Any 1398

Any 1398-Es prohibeix al vidrier Nicolau Coloma l'exportació de vidre al temps que obté la llicència de fabricació en exclusiva. Tenia el forn devers el Pes de la Palla.
               
Any 1398-L'alquimista Jaume Laustrach continua l'obra d'alquímia a la Torre de l'Àngel a la cerca de la pedra filosofal, per encàrrec del rei Joan.

               
26 de gener de 1398- Es prohibeix tenir animals al Moll, al Sortidor i a la plaça del Blat a risc d'una multa de 20 sous i la pérdua de l'animal.

               
27 de febrer de 1398 - A requesta de moss. Ramón de Santmarti cavaller y de 'n Guiemó Sant Johan donzell, posseidors de la baronía que fou del noble Comte d' Ampuries, se mana a tota persona que en la ciutat o terme d'aquella, o en les parroquies de Muro, Santa Margarita y Soller, tinga cases, orts, vinyes o altres possesions, o reba censos o altres drets, en porció o feu de la dita baronía, dins deu dies degan haver mostrades les cartes o titols de les dites possessions en poder Johan Terriola notari, elet per los dits posseidors per fer el capbreu de aquella. ( Fol. 23. del Llibre III dels Llibres de Pregons).

               
10 de març de 1398- Condicions per a l'exercici de vidrier per part de Nicolau Coloma que està prop del Pes de la Palla: Los brocals e ampolles ques venen e sacostumen vendre sis diners la pessa vendre daquiavant
a rao de quatre diners la pessa.
                  Item les tasses e gots ques venen e sacostumen vendre quatre diners la pessa, vendra e darà a rao de dos diners la pessa.
                  Item los barrals de un quarter avall, quis venien a rao de xvj diners la lliura, vendra e darà a rao de xij diners la lliura.
                  Item los barrals de un quarter amunt, quis venen e son acostumats vendre a rao de dos sous la lliura, vendra e darà a rao de xvj diners la lliura.
               
19 de març de 1398 - Als 16 anys, Abu Said Utman III esdevé soldà de Fes.

               
20 de març de 1398- Es col·loquen rètols a les portes de les esglésies que informen de la formació de l'estol creuat i de les indulgències que disposa el papa per als que hi participen i aporten fons econòmics.

               
22 de març de 1398-Martí l'Humà confisca Martorell al comte Mateu de Foix a conseqüència de la seva revolta.

27 de març de 1398 - Mor el vicealmirall Tomàs Desbac que és enterrat a sant Francesc.


              
Abril de 1398-Anselm Turmeda (Abū Muhammad Abd Allāh b. Abd Allāh al-Tarjumān al-Mayūrqī) escriu a Tunis el Llibre dels bons amonestaments.
           
Dia 2 d'abril de 1398 Berenguer d'Abellar ordena que els llaüts i les barquetes només poden estar entre la Torre d'Aixaló i la Portella dels bóters.

          
16 d'abril de 1398- El Gran i General Consell ordena un tall general de 12.000 lliures per tal d'armar quatre galeres per a la creuada contra els pirates musulmans.

               
 Berenguer de Montagut notifica al batle de la vila d'Inca que el Consell ha deliberat i ha decidit aixecar una talla de 12.000 lliures per armar les quatre galeres que s'integraran en la Santa Armada, de la quantitat de la qual Inca ha de contribuir amb 388 lliures, quantitat que serà dipositada a la banca de Bernat de Tudela.

               
29 d'abril de 1398 - Andreu Urgellés, vicari del bisbe de Girona Berenguer d’Anglesola, atorga llicència per a demanar almoines per a la fortificació de l’església de Mata de la Selva (Selva de Mar) a causa dels freqüents atacs dels pirates sarraïns.(ADG, Quesitoria, II, 35v-36)

           
11 de maig de 1398 - Joan Eiximeno, mestre en teologia i framenor , predica a la Seu en el dia del Corpus a favor de la creuada.

               
18 de maig de 1398- El virrei Huc d'Anglesola  reforma el sistema electiu del Gran i General Consell de Mallorca. Redueix els consellers a 93, dels quals 63 han de ser de Ciutat i 30 de la part forana i mana fer un cens de tots els elegibles de cada estament, agrupats en cinc grups amb el nom de cadascuna de les parroquies de la ciutat.

               
31 de maig de 1398- El virrei Anglesola és nomenat capità dels vaixells mallorquins per al Sant Estol contra els musulmans.

               
10 de juny de 1398 - El virrei Huc d'Anglesola ordena als batles que agrupin a la gent a les esglésies perquè escoltin les predicacions en favor del sant Estol contra els musulmans.(ACA, Cancelleria - Majoricarum, reg. 2356, foli 66 v).

               
13 de juny de 1398 -Que neguna persona gos d' assi avant cassar, ni tallar llenyes, ni tenir en terra cans, grossos ni pochs, ni tocar bestiars neguns, en l' alquería de 'n Pascual Martí ciutadá, la qual es en los termens de la Porrassa. ( Fol. 26. del Llibre III dels Llibres de Pregons...)

              
13 de juliol de 1398-Part de l'estol valencià, format per 9 galeres i una galiota arriba a Mallorca dirigit per Jofre de Rocaberti.Més tard arribarien 4 galeres més i 8 galiotes.

               
24 de juliol de 1398-Jofre de Rocabertí surt amb el Sant Estol cap a Eivissa.

               
Agost de 1398- Es reuneixen a Eivissa 70 vaixells amb més de7.500 creuats procedents de València,Tortosa, Cotlliure, Tarragona, Girona, Perpinyà, Palma i Menorca en Sant Estol contra els sarraïns de Tedelis.

