Any 1342-La quartera de blat a 12 sous.

Any 1342-Mor l'infant Felip de Mallorca, franciscà espiritual.

Any 1342-Arriba a Mallorca la relíquia de Santa Praxèdis.

Any 1342-Bernat Ros paga un cens de set lliures per la meitat d'un molí de vent situat al fossar dels jueus, a l'exterior de la porta de Portopí.

Any 1342- La quartera de blat a Sant Joan val 12 sous.

Any 1342- Expedició de Doménec Gual a Canàries amb la "coca" Sant Joan: Dalmau, Maimó, Bossa.

15 de gener de 1342- Neix Felip II de Borgonya, aristòcrata francès (m. 1404).


1 de febrer de 1342- Testament de Ramon Zaforteza que vol ser enterrat en el claustre de sant Francesc en el sepulcre que ha costejat posant columnes i baranes al costat del carner dels Miralles.


20 de febrer de 1342- Eduard III d'Anglaterra proposa a Jaume III la seva filla en matrimoni amb Jaume IV.


12 de març de 1342-L'alqueria Vilaxamen  d'Esporles és de Bartomeua Cabaroni, muller de Pere Sturç.

18 de març de 1342 - El lloctinent general autoritza Pere Navata a transportar 5 s¡arries d'estopa a Càller (ARM, AH 4390, f.50 r).

15 d'abril de 1342 - El lloctinent concedeix llicència a Guillem Pere per fer un viatge a les illes de la Fortuna (Canàries)

16 d'abril de 1342-Francesc Desvalers, Pere Màger i Bartomeu Ciges obtenen del rei la facultat d'armar les coques Santa Creu i Santa Magdalena per a una expedició a les Canàries, aleshores illes de la Fortuna.(ARM , AH Lletres Comunes 3, f 11.bis)


25 d'abril de 1342 - Mor Benet XII papa

26 d'abril de 1342- Domingo Gual obté la llicència per armar la coca Sant Joan amb l'objectiu d'arribar a les Illes Canàries.

7 de juny de 1342 - Els consellers valencians deneguen l'ajut al rei Pere per anar contra Jaume III de Mallorca

13 de juny de 1342 - El rei Pere demana 90.000 sous a Terol i 100.000 a Calataiud per fer front a la campanya contra Jaume III de Mallorca.

19 de juny de 1342 -Roger de Rovenac convoca als homes compresos entre 40 i 60 anys per a la guerra contra el rei d'Aragó.

20 de juny de 1342- Roger de Rovenac concedeix guiatge al ciutadà de Barcelona i patró de nau Jaume Mitjavila que transporta blat de Sicília . Els jurats li ofereixen 12 diners per quartera si els descarrega a Mallorca.
(ARM , AH Lletres Comunes 3, f 51v)

27 de juny de 1342 - Arnau Torrents compra a Pere Pinós, ciutadà de Barcelola l'esclau blanc , turc , Mafumet per 15 lliures. (ACB Pere de Torre, Capbreu 1342, juny,4, fol 61 r).

27 de juny de 1342 - Els ciutadans de Perpinyà són exempts de pagar lleuda a Mallorca.

Juliol de 1342-Jaume III trenca el vassallatge.


Juliol de 1342-Saura Rosselló, muller del noble Sanç de Mallorca, germanastre del rei Jaume III, en el seu testament fet el mes de juliol de 1342 assignà 5 sous a l'obra de l'església de Sant Jordi del Pla de Ciutat.

3 de juliol de 1342 - El rei Pere escriu a Alfonso XI per dir-li que necessitarà de l'armada concentrada a l'estret de Gibraltar per castigar a Jaume III de Mallorca.

4 de juliol de 1342- Jaume III ordena al lloctinent de Mallorca, i als altres ciutadans que no es castigui als jueus del Call si fan prèstecs a 4 sous o menys per lliura, i que els defensin com a súbdits del rei.


6 de juliol de 1342 - Jaume III ordena que els jueus de Perpinyà paguin per les seves mercaderies 1600 lliures a preu fet a pagar en tres terces per sant Feliu (agost), desembre i abril.

17 de juliol de 1342-Testament de Salvador Salvà, de la parròquia Sant Mateu de Vallóbrega a la diòcesi de Girona, habitador a la parròquia de Sant Joan de Muro. Elegeix sepultura al cementeri de l'església de Sant Joan de Muro, de la qual és parroquià. Fa una deixa de 3 s. al sagistrà de Sant Mateu de Vallóbrega i d'altres 3 s. al rector de Muro pel dret de la seva sepultura... (ARM Prot. Not. M-75 f. 84 v.)

Agost de 1342- El batle d'Alcúdia segrestra dos llenys catalans en el qual hi van missatgers reials.

5 d'agost de 1342 - Roger de Rovenac autoritza el guiatge al mercader català Pere Saera que transporta blat amb destí a Mallorca.
(ARM , AH Lletres Comunes 3, f 81v)

8 d’agost de 1342 Pere de Montcada surt amb un estol contra les naus mallorquines presents al nord d’Àfrica. El lloctinent Roger de Rovenac ordena als capitans d’ aquestes naus estar a l’aguait de possibles atacs.29 d'agost de 1342-Mor Michele Fuschi o Miquel de Cèsena , dirigent dels Fraticelli a Munich.

11 d'agost de 1342 - Roger de Rovenac ordena la captura de qualsevol embarcació de la corona d'Aragó que s'acosti a Mallorca i el segrest de béns i mercaderies amb inventari públic. (ARM AH-Lletres Comunes 3, f 89r).

1 de setembre de 1342- Mor Berenguer Batle, bisbe de Mallorca.

7 de setembre de 1342 - Guillem de Santmartí, en representació del bisbe de Barcelona, ven a Francesc Gener el dret del vi i de l'oli de Marratxí d'aquest any per preu de 10 lliures.

12 de setembre de 1342 - Roger de Rovenac informa al lloctinent d'Eivissa que 16 galeres del rei d'Aragó provinents d'Espanya (Regne de Granada) s'han desplacat cap a Cotlliure i ara volen atacar objectius balears. (ARM, AH Lletres Comunes 3 f. 118v)

13 de setembre de 1342-Roger de Rovenac ordena l'empresonament dels súbdits de la Corona d'Aragó a Mallorca.

20 de setembre de 1342 - L'estol català captura a prop del port d'Eivissa quatre galeres al servei del rei de Mallorca. Són la santa Anna, la santa Bàrbara, la sant Esteva (lo falcó) i la sant Antoni (lo lleó) (ARM, RP 3411 f 129 v).

1 d'octubre de 1342- Roger de Rovenac ordena foragitar a tots aquells que no retin lleialtat a Jaume III.

17 d'octubre de 1342- Dalmau de Totzó pren dues coques i un lleny dels súbdits del rei d' d'Aragó en el port de Sóller. (ACA AH- Lletres Comunes 3 f.145 v)

26 de novembre de 1342- Francesc Amer amb el seu lleny al servei del rei de Mallorca captura un lleny fidel al rei Pere (ARM AH (Lletres Comunes) 3. f 175v)


27 de novembre de 1342 -Captura del lleny de Bernat Ginebreda en aigües de Menorca amb mercaderies valorades en 528 lliures i 10 sous (ACA, reg.622, f 18r-19v)


23 de desembre de 1342- Roger de Rovenac demana a Robert I de Nàpols el proveïment de blat sicilià.


endavant