Any 1397

               
Any 1397-Lluites de bàndols a Artà entre les famílies  de Joan Torroja i d'Antoni Gallard.

               
Any 1397 - Pere de Santjoan substitueix Guillem Morell com a mestre major d'obres de la Seu de Girona.

               
Any 1397-L'escultor Antoni Canet treballa a l'obra de la Seu de Mallorca.

Any 1397- Pero Paya, castellà resident a Lequeitio pren a prop  de la illa de Dragonera, la nau de Domingo Alfonso, fletada per Bernat Tudela, mercader mallorquí, que anava de Mallorca a Barcelona amb càrrega de mercaders de Barcelona, de Saragossa i d'altres llocs.

               
18 de gener de 1397-Nicolau Janer (abans Mossé Rimoch) i el lleidatà Joan Savartes posen 40 lliures cadascun en la constitució d'una societat de pergaminers. (ARM. C-1667, f. 59.v)

               
18 de gener de 1397-L'inquisidor general Pere de Riba comença l'exercici del càrrec després de dos anys del seu nomenament.

              
6 d'abril de 1397- Per una ambaixada d'aquest dia sabem que Gregori Burguès,Tomàs Desbac, Berenguer Febrer, Berenguer de Tagamanent, Jordi i Guillem de Sant Joan eren del partit mallorquí. En representació de la Universitat hi havia els membres del partit aragonès Pere Valentí, Ortís de Santmartí i Galceran Malferit.


17 abril 1397 - Geoffrey Chaucer narra els Contes de Canterbury per primera vegada davant la cort de Ricard II d'Anglaterra.

21 d'abril de 1397- Neix  Paolo dal Pozzo Toscanelli, matemàtic i astrònom

25 d'abril de 1397 - Mor Thomas Holland, II comte de Kent

Maig de 1397 Capturen els esclaus Alí, de Gabriel Sunyer, Jordi ,de Bernat Gener, i Alí, de Pere Truyol que havien fugit de Felanitx cap a Menorca.


6 de maig de 1397 - Neix Sejong el Gran, lingüista coreà.
             
7 de maig de 1397- Antoni Jordà de la Vall d'Uixó, que en la seva captivitat a Bugia s'havia fet musulmà,  és capturat i rossegat i penjat al moll a Mallorca per haver participat en els assalts dels musulmans a s'Arracó, de la parròquia d'Andratx, i a Torreblanca del regne de València. Després va ser col·locat a les forques del Pont d'inca.(ARM RP 3488 fol. 76-76v).

             
11 de maig de 1397- Prohibició de caçar amb ballesta, ca de mostra, o qualsevol altre enginy, de carnestoltes fins a sant Miquel. (Fol. 20 v. del Llibre III dels Llibres de Pregons.)


19 de maig de 1397 - Moren  decapitats a l'Alhambra,  Juan de Cetina i Fra Pedro de Dueñas, franciscans.
             
29 de maig de 1397 -Segrestrada a Mallorca una nau genovesa carregada de forment comandada pel pirata castellà Ferrándiz.

2 de juny de 1397

El corsari castellà Ferrandiz segrestra una nau que entrava a la badia de Ciutat de Mallorca i surten contra ell Albert de Tèrmens, Esbert Roaix i Berenguer de Montagut en una galera

3 de juny de 1397 - Mor William Montagu, comte de Salisbury


5 de juliol de 1397-  Arnau Genover, notari, s'estableix a un hort que està al costat de les cases i l' hort de les monges de la Terça Regla que apartany a l'Hospital de Sant Joan de Jerusalem.

             
10 de juliol de 1397 -Alcúdia obté el privilegi de lliurar-se de l’impost del sisè de vi.

             
15 de juliol de 1397- "Digmenge á XV de Juliol (1397) mestra Johan Xemeno del orde del frares menors, pres lo barret en la Seu, e feu gran festa e grans balls, e de totes les ordes dels frares ballaren en aquesta jornada dins la sgleya de Sant Francesch ."—SALCET-VILLANUEVA, T.XXI , pàgina 231.

             
Agost de 1397-Huc d'Anglesola, amb el nomenament de virrei — per vegada primera aplicat a institucions del regne de Mallorca—,va prendre el comandament amb plens poders.

             
31 d'agost de 1397 - El governador revoca les ordes o llicències atorgades per ell o qualsevol oficial a qualsevol persona de Mallorca de poder portar armes vedades. (Fol 22 del Llibre III dels Llibres de Pregons).

             
Octubre de 1397- Enrique III de Castella confisca els béns del marquès de Villena.

             
Novembre de 1397 -Arriben a Palma uns missatgers dels jurats de València amb la missió de reclutar
vaixells i tripulacions per donar un escarment per la profanació sarraïna de les hòsties de l'església de Torreblanca.

14 de novembre de 1397 - Domènec Sanxo, rajoler de Barcelona ven l'esclau sarraí Galliffa de 22 anys per 33 lliures al mercader de Mallorca Ramon de Pla. (AHPB, Bernat Nadal, Manual XII, 1 d'agost de 1397 a 4 de gener de 1398, fol.65 v)

20 de novembre de 1397  - S'ordena la intervenció del batle de Valldemossa per tal d'evitar els abusos en el tall d'alzines  per a la  construcció de galeres. (BSAL 1895 pàg.279)

endavant