Any 1347

Any 1347-Es prohibeix la sortida de faves, llenties, garroves i ciurons de Mallorca.

Any 1347-Guillem Barceló de Barcelona obté llicència per a la construcció d'un forn de vidre.

Any 1347-Ishaq ben Natan viu a Mallorca.

20 de gener de 1347-El governador de Sàsser Guillem de Cervelló exposa que la ciutat està mal guarnida perquè hi ha pocs naturals de la Corono d'Aragó.

12 de febrer de 1347-Els Giustiniani de Gènova reben en cessió de l'emperador d'Orient les illes de Quios, Samos, Nicaria, Demussa i Santa Panagia.


2 de febrer de 1347-Estimació de les obres fetes al castell de Santueri per Bernat de Valls:"Feu fer la estimació de la obra del castell la qual lo dit Bernat de Vals avia feta per al dit castell la qual obra es aquesta. Primerament la mola del dit castell tot alarodor a feta murar e clourà, la qual cloenda partes una tapia dalt. part dues tapies dalt, part tres tapies dalt. Eaxi matexlos fonaments de la dita cloenda en alguna part de la dita tancha son alts en altra part son laxes que no son molt alts.
ítem hi a fets tot alarodor ccclxx marlets poc mes ho menys a pera e a morter peredats e xalbats.
ítem una torra que es deves la mar la gual un lamp lavia tota fesa, ha fet une de les cantonades de nou. so es de lescala de la dita torra amunt ab contons de pera e paredats".
(Arxiu Reial Patrimoni- Lletres reals, 1347-1353. í 36).

4 de febrer de 1347- Arnau de Llupiá, tinent de governador de Mallorca, prega per carta al rei de Granada la devolució del carregament de blat de Martí Des Llor.


17 de febrer de 1347-Carta de Felip de Boil, governador de Mallorca al Governador d'Eivissa ordenant-li que remeti a Mallorca un sarraí lliure, retingut per Jaume Gall

El 22 de febrer de 1347 el mercader Jaume Nadal obté llicència reial per anar armat.

22 de febrer de 1347 - Martí de Plana, pintor de Xèrica es compromet a treballar per un any amb Castelló de Pi, mestre en cofres (ACM,Protocol de Pere Arich III, XI 120, s.f.)

9 d'abril de 1347 -Mor Guillem d'Ockham, filòsof i teòleg

maig de 1347- Jaume III ret homenatge a Felip de Valois per Montpeller. (Document 17, Trésor des Chartes- J.598- Arxius Nacionals de França)

21 de maig de 1347-Intent republicà a Roma. Cola di Renzo es fa elegir tribú i alliberador de la República.

28 de juliol de 1347- Francesca Guitard és la concubina de Pere Rafal, clergue de Sencelles.

11 d'agost de 1347 -
Joan Tagell, mercader de Mallorca, estableix Benvinguda, vídua de Pere Sitjar i al seu fill Ramon Sitjar un terreny de la parròquia de Santa Maria del Camí, situat a la porció que pertanyia a Bernat de Santaeugènia i actualment al rei; cens: 4 quarteres de forment; entrada: 80 s. (Registre 25082 de l'Arxiu de la Biblioteca de Catalunya, Pergamí 586)

22 d'agost de 1347 - Climent VI escriu a la reina Joana de França demanant la seva intercessió davant el rei per tal que Jaume III pugui recuperar Montpeller. (Document 49, Llatí 9261, Biblioteca Nacional de França)

El 19 de setembre de 1347, Pere el Cerimoniós, es casa a Barcelona amb Elionor de Portugal, filla d'Alfons IV de Portugal.

10 de novembre de 1347- Acord matrimonial de Jaume III de Mallorca amb Violant de Vilaragut, filla de Berenguer de Vilaragut, senyor de Sant Martí i de Subarits, vescomte d'Omelades i de la seva tia (il·legítima), Saura de Mallorca. (Document 18- Trésor des Chartes - J-598- Arxius Nacionals de França).


30 de novembre de 1347-Guillem Barceló. mestre vidrier de Barcelona obté permís per a la construcció d'un forn de vidre a Palma, on no n'hi ha cap perquè es vol evitar el consum excessiu de llenya.

29 de desembre de 1347-Coques carreguen els cavalls del rei cap a Sardenya.

endavant