Any 1386-Contra els furts de blat a la Quartera.

       
Any 1386- Els pescadors d'Alcúdia es queixen perquè el mostassaf  els obliga a dur el peix personalment al mercat d'Inca.

       
Any 1386 - Ramon Mosqueroles de Sóller, síndic forà ,presenta una suplicació al rei Joan on diu que atès que els forans només tenen 26 vots al Consell General, contra 64 de la Ciutat, i que la Ciutat defensa la tesi que la majoria simple basta per aprovar qualsevol qüestió, l'opinió dels forans no té cap pes i els ciutadans ho decideixen tot segons conv.En conseqüè, per tant, els forans demanaven que no es pogués decidir res sense el consentiment de la major part dels representants forans.

       
Any 1386- Nicolau Segura, que té una vinya en el Pla de Catí, en el camí de Montuïri, funda un benefici a la capella de sant Jordi.

febrer de 1386 - Davant la inseguretat, el rei Pere decideix suspendre temporalment els viatges comercials a Alexandria.
       
27 de febrer de 1386- Que algú no gos portar o fer portar en las terres del Solda de Babilonia robes o mercaderíes algunes. Fol. 8. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

       
8 de març de 1386- Que lo govemador assegura tots venecians que hi e venguen ab lurs robes bens y mercaderíes, com per la pau feta pel comú de Venecia ab en Bng. Saplana y P. Andreu ciutadans de Mallorques deguen cessar totes marches e licencies de marchar. Fol. 8. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

       
10 de març de 1386- El rei Pere ordena la restauració de l'Hospital de Sant Andreu.

       
14 d'abril de 1386- Que algú no gos furtarne pendre del blat dels sachs que romanen desús lo porxo de la quartera gran quantitat ne pocha,e sots pena de penjar per lo coll-Fol. 11. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

       
23 d'abril de 1386- Que algú no puga de fet ni  de paraula injuriar, escarnir ni maltractar algun moro o moros stranys qui sien en la présent; ciutat per rabo de mercaderíes, misatjeries о altra manera.


27 d'abril de 1386 - Mor Elionor Telles de Menezes, reina consort de Portugal.

4 maig 1386  -Joan I fa donació del Senyoriu de Baena a Diego Fernández de Còrdova i Carrillo, nascut a Iznájar (Còrdova).

       
12 de maig de 1386-Testament d'Arnau Burges que elegeix sepultura en el claustre de sant Francesc junt al carner dels Tornamira.

       
15 de maig de 1386-Habitacions a Sa Palomera, propietat de Ramon Pere:  "...de poch temps ença ultra les antigües habitacions, honorable senyor, axi los dits pescadors com alguns mercaders estranys e privats qui salen en lo dit loch peiys, han fetes e fan encara diverses cases e habitacions dins en la dita possessio, molt pus amunt que no son les antigües, sens voluntat e licencia del dit Ramon Pere "

       
19 de maig de 1386-Joan Massana, pintor ha promès fer un retaule de fusta, or, plata i altres colors per a la parròquia de Santa Maria del Camí, per valor de 120 lliures de les quals exigeix el pagament immediat de 40. El batle és amenaçat amb una execució si demora posar en pública subhasta les peces ofertes pels jurats i Perico Mascaró. (A.H.M. Lletres Comunes, tom 53 f. 66 v.)

11 de juliol de 1386 - El bisbe Pere de Cima ordena engalanar les finestres amb domassos per el pas de la processó del Corpus i fer cinc altars.
       
3 d'agost de 1386—Que negú no gos traure o tocar les exetes que son o d'aqui avant se metrán per los canons de l' aygua que discorra per la ciutat. Fol. 16. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

       
21 d'agost de 1386- Antoni Gras, propietari d'una possessió a Els Alous és elegit regent de l'hospital de Sóller pel Consell de la vila.

       
20 de setembre de 1386-El temporal obliga a Berenguer Riera i la resta de la tripulació a abandonar una galera que anava contra els moros, amb la de Joan Garbí.

       
27 de setembre de 1386-Col·locació de la campana a la Torre de les Hores, que sonava en funció de les hores de sol.
«Dijous à XXVII de Setembre 1386 fo apportat e pujat un seny gran de pes de XXXVII quintàs é duas lliures en la torre gran de la ciutat situada en lo fossar dels frares predicadors, per tocar las horas del dia y de la nit.» Noticiari de Salzet.
       
2 d'octubre de 1386- Arriba un lleny de l'Alguer amb una càrrega d'egües i falcons.


endavant