             

2 d’agost de 1398 Comanden galeres del Sant Estol contra els sarraïns:Huc d’Anglesola, Pere Mosqueroles, patró, Guillem Vicens, paraire, Joan Desbac, donzell,del partit mallorquí, cunyat de Gregori Burguès,  Guillem de Sant Joan, donzell,del partit mallorquí, Joan Vivot, ciutadà, Nicolau de Pacs, mercader, Joan Moyà, especier.

17 d'agost de 1398-Bernat Berga, castellà de Santueri, és bandejat pels seus delictes.
               
26 d'agost de 1398- Orde del lloctinent general de ferrar els esclaus turcs "en la cama ab ferro de pes de VI liures en sis" (AHM. L. C. 73, 113)

               
27 d'agost de 1398-Conquesta  i saqueig de Tedelis pels creuats valencians i mallorquins. En el saqueig es roba als comerciants mallorquins que, com Pere Villalonga o Antoni Reinés tenien mercaderies comprades per tal de vendre a Mallorca. (AHM. Guiatges, IV, 172.)

               
27 d'agost de 1398- El governador prohibeix descarregar ne vendré en la present illa ni en les altres a ella adjaents negun moro d'aquells corsaris e robadors qui son stats presos en la illa de Sicilia, gran nombre dels quals han en una nau de venecians que la nit propt pasada fo junta a Portopi, en altra manera los dits moros los qui hic fossen atrobats serien penjats per los peus e apedragats fins que morissen, sens tota mercé.

               
30 d'agost de 1398- En l'aventura de Tedelis moren en combat Joan Desbac (bàndol dels mallorquins) i  el virrei Huc d'Anglesola.

               
3 de setembre de 1398-Arriba a Palma el Sant Estol vençut a Tedelis.

               
7 de setembre de 1398- Prohibicio a tota persona de qualsevol ley, condicio o estament sia, y de qualsevol oficial hagués albará o licencia, de portar armes offensives ni deffensives, sino tant solament coltell de tay o punyal o daga. Item que tocat lo seny del ladre neguna persona gos anar per la ciutat sens lum. Fol. 27. Llibre III dels Llibres de Pregons de l'Antiga Cúria de la Governació.

               
27 de setembre de 1398-Pere Portocolom de Felanitx protesta contra el tall imposat pels jurats.

               
29 de setembre de 1398 - Que tots patrons, homens d'armes, ballesters y altres qui sien estats en la presó de Tedelis ab aquesta santa armada y entenguen haver part o dret algún en lo boti e guany d'aquella, dilluns a primera hora comperegan en la Sala del Castell per mostrar de lur dret e de les parts que 'ls pertanyen.( Fol. 30 del Llibre III dels Llibres de Pregons...)

               
1 d'octubre de 1398- El Rei Martí confirma l'elecció feta a favor de Berenguer de Montagut, com capità de l'Armada Santa, atorgant-li els mateixos poders que tenia el virrei. (A.R.M. Lletres Reials 44; fols. 166 bis-167.)

                 
7 d'octubre de 1398- Maimó Julià i Guillemó Pí de Felanitx reclamen per les robes preses a Tedelis. L'expedició de valencians i mallorquins que saquejà Tedelis ho va fer en bona part sobre els productes que venien els comerciants mallorquins que controlaven el mercat.
               
16 d'octubre de 1398 - Boda de Jaume Calafat i Blanca d'Olesa, de son Olesa (Valldemossa).

               
16 d'octubre de 1398- "la batlia de Calvià vach al pre sent per so com en Francesch Tauler, batle l'any present de la dita parròquia, se's fet ciutadà. E lo dit Salvador Ferrer  haie elet en batle en loch del dit Francesch, en Miquel Gotmar del dit loch e li haie comanat lo dit offici d'assí a la prop vinent festa de Sincogesma". (E0 10 f.44) Salvador Ferrer era batle del pariatge i procurador del bisbe de Barcelona24 d'octubre de 1398- Antoni Reyners, Guillem Benet i Joan Sunyer mercaders i ciutadans  de Mallorca, supliquen a Berenguer de Muntagut, doncell i lloctinent del noble Ramón de Abella, cavaller i governador del Regne de Mallorca perquè s'obri informació sobre unes mercaderies de la seva propietat, que van ser sostretes d'un "alfondec" de Tadeliz, on es guardaven, quan els de l'Armada Santa van desembarcar i van prendre aquesta ciutat.
           
16 de novembre de 1398-Berenguer Montagut, lloctinent del governador, ordena que les putes a Palma concentrin la seva activitat al Bordell, i que qui vulgui tenir un hostal de putes al Bordell ha de tenir dona pròpia.

            Muro paga  la talla de l’Armada Santa de 225 lliures, un préstec forçós de 165 lliures, i una talla veïnal de 80 lliures.

12 de desembre de 1398 - El rei Martí escriu al bisbe Lluís de Prades per comunicar-li el desig seu i dels magnats de la construcció d'un monestir cartoixà.

30  de desembre de 1398.—Crida de la letra real dada en Saragossa a 20 de noembre prop passat, per la qual prohibeix lo Sr. Rey a tots sos vassalls e sotsmesos que no gossen anar ni estar en la ciutat de Genova y son destret, ni trametre per mar o per terra mercaderies, avers o altres coses, sots pena de vint milia lliures barceloneses.

            


                          Pere de Sant Joan.
Any 1398: Obra de Pere de Sant Joan al portal de l'església de Sant Miquel de Palma


endavant