Any 1344-Guerra entre el rei Pere i Jaume III.


Any 1344 - Bernat Ferragut ,batle de Sa Pobla.
Any 1344 - Bartomeu Soler és el batle de Felanitx i el notari Pere Ramon és l'escrivà reial.
Any 1344 - Ramon Santmartí, del partit aragonès, és el batle general de Mallorca.
Any 1344 - Ramon Vernet, mestre de gramàtica  de la catedral té un sou de XV lliures anuals.
Any 1344 - Els jurats de la ciutat de Mallorca disposen que només els catalans poden exercir a Mallorca l'ofici de canvista.
Any 1344 - Romeu Cifre de Santa Margalida ven un bou per 6 lliures.El 4 de gener de 1344 Arnau Erill ordena que de nit es tanquin les portes del castell de Capdepera i eximeix de la custòdia als seus dos guàrdies.
Huguet Borràs, síndic d'Artà, es queixa de la manca d'atenció a les talaies.

Gener de 1344- El governador autoritza si cal a Andreu Carràs, batle de Sant Joan, a llevar gra de Sa Bastida.
Passada la guerra, durant 10 dies del mes de gener es casen 300 parelles a Palma (78 a la Seu, 59 a santa Eulàlia, 42 a sant Miquel, 51 a sant Jaume, 43 a santa Creu, 19 a sant Nicolau).

Gener de 1344 - Saragossa nega l'aportació econòmica a la campanya del rei Pere contra Jaume III però aporta mil cafisos d'ordi, mil més de blat i altres mil de civada.(AMZ, Pergamins R, 101)

20 de gener de 1344- La reina Sança de Nàpols  ingressà al convent de la Santa Creu, a Nàpols, que ella mateixa ha fundat, prenent el nom de Clara de la Santa Creu .

27 de gener de 1344-Bernat Mercer es queixa perquè la construcció del castell de Capdepera es nodreix d'homes de Sant Joan, Petra i Sineu.


20 de febrer de 1344- Arnau d'Erill, Governador de Mallorca escriu al rei de Granada pregant-li posi en llibertat a Felip Peris.

El 20 de febrer de 1344 -Sanç Llopis compra mitja quarterada de terra a Capdepera a Antoni Pallarès
28 de març de 1344  - Després d'un setge de 19 mesos i 23 dies, Alfons XI, rei de Castella i Lleó, entra al capdavant del seu exèrcit a la vila d'Algesires (Càdis), després de la rendició, dos dies abans, dels musulmans.Abril de 1344 - Calataiud aporta 38.000 sous jaquesos a la campanya del rei Pere contra Jaume III, 18.000 menys dels convinguts a la primera partida.(ACA, Cancillería (Venditionum) 990, 170).

7 d'abril de 1344- El bisbe  i el capítol de la Seu de Girona fan donació perpètua a Arnau Simó de la notaria de l’almoina del Vestuari a Mallorca, als llocs de Sòller i Muro després de la mort del notari vigent, Dalmau Morató.(ADG- Notularum 1329 - 1508 selectiu- Llibre G-17 Full 105v-106v)

10 d'abril de 1344-Testament de Guillem Llull que vol ser enterrat a sant Domingo.

14 d'abril de 1344- El rei Pere reclama l'enviament dels dos trabucs emprats en el setge del castell de Pollença.
Aquest mateix dia es realitza l'inventari del castell d'Alaró amb motiu de l'entrada del nou castellà Pelegrí d'Asquerra.A la capella de madona santa Maria a l'inventari hi consta un ou d'esturç. En el castell d'Alaró hi ha dos torns de parar ballestes, dues ballestes, una de torn i l'altra d'estrep en un estoig de fusta a la torre d'armes,i també altres 17 ballestes , de les qual 11 són d'estrep, 2 de torn i 4 de dos peus, 2 escuts i 25 pavesos reials, dues caixes amb 1500 passadors i 31 cinturons de crocs (gafes per a les ballestes), 50 llances noves i 90 dards nous, 57 quarteres de forment, 5 quarteres de ciurons, 10 quarteres de faves, 10 quarteres de myll, 10 quarteres de sal.

