Any 1392

Any 1392- Són jurats a Palma , Llorenç Dolcet, Bernat de Magadins, Martí Pons i Berenguer Descamps.

Any 1392 - Ordinacions del Port de Mallorques (AHM, AH419. fol. 94 bis i ss)
   
Any 1392-Francesc Comes fa un retaule de sant Pere i sant Bartomeu per a la parròquia de Sineu.
   
Gener de 1392 - En un lleny, Orlando de Peralta condueix el presoner Lluís Bellviure des de Menorca a Barcelona.
   
8 de gener de 1392 - El Capítol de la Seu no permet el nomenament de sagristà de Mallorca de Guido de Flandi fet per Climent VII, perquè no està permès atorgar beneficis eclesiàstics a estrangers.
   
12 de gener de 1392 - Es prohibeix la sortida de Mallorca a qualsevol persona sense llicència del governador. Fol 73 bis v. del llibre de Pregons.

15 de gener de 1392- Clara, conversa, viuda de Salomo Pelx d'Inca en una sol·licitud feta al governador diu que alguns infants jueus varen ser llançats dins un pou del Call a Inca amb motiu de la revolta i entre ells Isaac Pelx de 13 anys o en torn, fill de Salomó. Mort sense testar. els béns eren en mans del batle d'Inca, com la majoria dels béns dels afectats per la revolta.
   
27 de gener de 1392 - Lluís Bellviure, dirigent dels forans, ex-batle de Ciutat i ex-castellà de Bellver és executat a la plaça de la Llotja de Barcelona.

31 de gener de 1392 - El dominic mallorquí  Jaume Olzina és nomenat bisbe de Telde (Canàries), però no va exercir el seu càrrec a les Canàries.
   
Febrer de 1392-Martí el Jove, fill de Martí l'Humà i Maria de Luna, es casa amb la reina Maria de Sicília.
   
3 de febrer de 1392 - Amb el control de la situació, el governador publicita la carta reial de 22 de novembre que manava l'anul·lació dels capítols aprovats pels jurats i Consell sota la pressió del setge forà.
   
El 16 de febrer de 1392 -Bartomeu Julià és el mostassaf de Felanitx.
   
El 20 de febrer de 1392 l'infant Martí, duc de Cervera, arriba amb 12 galeres que han d'anar a Sicília.
   
El 22 de febrer de 1392 surten cap a Barcelona els nuncis de la Universitat, Arnau Sureda de Manacor, Arnau Cerdó, cavaller, Guillem Falges, mercader, Felip Umbert, ciutadà, i Berenguer Plegamans, teixidor.
   
4 de març de 1392 - El rei denuncia en carta al governador que molts dels implicats en els disturbis , saquejos i crims de l'alçament de 1391 fugen de l'illa.
   
9 de març de 1392 - Fi del plaç de restitució de béns provinents del saqueig del Call. Fol 75 bis del Llibre de Pregons...
   
31 de març de 1392 - Prohibició de sortida de Mallorca dels conversos sense llicència prèvia. Fol 77 bis del Llibre de Pregons...
   
1 d'abril de 1392-Els bisbe Lluis de Prades comença a exercir el seu càrrec.
   
8 d'abril de 1392-Carta de Francesc Çagarriga al rei de Granada sobre la captura de conversos i saqueig dels seus béns.
   " ....hun sotsmés del Rey de Castella, de la Ciutat de Sibilia, apellat Zorzo, estant en lo port d'Alger ab una sua nau castellana, ha près lo dit panffil ab los dits cristians novells e ab totes lurs robes e mercaderics, e aquells ab la sua nau sen ha menats faent son viatge e en lo loch d' Almeria, de la vostra senyoria, on portaue alcuns moros de hora, on, molt alt Rey, com entre los altres xtians. novells sia N' Anthony Buffìy, de edad de XVI anys, fill den Anthony Buffìy cristià nouell, lo qual ha açi muller e infants e germans, e lo qual confiant en la gran fama que es de la vostra justitia, va segons que diu, á la vostra gran excellentia e trametra aqui a son procurador
    per recobrar lo dit fill seu, e les sues mercaderies, qui son en vostra terra; pertant molt excellent e virtuos Rey, pregam la vostra gran altesa que si lo dit Anthony Boffiy e ses mercaderics han aportades en lo dit loch d' Almerie o en altre part de la vostra senyoria, per lo dit Zorzo, que aquell e aquelles, mjtgensant vostra gran justitia, fassats restituir e tornar al dit Anthony Boffiy, o asson procurador... " (Arxiu de la Cúria de la Governació del Regne de Mallorca, Llibre de Lletres Comunes, 1392).

