Any 1371-Multes per concubinat dels preveres
       


21 de gener de 1371- Eren joglars de Ciutat: Joan Argencir, Bernat March, tabaler, Bernat Alegre, sonador de cornemusa, Pere Mersol i Bernat Badós. Gil de Soteres, corredor de la Cort Reial, toca la trompeta. (ARM-RP-nQ 3444 f. 79).

                                 Mestre del Bisbe Galiana -Anunciació
                                  L'Anunciació i sants Joans del Mestre del bisbe Galiana
       
21 de febrer de 1371- El bisbe Antoni Galiana manifesta haver rebut sis lliures, import de les multes als preveres que vivien en concubinat Nicolau Ferrer i Antoni Luneda.

14 abril 1371 - Neix Maria I, reina hongaresa.

28 de maig de 1371 - Neix Joan I de Borgonya, aristòcrata francès


4 de juliol de 1371- El rei Pere ordena al governador Olf de Proxida que deixi anar a Pisa als vaixells preparats per això i que aniran a cercar mercaderies a Berberia o a Peníscola.(ACA, Arxiu de la Corona d' Aragó, Cancelleria, Reg. 1430, f. 7 v./l)'
       
5 de juliol de 1371 - El rei Pere autoritza Joan Torrabadal a viatjar amb la seva coca mallorquina a Pisa.(A C A, Reg. 1430, F. 7 v/2).
       
7 de juliol de 1371- El rei Pere autoritza al patró mallorquí Pere Ça font a anar d'Alcúdia de Berberia (al-Kudyat al-Bayda o Cazaza a 18 quilòmetres de Melilla)   amb la nau santa Maria a Tunis , i de Tunis a Pisa, malgrat tota prohibició de viatge  ; i ordena al governador, veguer i batle de Mallorca i a tots els  altres oficials a respectar aquesta autorització.(ACA ,Reg 1430, f. 11 i 12 ).
       
16 de juliol de 1371 - Mor Esclarmonda de Mallorca i és enterrada a la capella reial de la Seu.
       
18 de setembre de 1371-El bisbe Galiana cobra 10 lliures del prevere Bernat Valls per haver tengut un fill amb una esclava de Pere Fuster, domer de la Seu.
       
10 d'octubre de 1371 - "N'Olffo de Pròxida, cavayller e conseyller del Senyor Rey e veus portant de general Governador en lo Regna de Mallorques.Confians de la leyaltat e diligència de vós en Pere Pons, habitador de la parròquia de Calvià, per autoritat del offici que usam constituhim a vós batle de la dita parròquia..."(AHM "Extraccions i Oficis" 5, f. 98)

endavant