Any 1359

       
Any 1359- Els jurats de Sineu són: Llorenç Mairata, Guillem Guitard, Pere Canyelles i Guillem Maria (ARM AH 21 f.97).

       
Any 1359 - Abu Haminu II Musa b. Abi Yakub Yusuf b. Yahya b. Yagharnrasan és el rei de Terimse (Tlemcen), Algèria.

Any 1359 - Les aportacions de 159 formatges recaptats a les viles a benefici de l'obra de la Seu, una vegada venuts equivalen a 5 lliures, 2 sous i 4 diners. (ACM. Llibre de fabrica 1709, Llibre V f.60)

febrer de 1359 -El governador de Mallorca ordena al batle de Sóller que no permiti que es talli fusta de la Mola ni de l'ullastrar del port per motius de defensa (ARM, RP 33, f 74r).
       
12 d'abril de 1359-En Gilabert de Sentelles, lochtinent del senyor Rey e reformador en lo Regne de Mallorques...Al honrat en Jacme Negre procurador reyal en Mallorques. Saluts e dilectio. Com lo castell de Santohiri hage mester de reparació e adob axi en lo molins com en les cubertes de les cases...vos dehim e us rnanam que de present façats lo dit castell o les coses en aquell necessàries adobar e fer reparar en tot so que necessari ni mester sia" (AHM- Lletres Comunes t. 22. sens foliar)

        
13 d'abril de 1359 - Fi de la construcció de sant Domingo.
       
16 de maig de 1359 - S'estableix que 5 guàrdies són suficients per a la defensa d'Alcúdia en temps de pau.


19 de maig de 1359 - Boda de Joan de Gand amb Blanca de Làncaster

29 de maig de 1359 -Neix Francesc II de Carrara
      
Juny de 1359 - Setge castellà d'Eivissa.

       
3 de juny de 1359 - Pere Seriol és nomenat batle d'Andratx.

3 de juny de 1359

El rei Pere ordena l'impediment de l'aplicació de turments als jueus, que només ell pot autoritzar.

       
26 d’agost de 1359- El rei Pere torna a la Península.

       
1 de setembre de 1359- El ballester Joan Genestar cobra les 25 ballestes que va fer per al castell de Santueri. Jacomí Taier cobra els adobs fets als torns de ballesta del castell de Bellver. Miquel Rausell cobra l’aportació de viratons pel castell de Bellver.

       
6 de novembre de 1359-El rei Pere ordena que s'arregli la muralla de Ciutat.

endavant