.)

9 d'octubre de 1339- Jaume Ferrer de Llucmajor i Caterina, cònyuges, col·loquen en matrimoni al seu fill Pericó amb Margalida Porcel, filla de Guillem de Calvià. Dot: la meitat d'una alqueria dins el terme de Llucmajor. Notari: Francesc Batle.

11 d'octubre de 1339 - Dilluns-  Mariano IV , jutge d'Arborea, és nomenat comte de Goceano pel rei Pere.

16 d'octubre de 1339 - Mor Ponç de Pereres, castellà de Santueri i el substitueix provisionalment el sots-castellà Alemany de Sadoa.

27 d'octubre de 1339 - Dimecres-   Viatge a Honein (Àfrica) de la nau d'Arnau Espaer i Romeu d'Olzinelles carregada amb 280 gerres d’oli, 9 bales i 1 costal de canemàs; 1 costal, 31 bales, 2 balons i 1 baló poch de draps; 221 esportes i 6 mitges esportes de figues, 8 sacs d’avellanes, 22 sacs d’avellanes i nous, 10 costals i 4 ponts de cleda, 4 bótes de vi, 10 carretells i 3 sàrries de tàrtar, 2 barrils de cristall , 48 odres d’alquena, 9 barrils de sofre,3 costals de laca,3 costals d’estany i 2 costals de saques (ACB, Llibres extravagants, Comptes de particulars, Qüern de carregar en Mallorque per lo viatga de Hone de la nau d’en Arnau Spaher e d’en Romeu d’Olzineles).

2 de novembre de 1339.—El rei nomena castellà de Santueri el ciutadà Pere Net.

7 de novembre de 1339 - Bartomeu Goutard estableix a Bernat Vilar i Pere Molines un tros de garriga perquè l'arrabassin, a l'alqueria Aumarell que confronta amb el rafal Vinromà en un plaç de sis anys. (ARM, M-.74, 1939-40,f.38)endavant