15 d'abril de 1344 - El rei Pere envia dues galeres a Mallorca per tal d'obtenir en un plaç de 10 dies fons per a la seva campanya contra Jaume III, però esperava recaptar 21.272 florins i només  recaptà 11.396 (7.500 lliures).

19 d'abril de 1344 -Ulric Alemany, boteller i reboster del rei Pere fa albarà per cinc carretells i mig de vi de Banyalbufar a Bernat de Sa Morera, procurador reial i tresorer posats a disposició del rei.

21 d'abril de 1344 - El rei Pere restitueix els 540 floríns d'or que va cedir el bisbe de Mallorca per a la campanya del Rosselló i la Cerdanya.

24 d'abril de 1344-Sibil·la de Centelles, senyora de l'Albi, requereix el veguer de Montblanc perquè revoqui l'ordre de convocatòria d'host que ha enviat als homes de l'Albi en nom del rei Pere el Cerimoniós arran de la campanya contra Jaume III de Mallorca.(Biblioteca de Catalunya. Perg. 480, Reg. 21268).

7 de maig de 1344-Represa de la guerra entre el rei Pere i Jaume III.

8 de maig de 1344-Celebració de la conquesta:
Lo Rey de Arago—Manam a vos quel dissapte a hora de vespres, vigilia de sincogesma, fassats per lendema a menjar piatança a tots los ordens del règne de Mallorques, als frares menors de Mallorques xij. diners per cascun frare, axi matex als frares prericadors e als frares del Carme, e a les menoretes, a les dones de Sancta Margalida, e als frares menors de Incha e als de Menorcha; e sien vestits Ç. pobres, de cascun valent la vestedura de x. a xx. sous mallorquins; e si altres ordens hi ha volem per semblant manera esser feyta. Asso pero fem en memoria de la gracia que Deu per aquel dia entany nos feu en donar nos la ciutat de Mallorques.

11 de maig de 1344- El governador Arnau d'Erill convoca a Àries Ferrandis perquè l'endemà del Corpus es presenti a la mostra amb dos cavalls armats i que les armes siguin pròpies sota pena de perdre el feu. El rei Pere ordena la recaptació de 15.000 lliures per a la seva campanya militar mitjançant la venda de censals a mercaders, cavallers i eclesiàstics de Mallorca a recuperar en el plaç màxim de 10 anys.

12 maig 1345 - El rei Alfons XI mitjançant Privilegi, dóna el restaurat Castell de Locubín (Jaén) a la ciutat d'Alcalá la Real en gratitud per als seus serveis.


6 de juny de 1344 - Les tropes del rei Pere controlen Argelers.


8 de juny de 1344 - El rei Pere ordena el pagament amb les rendes reials dels deutes favorables a Bernat de Fontanes i altres mercaders de Mallorca.(A.R.M., R.P. 26, fol. 72r.).

9 de juny de 1344-Els castellans de Mallorca tenen una retribució diària de 12 diners.

15 de juny de 1344 -Antoni Riverols adquireix per permuta amb un censal de 30 quarteres de blat l'alqueria Amat (després Son Sureda)  a Marratxí.

22 de juny de 1344-Cotlliure es rendeix al rei Pere.

3 de juliol de 1344- El rei Pere dona al seu conseller Jaume Roig la cavalleria d'Estellencs que era dels hereus d'Òliba de Móra, sense necessitat de prestar el servei d'un cavall armat.

6 de juliol de 1344 - Surt de Palma Arnau Erill per  «a ordenar los batles e escrivans» de l'illa.

8 de juliol de 1344 - les tropes del rei Pere inicien el setge d'Elna.


