Any 1366

       
10 de març de 1366 - El cavaller Ferran de Manresa i Galceran de Cartalla són encarregats de la vigilància de l'infant Jaume de Mallorca, captiu.

16 de març de 1366- Surt del port de Ciutat la barca de Joan Florentí amb destí a Cotlliure amb pells de daina valorades amb 47 lliures (ARM, RP 1108, f 7r).

18 de març de 1366 - Provinents d'Agde arriben a Ciutat la coca de Pere Bartolot carregada amb 330 sesters de forment valorats en 201 lliures i la de Pere Ferrer amb 205 sesters de forment i barrils de vi. (ARM.RP, 1108, f. 1 v-2r).

22 de març de 1366 -Guillem Mateu concedeix la llibertat al seu esclau grec Teodor, gerrer.(A.R.M. - Prot. Not. C-15 - f. 18 (RRV, p. 157)).

14 d'abril de 1366 -Salvayre Oliver de Montpeller arriba  a Ciutat amb la seva barca i descarrega 30 bótes de vi d'Agde valorades en 122 lliures.(ARM.RP, 1108, f.2r).

27 d'abril de 1366 -La nau de Nicolai Coha i d'en Grallera arriba a Ciutat provinent de Cal'abria amb una càrrega de 224 bótes de vi vermell, 13 bótes i 6 carretells de vi blanc , 6 canastrells d'aigua-ros, 1 bóta de regins i fusta per a barrils.(ARM, RP 1108, f. 2v)

8 maig 1366 - Pere IV d'Aragó dóna a D. Pedro Jordán d'Urriés el castell i vila d'Ayerbe i els seus termes.

       
18 de maig de 1366- Martí Mayol, brodador, viu en el carrer dels Pintors.

20 de maig del 1366 -Mor Maria de Calàbria

10 de juny de 1366 - La coca de Mateu Castelló provinent de Tropea (Turpia) descarrega vi,sagí, sabó,cansalada,vergues de ferro,alum, oripell i oli de llor, vi i sagí.(ARM RP 1108 f.3 v i 4 r).

7 de juliol de 1366 -La coca d'Huguet Serra provinent de Calàbria descarrega 200 bótes de vi vermell en el port de Ciutat. (ARM, RP 1108, f.9 v).

14 de juliol de 1366-Surten de Ciutat les barques de Pere Anglada i Barnat Marc amb destí a Cotlliure, Carreguen cera  i daines, i la primera també llana.
       
El 17 d'agost de 1366 el rei obliga a l'estament militar al pagament d'una talla imposada per a la guerra de Sardenya.

4 de setembre de 1366 -Inventari del castell d'Alaró amb motiu de l'entrada del nou castellà Simó Guillem.Setze anys després, encara hi ha un ou d'estruç a la capella i a la casa del castellà hi ha 24 ballestes, 4 d'elles trencades i 2 de torn,104 dards enferrats i 8 sense ferro, 11 caixes de passadors ; 24 pavesos amb la senyal reial, 25 escuts vells podrits, 22 crocs, 47 llances, 30 capellines de cuiro amb cares de ferro,7 gorgueres de ferro, 21 cobricaps de pell de lli, 8 cuirasses cobertes de canemàs, 17 cordes d'espart, entre moltes altres coses...

20 de setembre de 1366 - La coca de Berenguer Saragossa descarrega en el moll de Ciutat 138 bótes de vi calabrès valorades en 406 lliures. (ARM, RP 1108,f.11 v).
       
25 de setembre de 1366.-Pere IV davant la sol·licitud dels "militum et generosorum" de Mallorca  que intentaven reivindicar privilegis nobiliaris,manifesta que les terres reials són aquelles que, per la conquesta i divisió de Mallorca, havien anat a les mans de la corona o que aquella havia adquirit posteriorment. Expressa que aquestes terres tenen un caràcter de béns de lliure circulació i disposició i que la seva possessió no aporta caràcter distintiu de cap tipus, fins i tot en cas que recaiguin en mans de privilegiats o que procedeixin d'elles.
       
El 19 de desembre de 1366- Una declaració reial confirma que, en aplicació de les anteriors disposicions i sentències, els militars, generosos i privilegiats han de contribuir en armades, talaies, vigíes i altres despeses precises per a la defensa de la illa i confirma que, en aplicació de les anteriors disposicions en tots els casos inclosos en les sentències; els declara lliures, no obstant això , de qualsevol altra contribució per a utilitat de la ciutat o regne.

endavant