22 d'abril de 1392 - El virrei Francesc Sagarriga ordena l'execució de béns de Guillem Febrer de Muro, en Costa de Sineu i en Jaume Miquel de Castellitx perque cada un d'ells no paga el deute de sis lliures que tenen amb el convers Jaume Guitard (Jafuda Salves).(Arxiu de la Cúria de la Governació del Regne de Mallorca, Llibre de Lletres Comunes, 1392).
   
13 de maig de 1392 - Orde de confiscació de béns de Magaluf Natiar, de la seva esposa i altres conversos que han abandonat Mallorca. Fol 83 bis del Llibre de Pregons...
   
25 de maig de 1392 -S'ordena el retorn de tots els conversos que han abandonat l'illa de Mallorca en un plaç de 30 dies. Fol 84 bis del Llibre de Pregons...
   
30 de maig de 1392 - S'ofereixen 3 sous per jorn a tot aquell que vulgui armar-se contra els moros en la galiota d'Orlando Peralta a més de participar en el repartiment de la meitat del que es guanyí entre tots en l'operació.( Fol 87 bis del Llibre de Pregons...).L'objectiu era combatre un lleny de sarraïns que operava des de Cabrera (ARM, AH 419,f 87 r).
   
Juny de 1392 - Fra Mateu de Deu és nomenat inquisidor del regne de Mallorca i dels comtats de Cerdanya i Rosselló.
   
3 de juny de 1392 - S'ofereix una recompensa de 500 florins d'or a qui posi en poder de la Cort als germans Jaume i Joan Matheu, bandejats. Si l'autor de la captura és un esclau serà lliure. Fol 78 bis del Llibre de Pregons...
   
7 de juny de 1392 - S'ordena l'aplec de tots els conversos en el castell reial de Ciutat i que les vídues converses nomenin procurador per representar-les. Fol 81 bis del Llibre de Pregons...
   
20 de juny de 1392 - S'ordena que tots els mercaders, sempre que sigui possible, operin amb llenys o fustes d'habitadors de Mallorca. Fol 89 bis del Llibre de Pregons...
   
25 de juny de 1392 - S'ordena que tota persona que tengui alous en el Call en faci denúncia. Fol 91 bis del Llibre de Pregons...
   
30 de juny de 1392-«Digmenge, lo derrer día de Juni , canta missa novella mossen B N . Dorta, e bailaren preveres dins la sgleya , com vengueren o f f e r i r" . Tomàs Villanueva X X I I , pág. 36 .
   
2 de juliol de 1392 - S'ordena que no es paguin els deutes als conversos fins que aquests no paguin el 20% promès al rei (quatre sous per cada lliura) dels béns que es recuperin.
   
4 de juliol de 1392 - Casament de l'infanta Joana d'Aragó i d'Armanyac, filla del rei Joan i Mata d'Armanyac amb el comte Mateu I de Foix, vescomte de Bearn i Castellbò.
   
20 de juliol de 1392 - Promulgació de la Pragmàtica de Pedralbes. El rei designa els nous jurats i consellers. Els membres del Consell General passen a ser 124, 40 d'ells forans.

29 de juliol de 1392 - Pirates musulmans embarcats en una galera , una galiota i tres rampins, arriben al moll de Ciutat, calen foc a una nau i segrestren tres embarcacions.(Cronicon Mayoricense ,Edició 1984, Pàgina 79)
   
9 d'agost de 1392: Ara hoiats queus mana lo honorable mossèn Francesch Çagariga caualler conseller del Senyor Rey e Governador del regne de Mallorques que null hom ne naguna persona de qualqua condició ostament sia no gos cassar ne fer cassar ab ballesta ne ab ca demostra ne en nagun engin enla Illa de Mallorques sots pena decent sols e de perdra lo ca e la ballesta sens tota mercè.ítem mana que null hom ne naguna persona no gos pendrane fer pendra en la dita Illa naguna pardiu ab filats ne ab ballesta, ne ab granades ni cantar ni ab altra engin ne desfer nius ne lorigueres ni matar lebras ne conils de carnestoltes fins asentmiquell sots pena de C. sous per cada vegada que atrobats hi se-ran, o denunciats seran, e si pagar nois pora que stia al costell,a coneguda de la cort. Empero es entes que tothom pusca cassar enso del seu, e ason empriu couinentment sens ajust.Item que null hom no gos cassar ni matar naguns anets en naguna ribera en nagun engin sots pena de X liures, e si pagar nois pora que perda lo puny. Empero en asso no son entesos falcons cassadors de ribera. Fol 92 bis, v, del Llibre de Pregons.
   
