Any 1372-Camperols contra els jueus a Inca. Pesca de corall. Concubinat de sacerdots.
        
Any 1372-Mor Joan Paleòleg, marquès de Montferrat.
       
2 de gener de 1372- Pere el Cerimoniós comunica al governador, al veguer i al batle de Mallorca, i també a tots els seus oficials el contingut de la carta del rei de França Charles V mitjançant la qual el 8 de maig de 1369 ha nomenat cònsol dels francesos a ;allorca al ciutadà Pere Vaquer en substitució del cònsol anterior, el mallorquí Francesc des Portell, ja finat. I el rei d'Aragó ordena que en conseqüència, Pere Vaquer sigui reconegut com a cònsol dels subdits del rei de França a Mallorca. (ACA, Reg. 1430, f. 104.)

11 de febrer de 1372 - Antoni Cellera, de Mallorca, firma rebut al bisbe de Girona de 14 lliures, salari d’un any que l’ha servit com a pastador i en altres negocis (ADG Notularum 1329 - 1508 selectiu- Llibre G-55, Full 145)
       
El Divendres Sant de 1372 els camperols ataquen els jueus d’Inca.
       
8 d'abril de 1372- Salvador Sunyer pren possessió de La Galera (Felanitx) per compra.
       
maig de 1372 - Jafuda Alatzar, financer valencià i Domingo Costa, batlle de la jueria valenciana, són nomenats dipositaris a Valencia dels drets de la duana de Sicília que el rei Frederic va concedir al rei Pere.
       
30 de maig de 1372-Bernat Fabre rector de Sóller dona un missal als jurats de la dita vila.
       
12 de juny de 1372 - El rei Pere prohibeix la revenda de blat.
       
El 13 de juny de 1372 es casen a Barcelona Martí l'Humà, amb Maria de Luna, filla i hereva del Comte de Luna.
       
26 de juny de 1372-Els pescadors d'Alcúdia s'enfronten als de Ciutat per la pesca de corall.
       
Agost de 1372 - Arriben soldats malalts provinents de Càller en la nau de Pere Miralles.
       
14 d'octubre de 1372 - Pere el Cerimoniós adverteix a Olf de Pròxida, governador de Mallorca, que Florentin Cesar de Guitard arrestat a Mallorca a instàncies de Pere Serra, Pere Çafortesa, Joan Torrabadal i altres creditors de la companyia florentina dels Guardi a la qual representava és injusta. El rei ordena al governador que l'alliberi si no hi ha cap motiu per a no fer-ho.(ACA, Reg. 1431, f. 63 v.)
       
9 de desembre de 1372- El bisbe Galiana reclama una multa de 10 lliures a Pere Artald, rector de Robines, per concubinat.
       
16 de desembre de 1372 - El bisbe de Barcelona Pere de Planella ret homenatge al rei per les possessions de Mallorca.

endavant