Any 1387-Treballs de Pere Morell i Pere Marçol. Només els corsaris mallorquins poden capturar moros.

Enfrontaments a Artà entre els bàndols d'Antoni Descolombers, Pere Pasqual i Pere Osseres, enfrontats a pedrades i dards al de Joan Boscà i Mateu Orpí.

       
Any 1387 - Lluis Bellviure,(més tard dirigent de la revolta) és el castellà de Bellver.(HGRM Dameto,Mut,Alemany,pàgina 565)

       
L’any 1387 Pere Morell és l’escultor del retaule major de la parròquia de Llucmajor i Pere Marçol el seu pintor.

       
2 de gener de 1387-Berenguer Llobet, procurador reial concedeix a Jaume Mollet, prevere de Muro,llicència per a poder posseir béns a realench.

       
El 5 de gener de 1387 mor el rei Pere el Cerimoniós. El succeeix el seu fill primogènit Joan I el Caçador. Per dol queden prohibides fins a Pasqua les actuacions de joglars i sonadors.

       
7  de gener de  1387 - La reina viuda Sibil·la de Fortià, assetjada en el castell de Sant Martí Sarroca pel fills del rei, l'infant Martí i l'hereu Joan I es rendeix i salva la vida retirant-se de la cort.

       
2 de març de 1387 - Joan I renova el títol de castellà de Capdepera per a Pere Saguer.

8 de març de 1387 - El jueu de Mallorca, Isaac Alayó, és pagat amb 99 sous per haver transportat a Tarragona 180 quarteres de forment al preu de sis diners per quartera. (AHT, Llibre del consolat,9, f 77v)
       
15 de març de 1387-Joan I confirma Antoni Villarragut en el càrrec d'alcaid del castell de Xàtiva.

       
14 d'abril de 1387-E primerament quels patrons de naus e altres fustes redones e de panfils no degen tenir les dites fustes al molí nou sino per spay de tres dies, per carregar o descarregar, ans degen aquestes tenir dins la cadena de Portupi; e dementre les tendrán al dit molí sien tenguts de tenir totes nits en cascuna fusta tres homens per miller de quintars, de edat de xx anys ensus, entre los quais hage dos ballesters fornits: e si lo vexell es de port de menys de M quintars tenga dos homens, lo hun dels quais sia ballester fornit de ballesta e passadors e croch. E qui contrafera pagara de ban, per cascuna vegada, cent sols, dels quais haura lo terçs lo senyor rey, lo terçs lo denunciador e lo terçs les obres del molí.

       
13 de maig de 1387- Que los pescadors qui pesquen en lo loch de la Palomera deguen portar armes. Fol. 27. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.


26 de maig de 1387 -El rei Pere mana a Jafuda Cresques la realització d'un mapa mundi que va ser pagat dos anys més tard per preu de 69 lliures i 8 sous.
       
24 de juny de 1387-Mor el bisbe Pere de Cima que és enterrat a sant Francesc al peu dels graons de l'altar major en el carner fet pel seu germà Jaume de Cima de Vinromà, conseller de Mallorques.

       
29 de juliol de 1387 - El Consell General augmenta els seus membres que passen dels 90 instaurats per la Pragmàtica de Tortosa de 1382 a 117.

       
2 d'agost de 1387- Arnau III de Togores hereda les cavalleries d'Aiamans i Lloseta.

19 de setembre de 1387 - Capritxos del rei: vol rellotges d'arena, cèrvols i daines.

Lo rey.
Procurador, manamvos que vistes les presents, cerquets o façats cerquar aqui en la Ciutat de Mallorques les pus fines ores de arena que atrobar puxats, de una ora tant solament. E sino son fines que les façats affinar, e trametrales nos decontinent e com abans puxats. E aço per res no mudets.
Dat en Barcelona sols nostre scgell secret a .XIX. dies de setembre en lany de la nativitat de
nostre senyor MilCCCLXXXVII.
Franciscus Ça costa.
item, vos manam quens tremetats III o  IIII dels pus bells e grans cervos e deynes que puxats trobar en la dita isla. Dat.ut supra.
Dirigitur procuratori regio Majoric.
(ACA registre de Cartes Reials 1952 fol. 450.)
       
30 de setembre de 1387- Joan I prohibeix atorgar beneficis eclesiàstics a estrangers.

       
28 d'octubre de 1387-ítem e XXIII. de vuytubre del any present pagam en Jacme Mates picaperes, maestre de les obres de pedre del Senyor Rey, les quals havia despeses en adop e reparació necessària en la capella de Santa Fe de la Ciutat de Mallorques en lo cloquer on esta la esquella axi en compra de pedre, cals, guix, loguer dell e de alscuns manobres ajudant a la dita obra segons que dona compte per menut, lo qual restitui ensemps ab apocha feta en poder den Pere de Gostemps notari: 14 liures, 18 sous, 4 diners.

       
16 de desembre de 1387- Proteccionisme als corsaris mallorquins- Que negun cosari ne mercader no gos portar o fer portar en la illa de Mallorques neguns moros presos en fusta de rems o altres vaxells, si dochs no serán presos per cosaris del règne de Mallorques qui hajen armat en Mallorques. Llibre 1 dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.Fol.33v.endavant