16 d'agost de 1392 - S'ordena que ningú no gosi d'entrar en el Call sense permís del governador...Fol 93 bis. Llibre de pregons.

16 d'agost de 1392  - Pere Salvador, convers (Maimó Feraig) ven una botiga situada a la parròquia de Santa Creu en el carreró que no passa, vora l'església de sant Joan del Mar al mercader i ciutadà de Mallorques,  Pere Villalonga en un lloc que va ser de l'Orde de sant Joan de Jerusalem. Confronta amb la botiga dels hereus de Iucef Faquim, amb el pati d'Antoni Jovals i amb les cases d'Antoni Torner. (ARM, Prot. T-661, f. 124v.)
   
23 d'agost de 1392 - El governador nomena Andreu Baseya capità de navilis del moll de Ciutat, de Portopí i de la badia, que haurà de ser obeït per tots els patrons.Fol 96 bis v del llibre de Pregons... El mateix dia s'estableixen els capítols per la guaita de les naus de Portopí.
   
30 d'agost de 1392 - S'estableixen els capítols per a la custòdia dels esclaus- Fol 97 bis v. del Llibre de Pregons.
   
26 de setembre de 1392 - S'incentiva amb el dret a obtenir els béns del saqueig d'aquells que vulguin participar en la campanya de les quatre galeres i galiotes que s'armen per anar contra Bona on es fa una gran armada per anar contra Mallorca. .Fol 101 bis v del llibre de Pregons...
   
Octubre de 1392 - El lloctinent del governador ordena als batles d'Alcúdia, Andratx, La Palomera, Pollença i Santanyí que no permetin la fugida dels germans Gibert de Marratxí.
   
5 d'octubre de 1392 - S'ordena que tots els peraires, custureres, tenders, revenedors d'hortalises i fruites aportin tot el que tenguin en robes i vitualles a la Plaça del Moll per a l'estol que ha de partir contra els moros de Bona. Fol 103 bis v del llibre de Pregons.
   
7 d'octubre de 1392 - S'ordena que tots els patrons de llaüts i barques de xàvega les treguin a terra i no tornin a varar-les sense llicència. Fol 103 bis v del llibre de Pregons.
   
9 d'octubre de 1392 - S'ordena que els acordats per a l'expedició contra Bona d'Orlando de Peralta es reuneixin tot el dia en la galiota sota pena de perdre les orelles.Fol 104 bis v del llibre de Pregons.

9 d'octubre de 1392- Els procuradors del rei Lluís de Nàpols,de Jerusalem i de Sicília reconeixen a Joan I de Catalunya-Aragó, absent, que han rebut 24.000 florins d'or dels 60.000 que se li devien del primer pagament del dot de la infanta Violant, filla de Joan i muller de Lluís; Luchino Scarampi, mercader d'Asti, s'obliga a avançar els diners a Avinyó, en part procedents de les rendes reials de Mallorca. (Biblioteca de Catalunya. Perg. 76, Reg. 5137)
   
15 d'octubre de 1392 - Es redimeixen de tot crim els que acceptin participar en la defensa de Sardenya en les dues galeres d'en Ponç de Ribelles.Fol 111 del llibre de Pregons.
   
20 d'octubre de 1392-Privilegi atorgat per Joan II a Joan Desportell perquè pugui vendre la cavalleria de Bellver.

26 d'octubre de 1392 - Primera lletra de canvi coneguda a Mallorca i dirigida pels jurats de mallorca a Guillem de Montbrú,administrador de la Ceca a Barcelona.
   
22 de novembre de 1392 - Des de Vilafranca del Penedès el rei ordena al governador Sagarriga la nul·litat dels capítols que imposaren per la força els forans alçats en relació als impostos i a les reformes de l'administració, tot i que en funció de mals majors dona al governador capacitat d'actuació.

29 de novembre de 1392 -Bartomeu de Casasaja, jueu convers abans dit Bonjuha Issach Bellell, nomena procurador seu a Pere Pujol, abans anomenat Juceff Vidal, per cobrar certes quantitats a Barcelona (Biblioteca de Catalunya. Perg. 115, Reg. 15759).

   
13 de desembre de 1392 -Es prohibeix tenir fembra pública en bordell - Fol 115 bis del llibre de Pregons.

19 de desembre de 1392 - Lluís Borrassà compra l'esclau tàrtar Lluc (Borrassà) al fuster mallorquí Gabriel Vila per a treballar en el seu taller.
   
23 de desembre de 1392 Es paguen les dietes de quatre homes que han capturat Bernat d'Algaida, boter d'Inca implicat en els avalots (ARM, RP 3460, Reial Patrimoni, foli 78 r).4)

l'any 1405 a Mallorca ixent