15 de juliol de 1344 - Arnau i Francesc Figuera traspassen l'alqueria Amat (Son Sureda, Marratxí) a Antoni Riverols a canvi d'un cens anual de 30 quarteres de blat.

15 de juliol de 1344-Jaume III es rendeix al rei Pere.

15 de juliol de 1344-Jaume III perd Elna.

22 de juliol de 1344-Pere IV annexiona el Rosselló i la Cerdanya a la Corona.


25 de juliol de 1344 - El rei Pere des de Cotlliure escriu per tal que es concreti la fiança de 1000 lliures imposada a Miquel Rotllan per conspiració i que surti en llibertat.(ARM. LR-11, f. 95 v.)

30 de juliol de 1344 - El governador Arnau d'Erill publica d'acord amb els jurats una compilació de les Ordinacions del Regne:Styli Curiarum.

8 de setembre de 1344-Els jurats d’Artà protesten contra la segregació de Capdepera, i a la vegada Pere Orpí de Capdepera es queixa dels jurats d’Artà.

10 de setembre de 1344-Entrada triomfal del rei Pere a Barcelona després de vèncer a Jaume III de Mallorca.

11 d'octubre de 1344 - Bernat Valls és nomenat castellà de Santueri amb una retribució de 50 lliures anuals . El seu nebot Berenguer Ràfols és el sots-castellà.(Bover, Notícias Históricas de Mallorca).

20 d'octubre de 1344 -Jaume III es reuneix a l'hospici de Bernat de Sant Climent a Badalona amb els enviats del rei Pere d'Aragó per a continuar unes negociacions en les quals insisteix en la total devolució de les seves terres (Trésor des Chartes - JJ 270 -Arxius Nacionals de França)

Any 1344- Pere de Santmartí,  vassall de Pere el Cerimoniós, empresonat, es bescanviat per Ferran de Mallorca.
Octubre de 1344- Guillem Figuera és enviat del governador per arreglar les diferències entre Artà i Capdepera.


Octubre de 1344-Guillem Oliver de Sóller  construeix el pont de Fornalutx.

18 d'octubre de 1344- Pere de Santamaria, de Besalú, presenta al bisbe de Girona una carta reial que el requereix a castigar Pere Arnau de Mallorques i Tomàs de Mallorques, clergues de Besalú, que havien ferit Pere Oliver, batlle, i Guillem Benet, saig de Besalú.( AGD Notularum 1329 - 1508 selectiu - Llibre G-17- Full 188rv )

28 d'octubre de 1344 - El rei ordena al governador Arnau d'Erill l'estudi de la possibilitat de deixar exercir a Mallorca al canvista florentí Bartolomeo Pelegrino, resident des de feia 20 anys a l'illa i casat a l'illa, en una activitat que arrel de l'experiència de fallides s'havia reservat només als canvistes catalans.

1 de novembre de 1344- Testament d'Antoni March, mercader. Vol la sepultura al vas familiar del cementiri de Pollença.

30 de novembre de 1344-Carta d'Arnau d'Erill a Guillem de Llagostera, governador d'Eivissa notificant-li el tractat de pau subscrit entre Pere el Cerimoniós i el rei de Granada.

Desembre de 1344 —Guillem Valenti, fill de Felip, es queixa al governador perquè hi ha felanitxers que couen el pa a forns particulars i no al seu forn de puja, tal com és obligat.

18 de desembre de 1344- Empresonen a l'Almudaina als partidaris de Jaume III: Pere de Fraga, Bernat Bassa, Bernat de Boadella, Joan de Cremona, Bernat d'Enveig, Francesc Aragonès, Jaume Duran, Pere de Puigdorfila, Berenguer de Tornamira, Arnau i Jaume de Santacília, Gregori Sellambé i Bernat Vila.
Francesc Andreu, picapedrer, és encarregat d'enderrocar les cases dels partidaris de Jaume III.

Jaume Barceló, de Son Barceló (Montuïri) és confiscat per haver donat suport a Jaume III.

endavant