Any 1368

       
Any 1368-El rei Pere disposa mitjançant sentència arbitral que els Jurats i el General Consell designin anualment un Executor del braç militar i altre ciutadà o mercader, a qui s'hauran de sotmetre els militars en els plets corresponents.
       
Any 1368-Jaume Mates i Llorenç Tosquella treballen a la Seu de Ciutat juntament amb els mestres Jacme i Guillem Vernet i Guillem Ses Oliveres.
       
Any 1368- Les despulles de l'infant Pagà de Mallorca són traslladades de Llucmajor a la capella de sant Pere de la Seu.
       
Gener de 1368-Pau entre els bándols de Petra-. Un bándol estava format per Bernat, Francesc, Vidal , Pere major i Pere menor Pucullull i amb ells, Antoni i Bartomeu Escolà, Jaume i Francesc Forner, Andreu, Bernat, Jaume i Ramon Galmès- L'altra bàndol tenia a Pere, Joan i Tomeu Navata,  Guillem i Joan Serralta, Guillem Fàbregues, Joan Quintana, Arnau Omar, Joan Torró, Pere Pallisser i jaume Sbert.
       
El 12 de gener de 1368 la cancelleria de Pere IV emet una sentència on s'estableix que els privilegiats han de cotitzar com els altres habitants de la ciutat i del regne per tots els béns que posseeixen, o que haguin posseït, en la porció del rei i per les altres porcions que siguin de capitals, d'eclesiàstics o d'altres qualsevol; que estan parcialment exempts només per les seves cavalleries antigues o per les possessions adquirides dintre del límit dels 500 morabatins, per les quals han de contribuir només pels conceptes ja detallats en anteriors sentències.

16 de març de 1368 - El cartògraf i mestre de cartes de navegació Guillem Soler compra una esclava de nom Balech al mercader mallorquí Ramon Oliver (Arxiu del Palau de Perelada Secció E n.120)

19 de maig de 1368- Guillem Pi és batle de Felanitx per designació reial.
       
1 de juliol de 1368-Testament de Catalina Pont, esposa de Jaume Campfullós que vol ser enterrada a la clastra de sant Francesc en el carner del seu marit.

7 de juliol de 1368 - El rei ordena que el reliquiari de santa Anna al Palau estigui sempre tancat amb dues claus, una en poder del governador i altra en poder del procurador reial i que s'haurà d'obrir en presència del rector o d'un clergue de la capella.
       
1 de setembre de 1368-Ordinació sobre lo compte de les quitacions dels oficials de casa del senyor rey e quantes bèsties deven tenir.

endavant