Any 1382-Prohibicions de caça.

       
20 de gener de 1382-El governador de Mallorca Francesc Sagarriga autoritza les rifes de peix i aus capturades en l'Albufera.- ARM, AH (Lletres Comunes) 48, fol. 8.
       
21 d'abril de 1382 - Els cartògrafs Jafudà i Abraham Cresques fan un mapamundi per al rei i el rei els fa concessions.
       
3 de maig de 1382 - Victòria de Philip van Artevelde a Beverhoutsveld contra Lluis II de Flandes.
       
7 de maig de 1382-Francesc Sagarriga prohibeix la caça amb ballestes o cans així com la captura de perdius "ab filats, ni ab granades ni ab cantar" des de Carnestoltes fins a la festivitat de sant Miquel. ARM, AH (Lletres Comunes) 48, fol. 60. 
       
22 de maig de 1382 - Mor escanyada per mandat de Carles de Duràs en el castell de sant Fele,  Joana I de Nàpols, viuda de Jaume IV de Mallorca, de Lluís de Tarent i d'Andreu d'Hongria  i per quarta vegada tornada a casar amb Otto IV de Brunswick.
       
25 de maig de 1382- El rei Pere concedeix que si, per desconeixement, designa a una persona inhàbil per a regir l'ofici de batle, el governador no ha de donar-li possessió del càrrec sinó que haurà de designar en el seu lloc a la persona adient. (ARM., Llibre del Sindicat de Fora, XIV, f. 128 y XV, f. 145v).
       
9 de juny de 1382-Testament de Maria Tagamanent, esposa de Joanot Malbosc que vol ser enterrada en el claustre de sant Francesc.
       
31 de juliol de 1382- Alcúdia:ítem dijous, a XXXI dies del mes de juliol l'any demunt dit, de voluntat dels honrats jurats d'Alcúdia, doní an Banet Fàbrech per loguer de la sua bèstia qui fo una d'aquelles qui anaren a Mallorques per aportar los frares qui ych devian preycar a les festes de sent Jacme: dotsca sous.
       
13 d'agost de 1382 - Mor Elionor d'Aragó i de Sicília, germana de Joan el Caçador i de Martí l'Humà i esposa de Juan I de Castella.
       
27 de novembre de 1382  - Victòria de Bruges sobre les milícies de Gant a Roosebeke amb ajut de Carles VI de França. En el combat mor Felip Van Artevelde cap flamenc alçat contra Luis de Maele.
       
28 de novembre de 1382 - La pragmàtica de Tortosa redueix de 100 a 90 el nombre de membres del Consell General, 64 dels qual són de Ciutat i 26 de la Part Forana, i tots designats a dit pel rei en el cas del consellers de Ciutat o pel procurador reial en cas de les viles.
       
Dia 22 de desembre de 1382 - Joan Massana i la seva dona Bartomeua venen una casa situada en el carrer dels Pintors, veïna a les dels pintors Marçol i Joan Filell, al brodador en or Guillem Vila per trenta lliures mallorquínes. (ACM., Liber notale (1379-84), I, LVIII; II, 7, ff. 263 V.-265.)
        


endavant