Font dels guals
                                                               Font dels Guals de Muro , documentada l'any 1363

         
Any 1363


    
       
28 de gener de 1363-Nicolau Cotoner compra una alqueria a Bartomeu Bosch a Valldemossa.

22 de febrer de 1363- Els sobreposats dels teixidors de lli d'Inca protesten perquè el batle reial ha arrestat i sancionat un fadrí que estava amb un teixidor.(A.R.M. - AH 27 - f. 37)
       
3 de març de 1363-Mor Antoni de Cullell, bisbe de Mallorca.

                                            Bisbe Galiana (retaule de sant Pau)
                            Antoni de Galiana en el retaule de sant Pau.
       
5 de març de 1363-Antoni de Galiana és el primer bisbe mallorquí.

       

El corsari mallorquí Julià Pellicer captura un embarcació del Regne de Granada procedent d'Almeria. Entre els ocupants de la mateixa hi anava Magaluf Abdahuet de Terimse (Tlemcen). Es condueixen els capturats a Mallorca per a la venda com esclaus. Magaluf és adquirit per Jaume Beylla pel preu de 40 lliures; la mare, Fátima, per Joan des Lladó, per 50 lliures; la filla Mariam d'Orà, de deu anys d'edat és comprada per Ferrer Gilabert, per 42 lliures, i Aixa de Granada ,de vuit anys és comprada per  Pere des Coll, per 41 lliures.

        El rei de Tlemcen (Algèria) reacciona amb les detencions dels mercaders mallorquins residents a Orà, Martí Busquets, Pere Arades,i Guillem Gener.

22 d'abril de 1363 - Mor Konrad Wirtinger von Landau, comandant mercenari que actuà a favor de Venècia, Saluzzo i Perugia
       

10 de juny de 1363 - Ben Bier ven la nau d'en Canyelles, de la que tenia la meitat per 8.058 lliures, amb un desè a favor del rei.(ARM RP 3898-2 f.16).

10 de juny de 1363

València resisteix el setge que Pedro el Cruel de Castella havia iniciat el 21 de maig.

19 de juny de 1363-Guillem de Comes i Pere de Sant Climent, diputats de la Generalitat de Catalunya i del regne de Mallorca, firmen rebut a Bernat Sabater, d'Argentona, que, en nom de la universitat d'Argentona, els ha pagat 35 lliures 12 sous i 6 diners.(Biblioteca de Catalunya. Perg. 285, Reg. 12731).


16 de juliol de 1363 - El sarraí Mafumet ben Abdela Benxuntoro Moatden de Melilla reconeix un deute de 60 dobles d'or a Francesc Bertran, mercader de Mallorca, per preu de la seva llibertat a pagar al mercader Guillem Perpinyà de Barcelona.

27 d'agost de 1363- Jaume Feliu és designat regent de l'hospital de Sóller pels jurats.

       
4 de setembre de 1363 -Pere de Gènova compra a Joan Umbert el rafal de Marratxí que passarà a ser Son Genovès.Ha de satisfer un alou de 32 sous al bisbe de Barcelona, un censal de 40 sous al beneficiat de la Seu de Barcelona Guillem Figuera i un de 200 sous a Francesc Sacosta, iutadà militar.

4 d'octubre de 1363 - Jaume Sala, ciutadà de Mallorca ven l'esclau sarraí llor Abdellah a Joan Llobet, ciutadà de Barcelona que el compra per 20 lliures i 10 sous en nom del barquer Guillem de Font (APHB, Pere Martí, Llibre Comú de 27/8/1367 a 20/7/1368, fol 1r.)
       
6 d'octubre de 1363- Testament d'Eliana Borràs, esposa de Pere Castanyer, que vol ser enterrada en el carner dels Borràs en el claustre de sant Francesc baix les columnes.

23 d'octubre de 1363 - Pere Amat surt amb una barca de Barcelona cap a Ciutat amb una càrrega de 4 caixes de paper valorades en 70 lliures i 10 càrregues de tàrtar valorades en 52 lliures.
(ARM, RP 3988, f 38 r i 38 v).
       
24 d'octubre de 1363- Les persones capturades pel corsari Julià Pellicer i venudes a Mallorca són alliberades perquè pesa més la necessitat de mantenir les relacions de comerç amb Orà que entrar  en litigi.

       
14 de desembre de 1363-Jaume IV de Mallorca es casa amb la reina Joana I de Nàpols al Castellnou.

endavant