reial d'or del rei Pere I (IV)
      Reial d'or del Rei Pere

Any 1349 - El rei Pere I de Mallorca vol que el poble pagui la guerra que fa a Sardenya a benefici de particulars com ell.

Mallorca té 9.164 focs.


Any 1349-Francesc Comes, vitraller, contracta fer la rosassa del convent de sant Francesc.


13 d'abril de 1349-La senyoria de Montpeller és incorporada a França per adquisició del rei Felip a Jaume III.


Dia 18 d'abril de 1349 -Jaume III ret homenatge al rei de França Felip de Valois per Omelàs, Castellnou i Frontinyà.(Document 19- Trésor des Chartes- J 598 - Arxiu Nacional de França).


Any 1349-Jaume Suau, batle d' Esporles rep l'orde de posar un sots-batle a Banyalbufar
.

Any 1349-Joan Loert pinta el retaule de Santa Eulàlia. Fi de la construcció de Sant Nicolau Nou.


El 10 de febrer de 1349 Eduard, rei d'Anglaterra proposa a Jaume III un acord contra el rei de França Felip VI.


18 de març de 1349-
Carta d'assegurament estesa per Gilabert de Centelles,  governador de Mallorca , a favor de Mafumet Banali. mercader d'Almería per a portar blat a Mallorca.
 

Dia 13 d'abril de 1349 Jaume III de Mallorca ven Montpeller al rei de França.


24 maig 1349 - Mor Muhammad Ibn Jatima, poeta nascut a Almeria.


9 de juliol de 1349- Venda per la Cúria del batle de Mallorca a Llorens Gasó de 3 morabatins censals hipotecats damunt l'alqueria de Binifalet (Muro),per pagar l'obra pia de Pere Taxeda.Notari: Pere de Condamina.


19 de juliol de 1349 - El rei Pere sol·licita una aportació de 20.000 lliures per tal de pagar les tropes que van a Sardenya.

21 de juliol de 1349- Carta de Gilabert de Centelles al Rei de Granada pregant-li que faci reintegrar 75 peces de drap dipositades en la duana de Màlaga als seus propietaris Jaume de Canyelles i Guillem de Pacs.


Juliol de 1349 -Els jurats de Mallorca voten a favor de la imposició d'un subsidi de 400.000 sous per a la defensa de Sardenya sempre que la inversió es realitzi en favor de la defensa de Mallorca.

El 27 d'agost de 1349 , Pere el Cerimoniós, es casa a la catedral de València amb la seva cosina segona Elionor de Sicília, filla de Pere II de Sicília.

Setembre de 1349- Gilabert de Centelles ordena arreglar els desperfectes de les naus del moll.


10 de setembre de 1349-Elionor de Sicília, esposa del rei Pere, arriba a València.


11 d'octubre de 1349-Jaume III desembarca a la punta de Bertux (Pollença) al front d'un exèrcit mercenari, acompanyat del seu germà Pagà, la reina Violant i els fills.


Octubre de 1349- Després de sortir Francesc Roig de Sineu amb els infants i les dones a la cerca de refugi a Palma, Jaume III arriba a la vila.


18 d'octubre de 1349-Gilabert de Centelles defensa Inca al servei del rei Pere contra Jaume III.


22 d'octubre de 1349-Jaume III es dirigeix amb el seu exèrcit mercenari des de Sineu a Porreres.


25 d'octubre de 1349-Moren  Jaume III, rei de Mallorca i el seu germà Pagà, a la batalla de Llucmajor. El successor Jaume IV mai no va poder ser rei efectiu de Mallorca. Gilabert de Centelles diu:
"... E apres ab la bandera tesa torne levar lo camp, et trobe que cavallers nostres tenien presos lo infant et la infanta nabots vostres, Senyor, et madona Violant, et molts cavallers et homens a peu del dit en Jacme... que dit infant es nafrat leig en la cara de colp de spasa, car era guarnit en lo camp Placía a vos, molt alt Senyor, quem fasats saber queus plaura que yo fassa dels dits vostres nabots, ne de madona Violant, car jo los tench presos al castell de Bellveher...»


Novembre de 1349-Mor executat Arnau de Torrella, donzell de Muro.


8 de novembre de 1349-Antoni de Cullell, bisbe de Mallorca autoritza la vida religiosa en el Puig de Pollença de tres dones sota les regles i hàbit de sant Pere i l'obediència a la priora sor Flor Ricomana
, vídua de Bernat Alzina, la seva filla Simona Alzina Ricomana i Dolça Blanc, que vivien aleshores com ermitanes a la muntanya de Son Sales. (BSAL de 1885)
Com correspon a tot monestir que vulgui guanyar renom, la seva fundació arriba precedida de senyals miracloses, com les de llums que els dissabtes s'estableixen en el cim del Puig, i va precedit naturalment de la troballa casual de la Verge.

23 de desembre de 1349- La reina Violant, la seva filla i els seus fillastres surten per mandat del rei Pere del castell de Bellver on estaven empresonades cap a València en una nau de Francesc de Montsó.


endavant