Any 1396

Any 1396 - Deute públic generat per la corrupció política del bàndol dels aragonesos i de la monarquia.

Any 1396-Es fan obres d'empedrat del camì del Gruat de Pollença.
               
Any 1396-Pere de Sant Joan treballa durant 10 mesos a la Seu. També hi treballa el pintor Joan Massana a la Capella del Corpus.

               
Any 1396-Bartomeu Aguilar, ermità, habita al Puig d'en Romanyà (Sant Miquel de Montuïri).

               
Any 1396-Berenguer de Montagut  ordena imposar 20 dies de presó o 10 lliures de multa a les dones blasfemes.

               
El 25 de gener de 1396 Arnau Ferrer de Felanitx obté llicència per matar un màxim de 20 anyells fins a Carnestoltes.

               
27 de gener de 1396 - El Consell General al servei del bàndol dels aragonesos decideix la venda de censals sobre la terra per un import de 100.000 florins , import que va costar en favor del rei l'accés al poder.

               
3 de febrer de 1396 -Pere Esteva de Cotlliure arriba amb el seu lleny a Ciutat i descarrega 1250 sesters de forment valorats en 311 lliures i 22 bales de fil de Borgonya (ARM, RP 1999m f 1r-v)


29 de febrer de 1396-Que nigu no gos tenir taffuraria ni taules de joch, ni levar taulatge, sots pena de penjar per lo coll.Fol. 65. Llibre II  dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

           
18 de març de 1396- Pregó de la letra real dada en Barcelona a 23 de novembre de 1395, concedint a tots los qui s' acordaran ab la galea del feel cambrer Arnau Aymar guiatge de tots crims e delictes de que sien inculpats, e alongament de tots delates per ells deguts, e encare manant que sia sobresegut en tots processos e anantaments civils e crimináis a ells tocants. Fol. 67. Llibre II  dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.El mateix dia: Pregó de la letra real dada a Perpinya a 22 de febrer del any corrent, per la qual lo Sr. Rey proveeix en persona de 'n Andreu Gordiola l' ofici de procurador real, vacant per resignació de 'n Galcerán Lobet. Fol. 69. Llibre II  dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.


4 d' abril de 1396 - Que negun hom ne neguna persona de qualsevol ley, conditio o stament sia no gos jurar legament de ntro. Senyor Deu e de madona Sta. Maria ço es de aquelles partides qui nos deuen dir ne anomenar ne encara dir mal de Deu ne de madona Sta. Maria sot pena de correr la vila ab la lengua clavada e de estar al costell o de pagar XX lliures. ítem mes que neguna fembra de qualsevol ley, conditio o stament sia no gos jurar per layma deDeu, per la sanch de Deu, ne per lostia , ne per los budells, ne per lo cor, ne per lo fetge, ne per lo ventre, ne per los ossos, ne per la mort de Deu ne de madona sta. Maria, ne de negun altre sant ni santa, sots pena de XX lliures per cascuna vegada que contra faran. E si pagar no poran que estian XX jorns en la presó. E si es cativa que prenga L assots e pach lo assotedor. ARM. AH-420,  f. 74 (Llibre II de pregons de l'antiga Cúria de la Governació).
           
9 d'abril de 1396- Que nigú gos acullir ni dar favor ni ajuda ni traure de Mallorca a Martra, de nació de tartres, cativa de 'n Jacme Despuig, y qui abans fo cativa de 'n Johan Sala quondam.


26 abril 1396 - Arquers i ballesters musulmans massacren a un grup cristià de tres-cents cavallers i alguns milers de persones que a peu i de manera indisciplinada havien travessat armats la frontera del regna de Granada.
           
28 d'abril de 1396- Roger de Flandes, la seva dona i els seus fills, reben la  llicència per a sortir de Mallorca i anar a València en les naus d'un tal Domingis

                 
29 d'abril de 1396-Jaume Aymerich, ciutadà, i procurador dels jurats del Gran i General Consell ven a Pere Strada, ciutadà de Barcelona, 1.540 sous de censals morts damunt la Universitat del Regne de Mallorca. Notari: Joan de Torrent.

           
4 de maig de 1396- Que negún hom gos jurar lejament de nostre Senyor Deu ni de madona Sancta Maria, so es de aquellcs partides qui no 's deucn dir ni anomenar, sots pena de correr la vila ab la lengua clavada, e de estar al costell o de pagar xx. liures. ( Fol 71. Llibre II dels Llibres de Pregons...)

                Que los qui han empriu de la aygua de la cequia de la ciutat no la pugan dar ni vendré ni alienar, y solament d' aquella pugan usar per lur necessitat propia.(Fol 73. Llibre II dels Llibres de Pregons...)
                Crida de com sia acordat que demá, que será divenres, sia feta solempna procesó per la gran pestilencia que vuy es, en la qual les creus vagen cubertes, e aprés seguescan tots los infants descalses cridant a nostre Senyor misericordia y pietat.( Fol. 75. Llibre II  dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.)
               
19 de maig de 1396- Mor el rei Joan I d'una caiguda de cavall en una cacera a Foixà. Sense descendència masculina, el succeeix el seu germà Martí l'Humà.

               
19 de maig de 1396- De un' altre solempne processò que es ordonada fer per los Jurats y los Vicaris del Rcvt. Sr. Bisbe, la qual seguescan descalces tots, grans e pochs generalment, pregant a nostre senyor Deu que per la sua misericordia nos vulla relevar de la epidemia que es en lo regne. (Fol. 2. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.)

               
19 de maig de 1396- Que el Sr. Rey per sa letra dada a Figueres a 29 d' abril prop passat, ha revocat per justicia n' Andreu Gordiola del cárrech de Procurador real, y proveit aquell en persona den Matheu de Lóscos, lochtinent de la dita procuració. (Fol. 3. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.)


24 de maig de 1396 - Mor Matteo da Campione, escultor i arquitecte

31 de maig de 1396 - Neix Joan de Friburg, noble suís

               
2 de juny de 1396- Que per rao de la mort del Sr. Rey, d'assi fins a la vigilia de Sant Johan, en nosses y convits que 's fassen, no sian fets alguns solasses que denoten goig, ni hagen juglars ni altres sonadors de qualsevol estruments. (Fol.5. Llibre III dels Llibres de Pregons...)

8 de juny de 1396- Ramon Puig, natural de Morlans, comtat de Foix, i habitant d'Inca disposa en el seu testament que es destinin 50 florins d’or a la compra d’un retaule amb la història de Santa Catalina, per al convent de Sant Francesc.( ARM- Prot. Not. V-7 - f.149 ).
               
10 de juny de 1396- Que tots aquells qui fan cavalls armats per defensió del regne tengan aquells aparellats ab totes armes de cors e de cavall, e al primer manament que haurán vagen al loch o lochs hon serán ordonats. Fol 6. Llibre III del Llibre de Pregons...

15 de juny de 1396

Es veuen naus sarraïnes al sud-est de Mallorca i s'ordena la lleva de 25 felanitxers per a la defensa de Santanyí, però el jurat Vicenç Massot s'hi oposa.

               
14 de juliol de 1396- Que tots aquells qui en alguna manera sian estats dampnificats per lo noble moss. Rodrigo Dis, capitá de les quatre naus armades que are son en Mallorca, o per ses companyes, dins vuyt dies ho hagen denunciat a la cort del governador, car lo dit noble se offer aparellat satisfer tot dan entegrament y complida .Fol. 6 v. del Llibre III dels Llibres de Pregons....

               
18 de juliol de 1396 -Berenguer de Montagut, lloctinent del governador Ramon d'Abellà ordena—Que lo jorn de Santa Práxedis, de la qual lo cors es en lo castell reyal, sia feta solempne processó, portant lo dit cors, e que hi vagen tots generalment, grans e pochs, descalces, tenens luminaries en les mans, pregant nostre Senyor nos vulla relevar de la epidemia y mortaldat es en aquest règne.(Fol. 7. del Llibre III  dels Llibres de Pregons de la Cúria de Governació).

               
17 de juliol de 1396—Bandejament den P. Capella, qui era escrivá de la cort, y delat de diverses crims y maleficis y prestat sagrament de no exir de la illa, se es absentât Fol. 8 .del Llibre III dels llibres de Pregons...

               
11 de setembre de 1396 - Que tot hom y tota persona qui entena haver dret en un corral y cases enderrocades, que son derrera lo monestir de Sant Domingo, assats prop de l' escala en lo entrant del carrer de les Torres, que dins x. dies ho haja denunciat a 'n Rernat Taulari, encarregat de complir e acabar lo capbreu se fa en Mallorca de tots los bens, feus e altres drets del Sr. Rey

                  Se continúan après dos manaments fets per lo dit Taulari a la dona Andreua muller den Gabriel Bonet ferrer quondam, y a la dona muller de 'n Pere de Termens, qui 's deya tenir dret en les dites cases y corral, perqué o be renuncien aquests dret o be admetan les dites cases y corral y les redressen y paguen el censal degut de temps passât. (Fol. 11 v.° del Llibre III dels Llibres de Pregons...)
               
23 de setembre de 1396-Dissabte-Ara hoyats que notifica lo honorable Berenguer de Montagut que null hom ne neguna persona de cualseuol ley condicio o stament sia no gos traure ne fer traure de la ila de Mallorques astors, esperves, falcons, ne altres ouçels de caza sens albera o licencia del dit honorable lochtinent e asso sots pena per cascuna vegada de cinquanta lliures, las duas parts aplicadoras al fisch del senyor Rey e la romanent tersa part al denunciador e de perdra los oucels que hic traurien.

               
3 d'octubre de 1396-Gabriel Pou i Bernat sabater són multats per haver comprat cera d'una nau castellana.

               
5 d'octubre de 1396 - S'ordena que tots els tripulants de les quatre galeres venecianes presents en el moll de Palma s'embarquin en el plaç d'una hora per partir perquè el seu capità no accepta prestar sacrament de no treure bandejats, conversos, captius o captives ni els seus béns. (Fol 14. del Llibre III dels Llibres de Pregons...)

               
6 d'octubre de 1396-Berenguer de Montagut prohibeix vendre teles sense haver-ne pagat 15 diners per lliura del dret de segell.

               
23 d'octubre de 1396- Berenguer de Montagut prohibeix tirar terra, escombraries i adobar peix a la ribera.

               
30 d'octubre de 1396- Per al palau reial "....pagui an Jacme Corretjer convers per ligar IIII libres, un Santoral de pregami gros, un Dominical de pregami gros, un Saltiri de pregami, un libre de paper apellat Consueta, entre ligar e metre cuyr en la esquena de cascun e tancadors entre tot."

               
6 de novembre de 1396- Ordre de posar talaies i escoltes pel perill que suposa l'arribada de fustes de moros.

               
14 de novembre de 1396- Es confirma un capítol antic que no permet al saig o al cap de guaita fer composicions ni prendre res dels bancs de joc o de jurar sota pena de perdre l'ofici i pagar el doble.

              
 2 de desembre de 1396-Pagaments del Castell reial:13 sous i 6 diners a Gabriel Cantarelles scriva de las enquestas de la govern aci , per la anada que feu defora á la parroquia de Bunyola per inventariar los bens den Bernat Vaquer de la dita parroquia, lo qual se era penjat, los bens del qual axí com á confiscats pertanyen al Sr. Rey.


endavant